Dostawy - 602759-2019

19/12/2019    S245    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Pomoce dydaktyczne

2019/S 245-602759

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Poznań
Adres pocztowy: pl. Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-841
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Wasielewska
E-mail: zp@um.poznan.pl
Tel.: +48 618785210
Faks: +48 618785203

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych w ramach realizacji projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozw...

Numer referencyjny: ZOU-XII.271.128.2019.EW
II.1.2)Główny kod CPV
39162100 Pomoce dydaktyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”.

Zamówienie jest podzielone na 3 części:

Część I Dostawa, konfiguracja, instalacja pomocy dydaktycznych w zakresie:

— budownictwa,

— energetyki,

— elektryki,

— komunikacji.

Część II Dostawa, konfiguracja, instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół w zakresie:

— geodezyjno-drogowym,

— fotograficznym,

— mechaniki pojazdowej,

— sprzętu multimedialnego.

Część III Dostawa, konfiguracja, instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół w zakresie:

— sprzętu dydaktycznego,

— gastronomii,

— sprzętu BHP,

— sprzętu pomiarowego,

— kreślarstwa,

— mebli szkolnych,

— programów multimedialnych,

— sprzętu do nauki krawiectwa,

— przemysłu spożywczego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 526 323.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, konfiguracja, instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48931000 Pakiety oprogramowania szkoleniowego
39162110 Sprzęt dydaktyczny
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
44512000 Różne narzędzia ręczne
43410000 Maszyny do obróbki minerałów
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część I Dostawa, konfiguracja, instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół w zakresie:

— budownictwa,

— energetyki,

— elektryki,

— komunikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne przeglądy serwisowe / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny naterenieMOF Poznania” - udział środków Unii Europejskiej w wartości zamówienia 85 (%) - datę zakończeniaprojektu:do 31 marca 2020 roku - sygnaturę 042

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, konfiguracja, instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
38651600 Kamery cyfrowe
38651000 Aparaty fotograficzne
48813000 System informacji ruchu pasażerskiego
38311100 Elektroniczne wagi analityczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część II Dostawa, konfiguracja, instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół w zakresie:

— geodezyjno-drogowym,

— fotograficznym,

— mechaniki pojazdowej,

— sprzętu multimedialnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne przeglądy serwisowe / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny naterenieMOF Poznania” - udział środków Unii Europejskiej w wartości zamówienia 85 (%) - datę zakończeniaprojektu:do 31 marca 2020 roku - sygnaturę 042

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, konfiguracja, instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
48931000 Pakiety oprogramowania szkoleniowego
44512000 Różne narzędzia ręczne
32324600 Telewizory cyfrowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część III Dostawa, konfiguracja, instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół w zakresie:

— sprzętu dydaktycznego,

— gastronomii,

— sprzętu BHP,

— sprzętu pomiarowego,

— kreślarstwa,

— mebli szkolnych,

— programów multimedialnych,

— sprzętu do nauki krawiectwa,

— przemysłu spożywczego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne przeglądy serwisowe / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny naterenieMOF Poznania” - udział środków Unii Europejskiej w wartości zamówienia 85 (%) - datę zakończeniaprojektu:do 31 marca 2020 roku - sygnaturę 042

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 165-404402
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa, konfiguracja, instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: JC-CAR Jerzy Czubiński
Adres pocztowy: al. Niepodległości 829
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-810
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@jccar.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 198 344.26 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 213 158.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa, konfiguracja, instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: JC-CAR Jerzy Czubiński
Adres pocztowy: al. Niepodległości 829
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-810
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@jccar.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 181 049.88 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 175 428.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa, konfiguracja, instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: JC-CAR Jerzy Czubiński
Adres pocztowy: al. Niepodległości 829
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-810
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@jccar.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 93 580.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 137 737.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2019