W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 605599-2019

20/12/2019    S246    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Opole: Pakiety oprogramowania edukacyjnego

2019/S 246-605599

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Krajowy numer identyfikacyjny: 365183911
Adres pocztowy: ul. Głogowska 27
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 45-315
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Pieroń
E-mail: mpieron@rzpwe.opolskie.pl
Tel.: +48 774047537
Faks: +48 774047535

Adresy internetowe:

Główny adres: http://rzpwe.opolskie.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część 1: dostawę licencji dostępowych do programu wychowania do dwujęzyczności; część 2: dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli wspomagającyc...

Numer referencyjny: 34/ZP/RZPWE/9.1.3/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48190000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

— część 1: dostawę licencji dostępowych do programu wychowania do dwujęzyczności,

— część 2: dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli wspomagających wychowanie do dwujęzyczności.

W ramach projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 357 642.35 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa licencji dostępowych do programu wychowania do dwujęzyczności

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa licencji dostępowych do programu wychowania do dwujęzyczności w ramach projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPOP.09.01.03-16-0003/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli wspomagających wychowanie do dwujęzyczności.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli wspomagających wychowanie do dwujęzyczności w ramach projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPOP.09.01.03-16-0003/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 196-475414
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa licencji dostępowych do programu wychowania do dwujęzyczności

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Yellow House English Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 14/7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-843
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 190 571.54 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 404 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli wspomagających wychowanie do dwujęzyczności.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 93-428
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 167 070.81 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 188 817.30 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 179–198g, w tym: w przepisach wspólnych w art. 179, odwołanie w art. 180–198 i skarga do sądu w art. 198a–198g.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2019