Usługi - 608782-2020

16/12/2020    S245

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

2020/S 245-608782

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-940
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eryk Czarnowski
E-mail: eryk.czarnowski@poczta-polska.pl
Faks: +48 226565005
Adresy internetowe:
Główny adres: www.poczta-polska.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług informatycznych polegających na modyfikowaniu Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego (ZST)

Numer referencyjny: BZA.2600.1315.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonywanie i wprowadzanie przez Wykonawcę, modyfikacji systemu tworzących nowe wydania („Usługa rozwoju”), na warunkach przewidzianych umową wraz z udzieleniem przez Wykonawcę Zamawiającemu, na warunkach określonych w umowie licencji na korzystanie z elementów autorskich w szczególności na nowe wydania, modyfikacje, produkty i produkty składowe, dokumentację systemu stworzoną przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy;

2) realizacja warsztatów rozwojowych na warunkach przewidzianych umową;

3) usługa migracji realizowane na warunkach przewidzianych umową.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 24 953 457.20 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonywanie i wprowadzanie przez Wykonawcę, modyfikacji systemu tworzących nowe wydania („Usługa rozwoju”), na warunkach przewidzianych umową wraz z udzieleniem przez Wykonawcę Zamawiającemu, na warunkach określonych w umowie licencji na korzystanie z elementów autorskich w szczególności na nowe wydania, modyfikacje, produkty i produkty składowe, dokumentację systemu stworzoną przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy;

2) realizacja warsztatów rozwojowych na warunkach przewidzianych umową;

3) usługa migracji realizowane na warunkach przewidzianych umową.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy liczonych od daty jej zawarcia z możliwością jej dwukrotnego przedłużenia w ramach przysługującego Zamawiającemu zgodnie z umową prawa opcji każdorazowo o kolejne 12 miesięcy (24 + 12 + 12).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Ze względu na fakt, że spółka Sygnity S.A. jako autor oprogramowania aplikacyjnego specjalizowanego będącego składową Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego (ZST) dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do tego oprogramowania, należało stwierdzić że rozwijanie tego oprogramowania objęte jest ochroną praw wyłącznych przysługujących autorowi, czyli spółce Sygnity S.A. Innymi słowy przepisy o prawie autorskim przyznają wyłączne prawo do modyfikowania przedmiotowego oprogramowania firmie Sygnity S.A., która poprzez to jest jedynym wykonawcą uprawnionym do realizacji tych zadań ze względu na posiadanie praw autorskich. Zatem spełniona została przesłanka określona w art. 67 ust. 1. pkt 1 lit. b ustawy Pzp. Wyłączne posiadanie autorskich praw majątkowych, w rozumieniu przepisów ustawy z 4.2.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650), zostało potwierdzone w oświadczeniu spółki Sygnity S.A. podpisanym przez członków Zarządu spółki Sygnity S.A. Z uwagi na „monopol autorski" wynikający z posiadania pełni autorskich praw majątkowych do Systemu ZST jedynie spółka Sygnity S.A. może świadczyć usługi informatyczne polegające na rozwijaniu systemu. Zgodnie z oświadczeniem spółka Sygnity S.A. jest jedynym podmiotem, który świadczy usługi rozwojowe dla Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego i nie upoważniła żadnego innego podmiotu do ich świadczenia. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych aby odwołać się do przesłanki praw wyłącznych, nie wystarczy jednak, że dany produkt chroniony jest prawami wyłącznymi — niezbędne jest również wykazanie, że usługa może być wykonana jedynie przez określonego wykonawcę (por. uchwała KIO z 7.4.2010, KIO/ KD 23/10). Skoro przedmiotem zamówienia jest rozwijanie Oprogramowania Aplikacyjnego Specjalizowanego będącego składową ZST, oczywistym było, że jedynym dostawcą takiego produktu/usług jest firma Sygnity S.A., gdyż właśnie jej oprogramowanie zostało wdrożone w Poczcie Polskiej. Wdrożenie takie było wynikiem bardzo kosztownych i wieloletnich prac. Wdrażanie innego systemu byłoby nieracjonalne i oznaczałoby niegospodarne wydatkowanie środków publicznych. Należało stwierdzić, że przedmiotowe oprogramowanie jest systemem unikatowym dostosowanym do unikatowych procesów istniejących w Poczcie Polskiej dostosowanym do struktury i funkcji wynikających z pełnienia roli operatora wyznaczonego. Na rynku nie istnieje inne oprogramowanie o takich cechach.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: BZA.2600.1315.2020
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sygnity S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 24 953 457.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 953 457.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2020