Dostawy - 608512-2019

Submission deadline has been amended by:  244154-2020
23/12/2019    S247    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Pakiety oprogramowania medycznego

2019/S 247-608512

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Pomorskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 191674836
Adres pocztowy: ul. Okopowa 21/27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-810
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza (PL01)
Adres pocztowy: ul. Srebrniki 17
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-282
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku (PL02)
Adres pocztowy: ul. Orzeszkowej 1
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-208
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (PL05)
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 1-3
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-759
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku (PL06)
Adres pocztowy: ul. Obrońców Wybrzeża 4
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. (PL07)
Adres pocztowy: ul. Hubalczyków 1
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana (PL08)
Adres pocztowy: ul. Skarszewska 7
Miejscowość: Starogard Gdański
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku (PL10)
Adres pocztowy: ul. Zakopiańska 37
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-142
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku (PL11)
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 5
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (PL12.1)
Adres pocztowy: ul. Nowe Ogrody 1-6
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. (PL14)
Adres pocztowy: ul. Polanki 119
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-308
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. (PL16)
Adres pocztowy: ul. Kuracyjna 30
Miejscowość: Prabuty
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 82-550
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. (PL17)
Adres pocztowy: ul. Wałowa 27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-858
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. (PL18)
Adres pocztowy: ul. Piechowskiego 36
Miejscowość: Kościerzyna
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. (PL19.2)
Adres pocztowy: ul. Powstania Styczniowego 1
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-519
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR

Numer referencyjny: DAZ-ZP.272.57.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych,platformy regionalnej,GCPD i DR.

Szczegółowy Przedmiot Zamówienia określają zał.nr:9,od 9.1.1 do 9.1.14,9.2,9.3,10 do SIWZ,pozostałe uregulowania zostały wskazane we wzorach Umów(zał. nr 2 oraz 2A do SIWZ).

Przeprowadzono dialog techniczny nr DAZ-ZP.272.35.2017 poprzedzający wszczęcie postępowania: inf.dostępna: https://www.bip.pomorskie.eu/a,57580,ogloszenie-o-dialogu-technicznym-z-dnia-23-czerwca-2017.html

Zamawiający informuje,że:

— przewiduje udzielenie zamówień,o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp w szczególności w zakresie usługi kolokacji,o której mowa w Rozdziale 7OPZ,stanowiący zał.nr 9 do SIWZ,

— rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych,

— nie dopuszcza dokonywania zaliczek,

— nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu,

— nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
79132000 Usługi uwierzytelniania
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30200000 Urządzenia komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48200000 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48490000 Pakiety oprogramowania do zamówień
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem http://platformazakupowa.pl/pomorskie,do której link znajduje się na stronie BIP Zamawia

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis Przedmiotu Zamówienia został podzielony na:

a)Podmioty Lecznicze(podmioty,o których mowa w 1.Rozdziale I.ust.1) pkt.a)–n) SIWZ):

i)dostawy,instalacje,konfiguracje i wdrożenia Szpitalnych Systemów Informatycznych SSI opisane w zał.od 9.1.1.do9.1.14do SIWZ,

ii)dostawy,instalacje,konfiguracje i wdrożenia Infrastruktury Sprzętowej i Oprogramowania Standardowego opisane w zał.nr 9.3do SIWZ,w części dot.Podmiotów Leczniczych,

iii)konfigurację i dostosowanie sieci WAN PEZ dla właściwego działania Oprogramowania Warstwy Integracji pomiędzy SSI w PL,a PR,

iv)konfigurację i dostosowanie sieci LAN w PL dla właściwego działania Oprogramowania i Sprzętu,

v)wykonanie Interfejsów Integracji Regionalnej oraz Integracji SSI w PL z Platformą Regionalną,

vi)opracowanie Dokumentacji Przedmiotu Zamówienia w postaci: 1Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej (DAP), 2Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji Powykonawczej oraz Dokumentacji Użytkowej na rzecz poszczególnych Zamawiających,w takim zakresie w jakim Dokumentacje te niezbędne są do zrealizowania oraz korzystania przez danego Zamawiającego z Przedmiotu Zamówienia

b)Województwo Pomorskie

i)Dostawy,instalacje,konfiguracje i wdrożenia Platformy Regionalnej opisanej w zał.nr9.2do SIWZ,

