Usługi - 60570-2017

Wyświetl widok skrócony

16/02/2017    S33    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Zabrze: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

2017/S 033-060570

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 4
Miejscowość: Zabrze
Kod pocztowy: 41-803
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Goncerz
E-mail: bgoncerz@szpitalzabrze.pl
Tel.: +48 322776458
Faks: +48 322717311

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.szpitalzabrze.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/17 NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO I/LUB POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.,ul. Zamkowa 4, 41-803 ZABRZE.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO I/LUB POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: PAKIET 1
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje pomp infuzyjnych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: PAKIET 2
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje pomp infuzyjnych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: PAKIET 3
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów do znieczulenia, respiratorów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: PAKIET 4
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje kardiomonitorów i defibrylatorów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: PAKIET 5
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje defibrylatorów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: PAKIET 6
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje diatermii chirurgicznych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: PAKIET 7
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje aparatów USG.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: PAKIET 8
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje spirometru.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: PAKIET 9
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje lamp terapeutycznych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: PAKIET 10
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje inkubatora.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: PAKIET 11
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje inkubatora.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: PAKIET 12
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje respiratorów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: PAKIET 13
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje lamp terapeutycznych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: PAKIET 14
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje defibrylatora.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: PAKIET 15
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje zestawów reanimacyjnych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: PAKIET 16
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów KTG.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: PAKIET 17
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów RTG.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: PAKIET 18
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje respiratora.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: PAKIET 19
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów do znieczulenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: PAKIET 20
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje diatermii chirurgicznych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: PAKIET 21
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje kardiomonitora.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: PAKIET 22
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje zestawów endoskopowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: PAKIET 23
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje zestawów laparoskopowych i artroskopowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: PAKIET 24
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów EKG.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: PAKIET 25
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje stołów operacyjnych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: PAKIET 26
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje stołów operacyjnych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: PAKIET 27
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje respiratorów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: PAKIET 28
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje respiratorów noworodkowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: PAKIET 29
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje rektoskopu i anoskopu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: PAKIET 30
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje kolposkopu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: PAKIET 31
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje myjki ultradźwiękowej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: PAKIET 32
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje zestawów endoskopowych (OLYMPUS).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: PAKIET 33
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje lamp terapeutycznych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: PAKIET 34
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje inkubatorów noworodkowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: PAKIET 35
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów KTG.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: PAKIET 36
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń do zabiegów fizykoterapeutycznych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: PAKIET 37
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje pulsoksymetrów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: PAKIET 38
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje kolonoskopu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: PAKIET 39
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje respiratorów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: PAKIET 40
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje strzykawki automatycznej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41 Nazwa: PAKIET 41
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje bronchofiberoskopów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42 Nazwa: PAKIET 42
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu do hemodializy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 43 Nazwa: PAKIET 43
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu do kriochirurgii.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 44 Nazwa: PAKIET 44
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje lampy szczelinowej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 45 Nazwa: PAKIET 45
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu do rozmrażania osocza.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 46 Nazwa: PAKIET 46
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje mikroskopu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 47 Nazwa: PAKIET 47
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 48 Nazwa: PAKIET 48
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje kardiomonitora.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 49 Nazwa: PAKIET 49
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje lampy operacyjnej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 50 Nazwa: PAKIET 50
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje lampy operacyjnych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 51 Nazwa: PAKIET 51
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje diatermii chirurgicznych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 52 Nazwa: PAKIET 52
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu do elektrokoagulacji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 53 Nazwa: PAKIET 53
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje pulsoksymetru.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 54 Nazwa: PAKIET 54
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje zestawu laparoskopowo – histeroskopowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 55 Nazwa: PAKIET 55
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje defibrylatora.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 56 Nazwa: PAKIET 56
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu do elektrochirurgii.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 57 Nazwa: PAKIET 57
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje diatermii.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 58 Nazwa: PAKIET 58
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje myjki do endoskopów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 59 Nazwa: PAKIET 59
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje wanny porodowej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 60 Nazwa: PAKIET 60
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu RTG, skanera i stacji diagnostycznej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 61 Nazwa: PAKIET 61
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje centrali klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 62 Nazwa: PAKIET 62
1)Krótki opis
Pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje klimatyzatorów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000

3)Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ponieważ zamówienie podzielono na części, wadium należy wnieść na pakiety, na które składa się ofertę.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
50 1240 4272 1111 0010 3193 5570
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art 24 ust 1 ustawy PZP Zamawiający wymaga niżej wymienionych dokumentów:
1) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art 24 ust 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
3) Aktualne zaświadczenie właściwej terytorialnej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) Oświadczenia Wykonawcy;
a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłatach tych należności
b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
c) o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. Poz. 716)
d) o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, stanowiące ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ, które Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że te powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art 24 ust 5 pkt 1ustawy PZP Zamawiający żąda; odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębnie przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy tego warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – posiada stosowne dokumenty (zaświadczenia, zezwolenia, dopuszczenia, certyfikaty i itp.) potwierdzające (w myśl ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując obowiązki przypisane Świadczeniodawcy / Zamawiającemu w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6 ustawy), że jest przedstawicielem wytwórcy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia
2) zdolności technicznej lub zawodowej;
a) w zakresie PAKIETÓW od 1 do 60 ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy tego warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia
b) w zakresie PAKIETÓW od 61 do 62 Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozwalające na wykonywanie czynności serwisowych będących przedmiotem zamówienia w postaci certyfikatu kategorii I wydanego przez UDT zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych w zakresie co najmniej:
kontroli szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej,
odzysku,
konserwacji lub serwisowania
posiadania personelu technicznego z uprawnieniami do obsługi urządzeń wentylacji i klimatyzacji o mocy powyżej 50 kW,
posiadania personelu technicznego z uprawnieniami do obsługi urządzeń chłodniczych i sprężarek o mocy powyżej 20kW.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
02/PN/17
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.3.2017 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.3.2017 - 10:15

Miejscowość:

W siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4, w Budynku Dyrekcji, parter, w pokoju nr 1.04

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Krajowa Izba Odwoławcza
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania wnosi się:
1) W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8;
2) W terminie 5 dni od dnia przesłaniam informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli posterowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji Istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8,
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej -jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) W przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2) W przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajoiwa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Krajowa Izba Odwoławcza
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.2.2017