W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 605879-2019

20/12/2019    S246    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 246-605879

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: ul. Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Porębska
E-mail: SekretariatDZP@zus.pl
Tel.: +49 226671714
Faks: +49 226671733

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.zus.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup licencji Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej

Numer referencyjny: TZ/271/23/19
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w zakresie systemu elektronicznej informacji prawnej (SEIP) wraz z jego instalacją i uruchomieniem oraz aktualizacją przez okres obowiązywania umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 021 951.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w zakresie systemu elektronicznej informacji prawnej (SEIP) wraz z jego instalacją i uruchomieniem oraz aktualizacją przez okres obowiązywania umowy.

Na SEIP składa się 3000 stanowisk jednoczesnego dostępu (Wykonawca zaoferował dostęp w wersji on-line).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba komentarzy wydanych od dnia 1.1.2015 r. w oferowanym SEIP w wymaganym przez Zamawiającego zakresie aktów zawartych w wykazie A / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba komentarzy wydanych od dnia 1.1.2015 r. w oferowanym SEIP w wymaganym przez Zamawiającego zakresie aktów zawartych w wykazie B / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba orzeczeń w oferowanym SEIP w wymaganym przez Zamawiającego zakresie aktów zawartych w wykazie A / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba orzeczeń w oferowanym SEIP w wymaganym przez Zamawiającego zakresie aktów zawartych w wykazie B / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający będzie mógł zamówić dodatkowo do 10 % stanowisk jednoczesnych dostępów (Wykonawca zaoferował dostęp w wersji on-line).

Zakup dodatkowej ilości dostępów zależeć będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia w przypadku zastosowania prawa opcji zawarte zostały we wzorze umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 148-363709
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup licencji Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Bonifraterska 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-203
Państwo: Polska
Tel.: +48 223377600
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 021 951.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 655 580.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2019