ii)Dostawy,instalacje,konfiguracje i wdrożenia Infrastruktury Sprzętowej i Oprogramowania standardowego opisane w zał.9.3do SIWZ,w części dot.Województwa Pomorskiego,

iii)Konfigurację i dostosowanie sieci WAN PEZ dla właściwego działania Oprogramowania Warstwy Integracji pomiędzy SSI w PL,a PR,

iv)Konfigurację i dostosowanie sieci LAN w GCPD/DR dla właściwego działania Oprogramowania i Sprzętu,

v)Dostawę usługi kolokacji GCPD/DR,

vi)Wykonanie Interfejsów Integracji Regionalnej oraz Integracji SSI w PL z Platformą Regionalną,

vii)Opracowanie Dokumentacji Przedmiotu Zamówienia w postaci:

1Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej (DAP),

2Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji Powykonawczej oraz Dokumentacji Użytkowej na rzecz poszczególnych Zamawiających,w takim zakresie w jakim Dokumentacje te niezbędne są do zrealizowania oraz korzystania przez danego Zamawiającego z Przedmiotu Zamówienia.

c)Część wspólną dla Podmiotów Leczniczych i Województwa Pomorskiego(szczegółowo opisaną w Rozdziale 3 OPZ,stanowiącym zał.nr 9do SIWZ).

Szczegółowy Przedmiot Zamówienia określają zał.nr: 9,od 9.1.1 do 9.1.14, 9.2,9.3,10 do SIWZ,pozostałe uregulowania dot.Przedmiotu Zamówienia zostały wskazane we wzorach Umów stanowiących zał.nr 2 oraz 2A do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom.Zgodnie z art.36b ust.1 ustawy Pzp,Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców(o ile są znane).

We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach,w których wskazano lub użyto znaki towarowe, nazwy własne produktów lub nazwy producentów dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych(nie gorszych) parametrach technicznych,eksploatacyjnych i użytkowych.Dotyczy to również sytuacji, w których Zamawiający odwołuje się do norm,aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.W przypadku, gdy w OPZ podano nazwy produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości.We wszystkich takich sytuacjach przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

Postępowanie jest prowadzone w j.polskim

Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umów w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie dla danego Zamawiającego. Szczegółowe informacje zawarto w rozdz. XV SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres rękojmi, gwarancji i Nadzoru Autorskiego Oprogramowania Platformy Regionalnej e-usług, Oprogramowania SSI oraz Oprogramowania Warstwy Integracji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: okres rękojmi i gwarancji dla Infrastruktury Sprzętowej / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: liczba godzin Instruktażu Stanowiskowego / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot umowy będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 7 Zdrowie, Działania 7.2 Systemy Informatyczne i Telemedyczne.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:48 m-cy od podpisania Umowy,w tym:

a)okres realizacji Umów zawieranych z Zamawiającymi,o których mowa w Rozdziale I.ust.1)pkt a)–n):20 m-cy od dnia podpisania Umowy;

b)okres realizacji Umowy zawieranej z WP:48 m-cy od dnia podpisania Umowy,przy czym w okresie od 21 m-ca do 48 m-ca obowiązywania Umowy zamówienie realizowane będzie jedynie w zakresie kolokacji GCPD/DR

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art.24 ust.1 pkt 12-23 i ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.

i)Na podstawie art. 24 ust 5 pkt.1)ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku,do którego otwarto likwidację,w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017 poz. 1508,z późn. zm.)lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.-Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017r. poz.2334,z późn. zm.).

ii)Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust 7 ustawy Pzp.

iii)Wykonawca,który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 pkt 1 ustawy Pzp,może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,jeżeli wobec Wykonawcy,będącego podmiotem zbiorowym,orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

iv)Wykonawca nie podlega wykluczeniu,jeżeli Zamawiający,uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy,uzna za wystarczające w/w dowody.

v)W przypadkach,o których mowa w art.24 ust.1 pkt 19 ustawy Pzp,przed wykluczeniem Wykonawcy,Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia,że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

vi)Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

b)spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

i)sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.Wykonawca wykaże,że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10.000.000,00 złotych,

ii)zdolności technicznej, tj. Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie,co należycie udokumentuje tj.wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał:

