29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 608635-2020

Submission deadline has been amended by:  78387-2021
16/12/2020    S245

Rumunia-Craiova: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

2020/S 245-608635

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apă Oltenia S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 11400673
Adres pocztowy: Str. Brestei nr. 133
Miejscowość: Craiova
Kod NUTS: RO411 Dolj
Kod pocztowy: 200177
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Adrian Mitroi
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com
Tel.: +40 251422117
Faks: +40 251422263
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apaoltenia.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100109451
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DJPR04 – procurare și furnizare echipamente

Numer referencyjny: 11400673_2019_PAAPD1083027
II.1.2)Główny kod CPV
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Furnizare de echipamente operationale pentru intretinerea sistemelor de apa si canalizare ale operatorului regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., instalare, punere in functiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnica pentru intretinere si reparatii in perioada de garantie, conform prevederilor caietului de sarcini.

— Lot 1 – instalaţie de foraj orizontal, 1 buc.;

— Lot 2:

(i) echipament pentru înfigere palplanșe metalice (ciocan vibroînfigător), 1 buc.;

(ii) palplanşe metalice, 60 ml;

— Lot 3 – cap tractor platformă 50 t, 1 buc.;

— Lot 4 – aparate electrofuziune pentru polietilenă şi generatoare de curent, 8 buc.;

— Lot 5:

(i) generatoare electrice (420 kVA, 1 buc.; 310 kVA, 1 buc.; 88 kVA, 1 buc.);

(ii) grupuri electrogene + automatizare, 3 buc.;

— Lot 6:

(i) pompe autoamorsante 90 m3/h, 10 buc.;

(ii) echipament G.P.S, 1 buc.;

(iii) nivela topografica digitala, 1 buc.;

(iv) televizor LED, 1 buc.

Specificatiile tehnice ale utilajelor ce urmeaza sa fie furnizate, precum si cerintele privind punerea in functiune si serviciile conexe sunt detaliate in caietul de sarcini.

Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020).

Note:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 24;

2. Entitatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 13 090 206.00 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 6
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 6
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Ofertantii pot depune oferta pe un lot sau pe mai multe loturi

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 4: Aparate electrofuziune pentru polietilena si generatoare de curent, 8 buc.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42662100 Elektryczny sprzęt spawalniczy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO411 Dolj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Municipiul Craiova, jud. Dolj

II.2.4)Opis zamówienia:

Aparate electrofuziune pentru polietilena: 8 buc

Generatoare de curent: 8 buc.

Specificatiile tehnice ale echipamentelor ce urmeaza sa fie furnizate, precum si cerintele privind punerea in functiune si serviciile conexe sunt detaliate in Caietul de sarcini.

Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020)

Termen maxim de livrare (furnizare si punere in functiune): 8 luni de la data ordinului de începere. Garanție minim 24 luni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica – Garanția comercială acordata pentru utilaj / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 793 133.00 RON
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 32
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 6: Pompe autoamorsante 90 mc/h, 10 buc.; Echipament G.P.S, 1 buc.; Nivela topografica digitala, 1 buc.; Televizor LED, 1 buc.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122130 Pompy wodne
32324100 Telewizje kolorowe
38112100 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)
38295000 Sprzęt topograficzny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO411 Dolj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Municipiul Craiova, jud. Dolj

II.2.4)Opis zamówienia:

Pompe autoamorsante 90 mc/h: 10 buc.;

Echipament G.P.S: 1 buc;

Nivela topografica digitala: 1 buc.;

Televizor LED: 1 buc;

Specificatiile tehnice ale echipamentelor ce urmeaza sa fie furnizate, precum si cerintele privind punerea in functiune si serviciile conexe sunt detaliate in Caietul de sarcini.

Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020)

Termen maxim de livrare (furnizare si punere in functiune): 8 luni de la data ordinului de începere. Garanție minim 24 luni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica – Garanția comercială acordata pentru utilaj / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 234 030.00 RON
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 32
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 5: Generatoare electrice (420 kVA, 1 buc.; 310 kVA, 1 buc.; 88 kVA, 1 buc.), Grupuri electrogene+automatizare, 3 buc.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31122000 Jednostki prądotwórcze
31121000 Zestawy prądnicowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO411 Dolj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Municipiul Craiova, jud. Dolj

II.2.4)Opis zamówienia:

Generatoare electrice 420 kVA, 1 buc;

Generatoare electrice 310 kVA, 1 buc;

Generatoare electrice 88 kVA, 1 buc;

Grupuri electrogene+automatizare; 3 buc.

