We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Dostawy - 602650-2019

19/12/2019    S245    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Tarnowskie Góry: Pomoce dydaktyczne

2019/S 245-602650

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarnowskie Góry
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL229
Kod pocztowy: 42-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.tgory.pl
Tel.: +48 323933856
Faks: +48 323933855

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.tarnowskiegory.pl

Adres profilu nabywcy: https://bip.tarnowskiegory.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa pomocy dydakt., sprzętu komput. i multimed. oraz oprogram. specjalist. systemu blended learning w ramach proj. „Nauczanie eksperyment. szansą na rozwój kompet. uczniów szkół podst. gminy T. Góry”

Numer referencyjny: BZP.271.58.2019
II.1.2)Główny kod CPV
39162100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania specjalistycznego systemu blended learning w ramach projektu „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Tarnowskie Góry”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 443 553.66 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa pomocy dydaktycznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Tarnowskie Góry

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem części 1 zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ tj. w formularzu cenowym dla części nr 1 (Załącznik nr 1.2a).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 30 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Podwyższenie wysokości kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 10 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr projektu: RPL RPSL.11.01.04-24-0580/18. Wartość współfinansowana ze środków UE: 94,44 % Wartość współfinansowana ze środków Budżetu Państwa: 5,56 %

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie należy zrealizować w terminie (część nr 1): maksymalnie 21 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania specjalistycznego systemu blended learning

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Tarnowskie Góry

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem części 3 zamówienia jest dostawa oprogramowania specjalistycznego systemu blended learning. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ tj. w formularzu cenowym dla części nr 3 (Załącznik nr 1.2c).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 30 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Podwyższenie wysokości kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 10 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr projektu: RPSL RPSL.11.01.04-24-0580/18 Wartość współfinansowana ze środków UE: 94,44 % Wartość współfinansowana ze środków Budżetu Państwa: 5,56 %

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 175-425850
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa pomocy dydaktycznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Infomiks Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Motycz 232A
Miejscowość: Motycz
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 21-030
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 553.66 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 916.96 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa oprogramowania specjalistycznego systemu blended learning

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Euroimpex S.A.
Adres pocztowy: ul. Mydlana 3b
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 51-502
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 428 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 427 999.92 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2019