(1) Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej dwa zamówienia (zamówienie rozumiane jest jako dostawa lub usługa) o wartości nie niższej niż 5.000.000,00 zł brutto każde i każde obejmujące swym zakresem dostawę, wdrożenie i konfigurację infrastruktury serwerowej wraz oprogramowaniem, przy czym każde zamówienie swym zakresem obejmowało co najmniej wszystkie następujące Produkty: serwery, macierze dyskowe, licencje oprogramowania systemowego i wirtualizacyjnego, licencje oprogramowania bazodanowego. Łączna wartość dostawy w/w Produktów (tj. serwerów, macierzy dyskowych, licencji oprogramowania systemowego i wirtualizacyjnego, licencji oprogramowania bazodanowego) musi być nie niższa niż 3.000.000,00 zł brutto w każdym zamówieniu.

Uwaga! Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, całość doświadczenia wymaganego niniejszym punktem została wykazana przynajmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

CIĄG DALSZY W SEKCJI III.1.2)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

(2)Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej jedno zamówienie(zamówienie rozumiane jest jako dostawa lub usługa)o wartości nie niższej niż 20.000.000,00zł brutto,obejmujące swym zakresem wszystkie(łącznie)wymagane niżej pozycje: a.zaprojektowanie,instalacja i wdrożenie platformy e-usług medycznych, b.dostawę licencji,instalację,wdrożenie i zintegrowanie systemów informatycznych klasy HIS dla co najmniej 5 odrębnych(różnych)podmiotów leczniczych z platformą e-usług medycznych,o której mowa w pkt a.

Przez platformę e-usług medycznych Zamawiający rozumie system informatyczny zbierający dane medyczne i umożliwiający ich wymianę pomiędzy systemami informatycznymi klasy HIS odrębnych podmiotów leczniczych,a także ich przetwarzanie i udostępnianie w postaci elektronicznej.Przez podmioty lecznicze Zamawiający rozumie podmioty funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej lub równoważne podmioty zagraniczne działające na tożsamych zasadach wg przepisów właściwych dla danego kraju.

(3)Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej trzy zamówienia,przy czym każde: a.zostało zrealizowane w odrębnych(różnych)podmiotach leczniczych, b.miało wartość nie mniejszą niż 2.500.000,0 zł brutto, c.swym zakresem obejmowało co najmniej wszystkie następujące Produkty: dostawę,instalację i wdrożenie systemu informatycznego klasy HIS (ang.Hospital Information System) i systemu informatycznego klasy ERP(ERP dla minimum 40 użytkowników wewnętrznych) wraz z integracją obu systemów.

Przez integrację Zamawiający rozumie proces polegający na połączeniu systemów informatycznych poprzez dwukierunkową automatyczną możliwości wymiany danych pomiędzy w/w systemami.

Uwaga! Zamawiający wymaga,aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,całość doświadczenia wymaganego niniejszym punktem została wykazana przynajmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

iii)zdolności zawodowej tj.Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji niniejszego zamówienia pub.osoby zdolne do wykonania zamówienia,spełniające podane poniżej warunki:

(1)Kierownik Projektu(1 osoba)-odpowiedzialny za zarządzanie realizacją całego niniejszego zamówienia w imieniu Wykonawcy,koordynację pracy pozostałych członków zespołu oraz współpracę z Zamawiającymi, posiadający:

(a)co najmniej 60–miesięczne doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi zdobyte w co najmniej trzech niezależnych projektach, w tym:

(i)łączna wartość 3 spośród wykazanych projektów była nie mniejsza niż 40.000.000zł brutto,a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 5.000.000,00zł brutto,

(ii)co najmniej jeden z projektów,o których mowa w ppkt (i) powyżej obejmował dostawę i wdrożenie systemu informatycznego klasy HIS(ang. Hospital Information System)wraz z infrastrukturą serwerową,

(iii)pełnił funkcję Kierownika Projektu w co najmniej dwóch projektach,o których mowa w ppkt.(i)powyżej;

(b)ważny certyfikat PRINCE2® na poziomie Practitioner lub certyfikat IPMA na poziomie co najmniej C lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania projektami wydany przez akredytowaną instytucję;

(c)certyfikat ITIL lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania cyklem życia systemów informatycznych wydany przez akredytowaną instytucję.