Specificatiile tehnice ale echipamentelor ce urmeaza sa fie furnizate, precum si cerintele privind punerea in functiune si serviciile conexe sunt detaliate in Caietul de sarcini.

Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020)

Termen maxim de livrare (furnizare si punere in functiune): 8 luni de la data ordinului de începere. Garanție minim 24 luni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica – Garanția comercială acordata pentru utilaj / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 362 914.00 RON
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 32
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 3: Cap tractor platforma 50 t, 1 buc

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34138000 Drogowe pojazdy gąsienicowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO411 Dolj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Municipiul Craiova, jud. Dolj

II.2.4)Opis zamówienia:

Cap tractor platformă 50 t, 1 buc.

Specificatiile tehnice ale echipamentelor ce urmeaza sa fie furnizate, precum si cerintele privind punerea in functiune si serviciile conexe sunt detaliate in Caietul de sarcini.

Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020)

Termen maxim de livrare (furnizare si punere in functiune): 8 luni de la data ordinului de începere. Garanție minim 24 luni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica – Garanția comercială acordata pentru utilaj / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 950 760.00 RON
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 32
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 1: Instalatie de foraj orizontal, 1 buc.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43124100 Drenaże
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO411 Dolj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Municipiul Craiova, jud. Dolj

II.2.4)Opis zamówienia:

Instalatie de foraj orizontal, 1 buc

Specificatiile tehnice ale utilajelor ce urmeaza sa fie furnizate, precum si cerintele privind punerea in functiune si serviciile conexe sunt detaliate in Caietul de sarcini.

Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020)

Termene: 32 luni, din care 8 luni furnizare, montaj si punere in functiune, 24 luni garantie de conformitate

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica – Garanția comercială acordata pentru utilaj / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 202 369.00 RON
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 32
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 2: Echipament pentru înfigere palplanșe metalice (ciocan vibroînfigător), 1 buc.; Palplanşe metalice, 60 ml

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42990000 Różne maszyny specjalnego zastosowania
44212400 Ścianki palowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO411 Dolj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Municipiul Craiova, jud. Dolj

II.2.4)Opis zamówienia:

Echipament pentru înfigere palplanșe metalice (ciocan vibroînfigător), 1 buc.;

Palplanşe metalice, 60 ml

Specificatiile tehnice ale echipamentelor ce urmeaza sa fie furnizate, precum si cerintele privind punerea in functiune si serviciile conexe sunt detaliate in Caietul de sarcini.

Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020)

Termen maxim de livrare (furnizare si punere in functiune): 8 luni de la data ordinului de începere. Garanție minim 24 luni

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica – Garanția comercială acordata pentru utilaj / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 547 000.00 RON
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 32
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Cerinţa 1: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale", Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale", Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale"

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

— Cazierul judiciar al operatorului economic

— Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Notă: se vor prezența caziere judiciare pentru acționar sau asociat semnificativ respectiv orice persoană care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10 % din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală,

— Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată către bugetul local, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora; Certificatele se vor prezenta pentru toate punctele de lucru si sediile principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale,

— Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare, valabile la data prezentării (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul de stat si local, in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic sau a tarii in care acesta este stabilit,

— certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016

— alte documente edificatoare, dupa caz.

NOTE:

1. Detalii privind modul de completare a DUAE sunt disponibile in cap. VI.3) Informaţii suplimentare.

2. Neprezentarea DUAE odata cu oferta (completat inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

3. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.177, 178, 180 se va accepta o declaratie pe propria răspundere, conform art.181 alin.(3) din Legea nr.99/2016.

4. Entitatea contractantă, conform art.184 din Legea nr. 99/2016, nu va exclude din procedură ofertantii aflați în oricare dintre situaţiile prevăzute la art.177, 178 şi 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire, daca acestia prezinta dovezi prin care arată că măsurile luate sunt suficiente pentru a-şi demonstra în mod concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

5. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor.

6. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 RON.

7. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor cerute.

