W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 609751-2021

29/11/2021    S231

Rumunia-Buzău: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2021/S 231-609751

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 206-539673)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: COMPANIA DE APA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 22987337
Adres pocztowy: Strada: Haret Spiru, nr. 6
Miejscowość: Buzau
Kod NUTS: RO222 Buzău
Kod pocztowy: 120242
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Raluca Mircea
E-mail: raluca.mircea@cabuzau.ro
Tel.: +40 238/720356
Faks: +40 238/726187
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cabuzau.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CL 3 Retele de canalizare in localitatile: Sapoca, Matesti, Cernatesti, Zarnestii de Slanic, Fulga, Beceni, Margariti, Valea Parului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Statie de epurare ape uzate in localitatea Beceni

Numer referencyjny: CL 3 POIM
II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Contractul implica activitati de proiectare si executie pentru:

- Obiect 1.1 – Retele de canalizare in localitatea Sapoca

- Obiect 1.2 – Retele de canalizare in localitatea Matesti

- Obiect 2.1 – Retele de canalizare in localitatea Cernatesti

- Obiect 2.2 – Retele de canalizare in localitatea Zarnestii de Slanic

- Obiect 2.3 – Retele de canalizare in localitatea Fulga

- Obiect 3.1 – Retele de canalizare in localitatea Beceni

- Obiect 3.2 – Retele de canalizare in localitatea Margariti

- Obiect 3.3 – Retele de canalizare in localitatea Valea Parului

- Obiect 3.4 – Retele de canalizare in localitatea Izvoru Dulce

- Obiect 3.5 – Retele de canalizare in localitatea Gura Dimienii

- Obiect 3.6 – Retele de canalizare in localitatea Dogari

- Obiect 4.1 – Statie de epurare ape uzate in localitatea Beceni

Activitatile contractului includ:

a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru retele de canalizare noi si statie de epurare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi expertize, memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.

b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei .

c) Lucrari de constructie.

d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.

e) Furnizarea si montarea de echipamente de laborator

f) Testare si punere in functiune.

g) Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si asigurarea integrarii echipamentelor din camp in SCADA local si transmiterea datelor in SCADA.

h) Monitorizarea functionarii lucrarilor si acordarea de asistenta/ consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar.

i) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de minim 1095 zile.

j) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.

Valoarea estimata a achizitiei sectoriale este de: 103.987.079 lei fara T.V.A. Valoarea estimată a contractului nu include “cheltuieli diverse și neprevăzute”. Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite in Devizul General este de 10.133.869 lei si nu este cuprinsa in valoarea estimata a contractului sectorial.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 36 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare, o singura data cu 21 de zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 206-539673

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III 1 3) Capacitatea tehnica si profesionala
Zamiast:

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cumodificari si completari ulterioare. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul / tertii sustinatori nu trebuie sa seafle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. De asemenea tertul / tertii sustinatori / sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de Entitatea Contractanta pentru neexecutareaoricarei obligatii asumate de Ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea tehnica siprofesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sidiscutiune.

Powinno być:

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cumodificari si completari ulterioare.Tertul / tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. De asemenea tertul / tertii sustinatori / sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016.Tertul sustinator va raspunde in mod neconditionat, fata de Entitatea Contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de Ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/12/2021
Powinno być:
Data: 05/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/12/2021
Powinno być:
Data: 05/01/2022
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 15/06/2022
Powinno być:
Data: 05/07/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

A se vedea sectiunea III.1.3