(2)Zastępca Kierownika Projektu(1 osoba)posiadający:

(a)co najmniej 36–miesięczne doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi zdobyte w co najmniej dwóch niezależnych projektach,w tym:

(i)łączna wartość 2 spośród wykazanych projektów była nie mniejsza niż 10.000.000,00zł brutto,a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 3.000.000,00zł brutto,

(ii)co najmniej jeden z projektów,o których mowa w ppkt(i)powyżej obejmował dostawę i wdrożenie systemu informatycznego klasy HIS (ang. Hospital Information System) wraz z infrastrukturą serwerową,

CIĄG DALSZY PONIŻEJ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(iii)pełnił funkcję Kierownika Projektu lub Zastępcy Kierownika Projektu w co najmniej jednym projekcie,o których mowa w ppkt.(i)powyżej;

(b)ważny certyfikat PRINCE2® na poziomie Practitioner lub certyfikat IPMA na poziomie co najmniej C lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania projektami wydany przez akredytowaną instytucję;

(c)certyfikat ITIL lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania cyklem życia systemów informatycznych wydany przez akredytowaną instytucję.

(3)Specjalista ds.Bezpieczeństwa(1 osoba-odpowiedzialny za wdrożenie oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa Systemu,posiadający:

(a)co najmniej 36–miesięczne doświadczenie w przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych zdobyte w minimum trzech audytach,w tym co najmniej jeden z tych audytów został przeprowadzony w organizacji rozproszonej w co najmniej jej dwóch lokalizacjach oddalonych od siebie o co najmniej 5km w linii prostej.

„Organizacja rozproszona” jest to organizacja działająca w minimum 2 lokalizacjach,których odległość mierzona w linii prostej wynosi nie mniej niż 5km.

(b)certyfikat audytora ISO 27001(PN-ISO/ICE 27001-2007 lub CISA lub CISSP lub inny certyfikat równoważny potwierdzający kompetencje audytorskie odnośnie systemów informatycznych lub wiedzę ekspercką w zakresie bezpieczeństwa informatycznego potwierdzone certyfikatami wydanymi przez akredytowaną instytucję,które potwierdzają analogiczne umiejętności jak wymienione certyfikaty.

(4)Specjalista ds. Rozwiązań Sieciowych(1 osoba)posiadający co najmniej 36–miesięczne doświadczenie w konfigurowaniu infrastruktury sieciowej zdobyte w co najmniej 3 niezależnych projektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00zł brutto,a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 1.000.000,00zł brutto,przy czym co najmniej dwa z tych projektów obejmowały konfigurację infrastruktury sieciowej niezbędnej do procesu wymiany danych medycznych pomiędzy co najmniej trzema odrębnymi podmiotami leczniczymi

(5)Specjalista ds.Wdrożeń Systemów Informatycznych(1 osoba)-odpowiedzialny za dostawę,instalację,konfigurację i wdrożenie Systemu PeZ,koordynację pracy dedykowanych do w/w zadań członków zespołu oraz współpracę z Zamawiającymi, posiadający co najmniej 36–miesięczne doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych zdobyte w co najmniej 3 niezależnych projektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00zł brutto,w tym co najmniej jeden z tych projektów obejmował wdrożenie systemu teleinformatycznego HIS(ang.Hospital Information System)wraz z infrastrukturą serwerową umieszczoną w co najmniej dwóch lokalizacjach, których odległość mierzona w linii prostej wynosi nie mniej niż 5km,o wartości projektu nie mniejszej niż 5.000.000,00zł brutto, w tym w jednym podmiocie leczniczym o co najmniej 400 łóżkach

(6)Ekspert ds.systemów medycznych klasy HIS(3 osoby)z czego:

(a)każda osoba posiada co najmniej 36–miesięczne doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy HIS(ang.Hospital Information System)zdobyte w co najmniej 3 odrębnych podmiotach leczniczych o liczbie łóżek w każdym nie mniejszej niż 400,o łącznej wartości projektów nie mniejszej niż 10.000.000,00zł brutto,

(b)co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w projekcie,obejmującym dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego typu platforma e-usług medycznych przeznaczonego dla podmiotów leczniczych,umożliwiającego gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej związanych z realizacją procesów medycznych,a którego wartość wyniosła co najmniej 10.000.000,00zł brutto,

CIĄG DALSZY W SEKCJI III 1.3)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

CIĄG DALSZY Z SEKCJI III 1.2)

(c)o najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w projekcie, obejmującym system informatyczny realizujący procesy wymiany danych medycznych, zgromadzonych w systemie informatycznym informacji medycznej klasy HIS (ang. Hospital Information System) pomiędzy co najmniej pięcioma podmiotami leczniczymi, którego wartość łącznie z infrastrukturą sprzętową wynosiła co najmniej 20.000.000,00 zł brutto,

(d) co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w konfigurowaniu systemu do rozliczania usług z płatnikiem publicznym w rodzaju świadczeń „leczenie szpitalne”,

(e) co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w realizacji projektu polegającego na wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy HIS zawierającego dokumentację sklasyfikowaną jako EDM wraz z archiwum EDM.

