Paslaugos - 60904-2019

07/02/2019    S27

Nederland-Utrecht: Dienstverlening door ingenieurs

2019/S 027-060904

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 82067183
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: W.J. Mertens
E-mail: aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31121330: Integrale uitbesteding diensten overnachtingshaven Spijk

Referentienummer: 31121330
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL226 Arnhem/Nijmegen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Arnhem/Nijmegen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/09/2017
Einde: 31/03/2022
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 020-042092

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

31121330: Integrale uitbesteding diensten overnachtingshaven Spijk

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
02/10/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: HaskoningDHV Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 56515154
Postadres: Laan 1914 35
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3818EX
Land: Nederland
E-mail: harry.bouman@rhdhv.com
Telefoon: +31 883482258
Fax: +31 883482801
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 4 195 000.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechter
Plaats: 's-Gravenhage
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
Internetadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie ARW 2016

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud, Inkoop- en Contractmanagement, Griffioenlaan 2, 3502 LA Utrecht
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
Internetadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/02/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL226 Arnhem/Nijmegen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Arnhem

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oorspronkelijke opdrachtomschrijving:

Dienstverlening in de vorm van productie van documenten, ondersteuning en advies ten behoeve van de volgende fases (contract)voorbereiding, aanbesteding, beheersing realisatie en overdracht naar de beheerders van de nieuw te realiseren overnachtingshaven nabij Spijk.

Omschrijving van de wijziging:

Onderzoek naar een 'PAS-loos' project overnachtingshaven Spijk. Doel van het onderzoek is nagaan of PAS-loos werken mogelijk is. Dat wil zeggen de effecten van de lucht emissies van het project Spijk worden op een andere manier beoordeeld en gemitigeerd dan wel gecompenseerd dan met de PAS-regeling.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 17/05/2019
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Niet van toepassing.

VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 108 212.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: HaskoningDHV Nederland B.V.
Postadres: Laan 1914 35
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3818 EX
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Onderzoek naar een 'PAS-loos' project overnachtingshaven Spijk. Doel van het onderzoek is nagaan of PAS-loos werken mogelijk is. Dat wil zeggen de effecten van de lucht emissies van het project Spijk worden op een andere manier beoordeeld en gemitigeerd dan wel gecompenseerd dan met de PAS-regeling.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Het betreft een onderzoek naar een 'PAS-loos' project voor de aanleg van een overnachtingshaven Spijk. Vanwege het integrale karakter van de opdracht kan niet naar andere aanbieders worden uitgeweken.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 732 432.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 4 927 432.00 EUR