W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 608907-2019

23/12/2019    S247    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Legnica: System zarządzania bazą danych

2019/S 247-608907

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 6911994675
Adres pocztowy: ul. Sejmowa 5A
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Żaneta Urbaniak
E-mail: z.urbaniak@pierog.pl
Tel.: +48 225989300
Faks: +48 225989333

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pwsz.legnica.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Numer referencyjny: DB/077/ZPU/D/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48612000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, realizowaną z projektu „Zintegrowany program rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na I. 2018–2022” zwanego dalej „projektem”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – program operacyjny Wiedza edukacja rozwój, III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych zgodnie z podpisaną 22.6.2018 r. umową o dofinansowanie projektu POWR.03.05.00-00-Z043/17-00.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 130 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48611000
48517000
72000000
72263000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, realizowaną z projektu „Zintegrowany program rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na I. 2018–2022” zwanego dalej „projektem”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – program operacyjny Wiedza edukacja rozwój, III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych zgodnie z podpisaną 22.6.2018 r. umową o dofinansowanie projektu POWR.03.05.00-00-Z043/17-00.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt serwisu (za każdy kolejny rok) po gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalności dodatkowe systemu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Cechy użytkowe systemu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja wdrożenia przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój, III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych zgodnie z podpisaną 22.06.2018 r. umową o dofinansowanie projektu POWR.03.05.00-00-Z043/17-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 187-453820
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Simple spółka akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 1130022578
Adres pocztowy: Bronisława Czecha 49/51
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91
Kod pocztowy: 04-555
Państwo: Polska
Tel.: +48 228125898
Faks: +48 228154983

Adres internetowy: https://simple.com.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 366 593.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 389 900.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2019