(7) Ekspert ds. systemów klasy ERP (1 osoba), posiadający co najmniej 36 – miesięczne doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych ERP dla podmiotów leczniczych zdobyte w co najmniej 3 niezależnych projektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto,

(8) Ekspert ds. Systemów Informatycznych (1 osoba), posiadający:

(a) doświadczenie w administrowaniu, konfiguracji i utrzymywaniu systemu informatycznego zdobyte w projekcie w okresie minimum połowy trwania tego projektu, zawierającym dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego typu platforma usług medycznych, przeznaczonego dla co najmniej 5 podmiotów leczniczych umożliwiającego rozliczenie usług medycznych oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej związanych z realizacją procesów medycznych, a którego wartość wyniosła co najmniej 20.000.000,00 zł brutto,

(b) co najmniej 36 - miesięczne doświadczenie w administrowaniu usługami

W centrum przetwarzania danych dla platformy e-usług medycznych, zintegrowanej z systemami HIS (ang. Hospital Information System) wyprodukowanymi i wdrożonymi przez co najmniej dwóch różnych producentów dla co najmniej 5 podmiotów leczniczych.

(9) Architekt ds. Infrastruktury Serwerowej (1 osoba) – odpowiedzialny za projektowanie i wdrożenie infrastruktury informatycznej spełniający wszystkie poniższe wymagania:

(a) posiada co najmniej 36–miesięczne doświadczenie w projektowaniu infrastruktury informatycznej (w tym co najmniej obejmującej: serwery, macierze dyskowe, przełączniki SAN, systemy backup i archiwizacji, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie narzędziowe i oprogramowaniem bazodanowe) zdobyte w co najmniej trzech niezależnych projektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 40.000.000,00 zł brutto,

(b) był współautorem i pełnił funkcję kierownika zespołu koncepcyjnego lub samodzielnie był autorem koncepcji rozwiązania technicznego infrastruktury informatycznej w co najmniej jednym projekcie. W ramach projektu, którego wartość łącznie z infrastrukturą sprzętową wynosiła co najmniej 10.000.000,00 zł brutto została wytworzona, dostarczona do klienta i odebrana przez klienta koncepcja obejmująca co najmniej platformę e-usług wymieniającą dane pomiędzy odrębnymi podmiotami, a w/w koncepcja obejmowała grupę nie mniej niż pięciu podmiotów.

Przez ww. określenie „niezależne projekty” należy rozumieć odrębne projekty/przedsięwzięcia realizowane na rzecz różnych zamawiających/podmiotów.

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, Zamawiający nie dopuszcza, aby jedna osoba została zgłoszona do więcej niż jednej roli/pełniła więcej niż jedną funkcję.

Wszystkie osoby wymienione przez Wykonawcę w ofercie muszą realizować Przedmiot Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wykonujących Przedmiot Zamówienia i wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, jedynie w sytuacji, gdy nowe osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Zamówienia będą spełniały wymagania określone dla zdolności zawodowych Wykonawcy, określone w 5. Rozdziale V ust. 1) pkt b) ppkt iii) niniejszej SIWZ.

CIĄG DALSZY PONIŻEJ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej osoby Zamawiający informuje,że nie dopuszcza możliwości sumowania nakładających się okresów zdobywania doświadczenia przez wykazywane przez Wykonawcę osoby. Dodatkowo Zamawiający informuje,że oceniając doświadczenie wykazywanych osób Zamawiający weźmie pod uwagę jedynie te okresy,w których wykazywane osoby faktycznie pełniły wymagane role/funkcje.

