Paslaugos - 609397-2019

Submission deadline has been amended by:  51858-2020
23/12/2019    S247

Slovakija-Bratislava: Geologijos paslaugos

2019/S 247-609397

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nacionalinis registracijos Nr.: 42181810
Adresas: Námestie Ľudovíta Štúra 1
Miestas: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS kodas: SK010 Bratislavský kraj
Pašto kodas: 812 35
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Mgr. Erik Weiss
El. paštas: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
Telefonas: +421 259562114
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.minzp.sk
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://www.ezakazky.sk
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: http://www.ezakazky.sk
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (6)

Nuorodos numeris: MŽP/NL-06/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71351910 Geologijos paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Špecifickými cieľmi zákazky sú:

— pre vybrané lokality získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia,

— pre vybrané lokality vypracovať predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie,

— odstrániť príčiny vzniku environmentálnych záťaží,

— obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,

— odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,

— zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,

— vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie,

— zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít.

Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 18 078 208.27 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius: 3
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite Bratislava - Ružinov - Čierny les (SK/EZ/B2/120)

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90722000 Aplinkos atkūrimas
71351200 Geologinio ir geofizinio konsultavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SK010 Bratislavský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, SLOVENSKO a Bratislava - Ružinov - Čierny les

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené vo Zväzku 3 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 5 327 266.73 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Operačný program Kvalita životného prostredia

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite Žiar nad Hronom - stará skládka PO ZSNP (SK/EZ/ZH/1101)

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90722000 Aplinkos atkūrimas
71351200 Geologinio ir geofizinio konsultavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SK032 Banskobystrický kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, SLOVENSKO a Žiar nad Hronom - stará skládka PO ZSNP

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené vo Zväzku 3 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 5 983 112.40 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Operačný program Kvalita životného prostredia

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite Rimavská Sobota - areál po SA - priemyselný park (SK/EZ/RS/1980)

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90722000 Aplinkos atkūrimas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SK032 Banskobystrický kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, SLOVENSKO a Rimavská Sobota - areál po SA - priemyselný park

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené vo Zväzku 3 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 6 767 829.13 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Operačný program Kvalita životného prostredia

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Uchádzač v zmysle podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí preukázať, že je oprávnený poskytovať nasledovné služby / predmety podnikania:

— sanácia environmentálnej záťaže,

— geologický prieskum životného prostredia,

— hydrogeologický prieskum,

— inžinierskogeologický prieskum,

— vykonávanie geochemických prác,

— vykonávanie terénnych meračských prác,

— technické práce,

— monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,

— nakladanie s nebezpečným odpadom.

1.3 Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk. V súčasnosti má verejný obstarávateľ prístup k dokladom podľa § 32 ods.1 písm. b), c) zákona o verejnom obstarávaní. Ostatné doklady záujemca/uchádzač predloží v ponuke. Toto overovanie sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike.

1.4 Verejný obstarávateľ v súvislosti s preukázaním podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní od uchádzača nevyžaduje:

— výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb (ďalej len register),

— Zrušenie povinnosti predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísanými v registri.

1.5 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.6 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.

1.7 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.8 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 30/01/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Slovakų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 31/12/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 30/01/2020
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, SLOVENSKO, Zasadačka

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

1. Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre záujemcu/uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke portálu www.ezakazky.sk v položke menu Pomoc (https://www.ezakazky.sk/index.cfm?Module=System&page=Help). Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Pri doručovaní písomností bude verejný obstarávateľa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

2. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu/ dôjde k zrušeniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi verejným obstarávateľom a Riadiacim orgánom, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky v prípade, ak v rámci ex ante posúdenia tejto zákazky v zmysle ustanovenia § 168 zákona o verejnom obstarávaní bude vydané oznámenie obsahujúce konštatovanie o nesúlade predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní.

7. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je stanovená ako maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu o dielo, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ uvádza, že predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.

9. Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

10. Predpokladaná hodnota zákazky je 18 078 208,27 EUR bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola vypočítaná v súlade s ustanovením § 6 zákona o verejnom obstarávania v súlade s bodom 12 Všeobecného metodického usmernenia k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania. Do predpokladanej hodnoty zákazky nebola započítaná finančná rezerva vo výške 2,5 %.

11. Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7) správne znie: Lehota poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom zákazky je do uplynutia 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, najneskôr však do 30.6.2023.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219
Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Adresas: Nám. Ľ. Štúra 1
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 812 35
Šalis: Slovakija
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219
Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/12/2019