Cerinţa 2: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va prezenta Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 alin (1) din Legea 99/2016.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul Entităţii Contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Alin Ionuț Șuiu - Director General, Anca Delia Balaceanu - Director Economic, Lucian Lungu - Director Tehnic, Dan Valeriu Rosu - Sef Serviciu Contracte Lucrari, Creteanu Marius - Sef Birou Contracte Lucrari, Ovidiu Mihalcea - Sef Birou Contracte Lucrari, Gabriel Baragan - Sef Serviciu Proiect POIM, Ionita Liviu Mihai - Sef Birou Suport Proiect, Stefan Niculescu - Sef UIP, Adrian Mitroi - Sef Serviciu Achizitii Publice

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Cerinţa 1: Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant in nume propriu sau in asociere, tert sustinator, subcontractant) este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" – Sectiunea A. Capacitatea de a corespunde cerintelor

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente de confirmare în vederea probarii celor asumate prin DUAE:

(a) Operarori economici români - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali și domeniul/domeniile de activitate. In cazul unei oferte in asociere, autorizarea activitatilor se va demonstra pentru fiecare asociat in raport cu implicarea in contractul pentru care se depune oferta.

(b) Operatori economici nerezidenti (straini) – documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al operatorului economic corespunde obiectului contractului supus procedurii; - Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic în curs.

NOTE:

1. Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora, in urma solicitarii autoritatii contractante;

2. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de operatorul economic nerezident) pentru partea din contract pe care o realizează operatorul economic (ofertant individual / asociat / subcontractant / tert sustinator).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Loturile: 6 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lot 6: Ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, a furnizat și pus în funcțiune echipamente de tipul/natura, precum si din punct de vedere al domeniului de utilizare, similare cu echipamentele mentionate la poziția (i) de la pct. II.1.4 Descrierea achizitiei publice.

Loturile: 6 Proportia de subcontractare Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract care urmeza sa fie indeplinite de subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Loturile: 3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lot 3: Ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, a furnizat și pus în funcțiune echipamente de tipul/natura, precum si din punct de vedere al domeniului de utilizare, similare cu echipamentul care face obiectul contractului, mentionat la pct. II.1.4 Descrierea achizitiei publice.

Loturile: 3 Proportia de subcontractare Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract care urmeza sa fie indeplinite de subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Loturile: 5 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lot 5: Ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, a furnizat și pus în funcțiune produse similare, în valoare cumulată de cel puțin 1.000.000 RON (incluzând prețul produselor și valoarea serviciilor auxiliare aferente instalării/montajului, punerii în funcțiune și testării acestora). NOTA: Prin „produse similare” se intelege: echipamente de tipul/natura, precum si din punct de vedere al domeniului de utilizare (generare curent pentru utilizare ca sursă primară de energie sau intervenție în caz de avarie), similare cu echipamentele care fac obiectul contractului, mentionate la pct. II.1.4 Descrierea achizitiei publice.

Loturile: 5 Proportia de subcontractare Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract care urmeza sa fie indeplinite de subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Loturile: 4 Proportia de subcontractare Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract care urmeza sa fie indeplinite de subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Loturile: 4 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lot 4: Ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, a furnizat și pus în funcțiune echipamente de tipul/natura, precum si din punct de vedere al domeniului de utilizare (sudare electrică), similare cu echipamentele care fac obiectul contractului, mentionate la pct. II.1.4 Descrierea achizitiei publice.

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lot 2: Ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, a furnizat și pus în funcțiune echipamente de tipul/natura, precum si din punct de vedere al domeniului de utilizare (plasare și îndepărtare profile de fundație și palplanșe), similare cu echipamentul mentionat la poziția (i) de la pct. II.1.4 Descrierea achizitiei publice.

Loturile: 2 Proportia de subcontractare Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract care urmeza sa fie indeplinite de subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Loturile: 1 Proportia de subcontractare Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract care urmeza sa fie indeplinite de subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta – Experienta similara Lot 1: Ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, a furnizat și pus în funcțiune produse similare, în valoare cumulată de cel puțin 4.000.000 RON (incluzând prețul produselor și valoarea serviciilor auxiliare aferente instalării/montajului, punerii în funcțiune și testării acestora). NOTA: Prin „produse similare” se intelege: echipamente de tipul/natura, precum si din punct de vedere al domeniului de utilizare (execuție lucrări de foraj orizontal), similare cu echipamentul care face obiectul contractului, mentionat la pct. II.1.4 Descrierea achizitiei publice.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala În cazul ofertelor prezentate de operatori economici in asociere, fiecare membru al asocierii va completa DUAE in mod distinct. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori, subcontractanti) vor completa si prezenta un DUAE propriu si câte un DUAE distinct pentru fiecare dintre entitatile pe ale caror capacități care se bazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - Copii ale contractelor, procese verbale de predare-primire, documente const...

