W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 605443-2019

20/12/2019    S246    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Rozszerzanie umów serwisowych

2019/S 246-605443

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
E-mail: SekretariatDZZK.SekretariatDZZK@bgk.pl
Tel.: +48 225998048

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bgk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi bankowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowy system zabezpieczenia stacji końcowych

Numer referencyjny: DZZK/91/DB/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72591000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu ochrony infrastruktury IT i usług biznesowych Zamawiającego przed szkodliwym oprogramowaniem oraz wyciekiem informacji zgodnie z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi przedstawionymi w niniejszym dokumencie oraz szczegółowo w formularzu oferty technicznej (FOT) wraz z odpowiednimi usługami wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy. Maksymalny termin realizacji wdrożenia kompleksowego systemu (oferowanego rozwiązania) dopuszczony przez Zamawiającego to 60 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy.

2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres zamówienia objęty prawem opcji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 265 113.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
48761000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres zamówienia objęty prawem opcji.

2. Na zakres podstawowy przedmiotu zamówienia, składają się następujące czynności:

1) dostawa produktów do miejsc instalacji oraz podłączenie,

2) instalacja i konfiguracja produktów na podstawie szczegółowego planu powstałego na podstawie analizy przed wdrożeniowej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy wraz z opracowaniem dokumentacji,

3) migracja elementów systemu Zamawiającego wymagających wymiany na nowe rozwiązanie na podstawie szczegółowego planu powstałego na podstawie analizy przed wdrożeniowej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy,

4) przekazanie wiedzy zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy,

5) opracowanie treści przekazania wiedzy dla pracowników Zamawiającego,

6) udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji dla dostarczonego oprogramowania wraz z aktualizacjami,zgodnie z wymaganiami ilościowymi określonymi w Załączniku nr 1 do umowy, na warunkach określonych w § 5 ust. 1 umowy,

7) świadczenie serwisu dla produktów na zasadach określonych w umowie oraz w Załączniku nr 1 do umowy,

8) przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji wraz z prawami zależnymi i prawami do modyfikacji na Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie.

3. Na przedmiot zamówienia objęty prawem opcji składają się następujące czynności:

1) dostawy, wdrożenia wraz z udzieleniem lub zapewnieniem udzielenia licencji dla dodatkowych produktów w ramach realizacji prawa opcji, na warunkach

I w zakresie określonym w OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt II.11.a-l), FOT - Załącznik nr 3a do SIWZ oraz IPU – Załącznik nr 2 do SIWZ,

2) świadczenia serwisu dla produktów dostarczonych w ramach realizacji prawa opcji, na warunkach określonych w IPU – Załącznik nr 2 do SIWZ i OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt II.11.a-l) oraz FOT - Załącznik nr 3a do SIWZ, oraz

3) przekazanie wiedzy zgodnie z wymaganiami określonymi dla prawa opcji w OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ,

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji wraz z prawami zależnymi i prawami do modyfikacji na Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie,

5) uruchomienie zarządzania funkcją Bitlocker oraz szyfrowania dysków w oparciu o rozwiązanie oferowane przez producenta kompleksowego systemu podczas migracji posiadanego przez Zamawiającego systemu Mcafee Drive Encryption do rozwiązania opartego o natywne funkcje szyfrowania dysków dostarczane przez producenta systemu operacyjnego Microsoft (Bitlocker).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, formularz oferty technicznej(FOT)- Załącznik nr 3a do SIWZ oraz istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w niniejszej SIWZ, w OPZ, FOT oraz IPU.

Zamawiający informuje, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji, w całości lub w części, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Na przedmiot zamówienia objęty prawem opcji składają się następujące czynności:

1) dostawy, wdrożenia wraz z udzieleniem lub zapewnieniem udzielenia licencji dla dodatkowych produktów w ramach realizacji prawa opcji, na warunkach i w zakresie

Określonym w OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt II.11.a-l), FOT - Załącznik nr 3a do SIWZ oraz IPU – Załącznik nr 2 do SIWZ,

2) świadczenia Serwisu dla Produktów dostarczonych w ramach realizacji prawa Opcji, na warunkach określonych w IPU – Załącznik nr 2 do SIWZ i OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt II.11.a-l) oraz FOT - Załącznik nr 3a do SIWZ, oraz

3) przekazanie wiedzy zgodnie z wymaganiami określonymi dla prawa opcji w OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ,

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji wraz z prawami zależnymi i prawami do modyfikacji na Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie,

5) uruchomienie zarządzania funkcją Bitlocker oraz szyfrowania dysków w oparciu o rozwiązanie oferowane przez producenta kompleksowego systemu podczas migracji posiadanego przez Zamawiającego systemu Mcafee Drive Encryption do rozwiązania opartego o natywne funkcje szyfrowania dysków dostarczane przez

Producenta systemu operacyjnego Microsoft (Bitlocker).

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Oferty technicznej (FOT) - Załącznik nr 3a do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryteriami: 1. Cena brutto oferty (łączna cena brutto za zamówienie podstawowe i opcjonalne) - waga 20 %

2. Cena brutto za zamówienie podstawowe - waga 40 %

3. Kompleksowość rozwiązania pod kątem produktów jednego producenta - waga 20 %

4. Funkcjonalności dodatkowe - waga 20 %.

Szczegóły w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 156-384736
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Kompleksowy system zabezpieczenia stacji końcowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Damiko S.C.
Adres pocztowy: ul. Polan 8B
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-830
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 048 594.62 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 180 i następne ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz.1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2019