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty,Zamawiający przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę,Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.Urz.Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w Rozdziale V ust.1)pkt b) SIWZ,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Warunki wspólnego ubiegania się o zamówienie:

a)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty,o których mowa w 6. Rozdziale VI Podrozdziale 6.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postepowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b)W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

c)Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

d)Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt. c), powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

e)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

f)Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

g)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych Wykonawców.

h)W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

i)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz Ofertowy i jego załącznik Formularz Cenowy

j)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w 5. Rozdziale V ust. 1 pkt b) mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców z zastrzeżeniem adnotacji zawartej w 5. Rozdziale V ust. 1 pkt b) pkt ii) ppkt (1) i (3).

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. następujących oświadczeń i dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

e) od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 1) pkt a) - d) powyżej oraz spełnienia - w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego,

f) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 5. Rozdziale V ust. 1) pkt b) ppkt ii) SIWZ - wykazu wykonanych dostaw/usług (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, oraz podmiotów, na rzecz których te dostawy/usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy zostały należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

g) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 5. Rozdziale V ust. 1) pkt b) ppkt iii) SIWZ - wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ).

h) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa 5. Rozdziale V ust. 1 pkt b) ppkt i) SIWZ

– informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

i) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający:

i. żąda od Wykonawcy złożenia kart katalogowych producenta wraz z opisami technicznymi lub specyfikacjami technicznymi potwierdzających spełnienie wymagań określonych w SIWZ dotyczących oferowanej przez Wykonawcę Infrastruktury Sprzętowej, a w przypadku, jeśli karty katalogowe wraz z opisami technicznymi lub specyfikacjami technicznymi nie posiadają wszystkich informacji pozwalających na potwierdzenie parametrów technicznych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający jako uzupełnienie karty katalogowej dopuszcza oświadczenie producenta podpisane przez osoby uprawnione u producenta do reprezentacji co do spełniania wymagań niewykazanych w karcie katalogowej wraz z opisami technicznymi lub specyfikacjami technicznymi. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym brane będzie pod uwagę przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie informacji pozwalających na potwierdzenie parametrów technicznych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego, zaś w przypadku, gdy oświadczenie to będzie zawierało jeszcze dodatkowe informacje, Zamawiający weźmie je pod uwagę tylko w sytuacji, gdy będą uzupełniały one treść karty katalogowej, nie zmieniając jej treści,

ii. wezwie wykonawcę do Prezentacji Funkcjonalności Systemu SSI, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 11 do SIWZ „Procedura Prezentacji Funkcjonalności Systemu SSI”. Zamawiający podczas prezentacji będzie dokonywał oceny oferowanych dostaw pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia weryfikując spełnianie funkcjonalności opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 12 do SIWZ.

W rozdziale VI podrozdział 6.3 SIWZ wskazano jakie dokumenty winien złożyć Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia zostały wskazane we wzorach Umów(zał.nr 2 oraz 2A do SIWZ).

Umowy zostaną zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.Do Umów mają zastosowanie przepisy kod.cyw, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do inf.pub. Wszelkie zmiany Umów będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/01/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/04/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/01/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk w pokoju nr 412. Otwarcie ofert jest jawne.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W rozdz. X SIWZ, Zamawiający określił sposób przygotowania ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Inf. o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami są zawarte w rozdz.VII SIWZ.

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym cały okres związania ofertą o wartości:1.000.000,00 zł(słownie:jeden milion złotych 00/100).Szczegółowe informacje w rozdz.VIII SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w 5. Rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

a) aktualne, na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Instrukcja wypełniania oraz składania JEDZ zawarto w rozdz.VI podrozdz.6.1 SIWZ.

b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt a), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez nich oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt a) dotyczące tych podmiotów;

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w 5. Rozdziale V ust. 4) SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

2) Formularz Cenowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ. Formularz Cenowy stanowi integralną część oferty. W przypadku niedołączenia do oferty Formularza Cenowego, stanowiącego integralną część Formularza Ofertowego, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. Należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym obydwa formularze tj. Formularz Ofertowy oraz Formularz Cenowy.

3) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pomorskie, do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębne niniejsze oświadczenie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wszystkie pojęcia zawarte w treści SIWZ oraz jej załącznikach interpretować należy zgodnie ze Słownikiem Pojęć stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Celem uniknięcia wątpliwości pojęcia te pisane będą w dalszej części SIWZ oraz jej załącznikach z wielkiej litery.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia (Rozdział XVII SIWZ): 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 15 elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2019