Subcontractantii vor completa DUAE si se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, continand denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si activitatile care urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala În cazul ofertelor prezentate de operatori economici in asociere, fiecare membru al asocierii va completa DUAE in mod distinct. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori, subcontractanti) vor completa si prezenta un DUAE propriu si câte un DUAE distinct pentru fiecare dintre entitatile pe ale caror capacități care se bazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - Copii ale contractelor, procese verbale de predare-primire, documente const...

Subcontractantii vor completa DUAE si se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, continand denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si activitatile care urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala În cazul ofertelor prezentate de operatori economici in asociere, fiecare membru al asocierii va completa DUAE in mod distinct. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori, subcontractanti) vor completa si prezenta un DUAE propriu si câte un DUAE distinct pentru fiecare dintre entitatile pe ale caror capacități care se bazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - Copii ale contractelor, procese verbale de predare-primire, documente const...

Subcontractantii vor completa DUAE si se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, continand denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si activitatile care urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Subcontractantii vor completa DUAE si se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, continand denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si activitatile care urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala În cazul ofertelor prezentate de operatori economici in asociere, fiecare membru al asocierii va completa DUAE in mod distinct. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori, subcontractanti) vor completa si prezenta un DUAE propriu si câte un DUAE distinct pentru fiecare dintre entitatile pe ale caror capacități care se bazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - Copii ale contractelor, procese verbale de predare-primire, documente const...

Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala În cazul ofertelor prezentate de operatori economici in asociere, fiecare membru al asocierii va completa DUAE in mod distinct. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori, subcontractanti) vor completa si prezenta un DUAE propriu si câte un DUAE distinct pentru fiecare dintre entitatile pe ale caror capacități care se bazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - Copii ale contractelor, procese verbale de predare-primire, documente const...

Subcontractantii vor completa DUAE si se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, continand denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si activitatile care urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Subcontractantii vor completa DUAE si se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, continand denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si activitatile care urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala În cazul ofertelor prezentate de operatori economici in asociere, fiecare membru al asocierii va completa DUAE in mod distinct. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori, subcontractanti) vor completa si prezenta un DUAE propriu si câte un DUAE distinct pentru fiecare dintre entitatile pe ale caror capacități care se bazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - Copii ale contractelor, procese verbale de predare-primire, documente const...

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Ofertantul va constitui in favoarea entitatii contractante o garantie de participare în cuantum de:

Lot 1 – 52.000 RON;

Lot 2 – 35.400 RON;

Lot 3 – 9.500 RON;

Lot 4 – 17.900 RON;

Lot 5 – 13.625 RON;

Lot 6 – 2.340 RON.

Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii – Formularul nr. 1. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A., nr. RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON, deschis la Garanti Bank Craiova.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

In cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data publicarii Anuntului de participare.

Se va depune scanata in SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10 % din preţul contractului, fără TVA, şi se constituie conform art. 45 şi 46 din HG 394/2016, prin virament bancar... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/08/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Comisia de evaluare, experti cooptati.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

01. Oferta câștigătoare este oferta clasată pe primul loc (cu punctajul cel mai mare). In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta are dreptul să solicite noi propuneri financiare ofertanților respectivi, iar oferta castigatoare va fi cea care prezintă prețul cel mai mic.

02. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificare in legatura cu Documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP: - ca operator economic; - ca participant la procedura de atribuire.

03. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”), un termen de raspuns, de regula de cel mult trei zile lucratoare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile / clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

In situatia in care, din motive tehnice sau procedurale nu se pot transmite solicitari catre ofertanti prin SEAP, acestea se vor solicita pe email si se va folosi adresa de email precizata de liderul de asociere/ofertantului unic in DUAE.

04. DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire, în vederea completării DUAE în calitatea în care participă la respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: București
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Persoana care se considera vatamata se poate adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau instantei de judecata, in conditiile si termenele prevazute de Legea 101/2016.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2020