W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 610224-2019

23/12/2019    S247    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości

2019/S 247-610224

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Adres pocztowy: ul. Wspólna 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-930
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Maciołek
E-mail: Piotr.Maciolek@minrol.gov.pl
Tel.: +48 226232000
Faks: +48 226232315

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: rolnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aktualizacja wersji systemu Xpertis ERP polegająca na zakupie najnowszej wersji licencji wraz z budową wersji prototypowej systemu oraz migracją danych

Numer referencyjny: BDG.zp.23.1.119.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48440000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja wersji systemu Xpertis ERP polegająca na zakupie najnowszej wersji licencji wraz z budową wersji prototypowej systemu oraz migracją danych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 768 040.00 PLN / Najdroższa oferta: 768 040.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja wersji systemu Xpertis ERP polegająca na zakupie najnowszej wersji licencji wraz z budową wersji prototypowej systemu oraz migracją danych. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu prawa do korzystania z programów komputerowych oraz wdroży programy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, ponieważ usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów oraz nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Wykonawcą zamówienia jest Asseco Business Solutions S.A., ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin, POLSKA.

Jest to jedyny podmiot na rynku posiadający pełne prawa autorskie do systemu, który dostarcza licencje dla obecnie eksploatowanego systemu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto jest to dotychczasowy Wykonawca świadczący wsparcie techniczne dla systemu, a także zapewniający wykonanie usług wdrożeniowych i modernizacyjnych. Z uwagi na specyfikę, bezpieczeństwo oraz wrażliwość danych przetwarzanych w systemie Xpertis niezbędne jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia producenta oprogramowania w celu zapewnienia utrzymania ciągłości działania procesów i procedur wymaganych przepisami prawa, m.in. ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości, kodeksem pracy oraz innymi uwarunkowani prawnymi i technicznymi. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż obecny Wykonawca jest w stanie w sposób płynny, skuteczny i bezpieczny zapewnić podniesienie wersji systemu nie tylko w zakresie merytorycznym, ale także i technicznym ze względu na posiadaną wiedzę o systemie. Wybór powyższego Wykonawcy zagwarantuje bezpieczeństwo w zakresie poprawności i integralności migrowanych danych przetwarzanych w systemie, ze względu na znajomość dokonanych dotąd dedykowanych dla Ministerstwa aktualizacji i wprowadzanych przez lata funkcjonowania koniecznych modyfikacji systemu. Ponadto wybór wskazanego Wykonawcy dla obu etapów realizacji zamówienia daje pewność utrzymania spójności i wiarygodności danych (w tym danych osobowych) przetwarzanych w systemie oraz mityguje ryzyko braku ciągłości działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie kadr, płac, finansów oraz rachunkowości. Powyższy wybór jest zasadny, z uwagi na zgodne z oświadczeniem Wykonawcy, przekazane wyłączne prawa do modyfikacji kodu źródłowego Macro Base, które będzie musiało nastąpić przy przenoszeniu danych pomiędzy wersjami systemu, a wynikające z wysokiego stopnia dostosowania systemu. Stosowne informacje potwierdzające powyższe zawarte są w ofercie oraz oświadczeniu Wykonawcy, załączonymi do wniosku o udzielenie zamówienia. Zatem z przyczyn obiektywnych, związanych z ochroną praw wyłącznych Wykonawcy, zamówienie może zrealizować tylko wskazany Wykonawca. Reasumując, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazująca na możliwość udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Asseco Business Solutions S.A.
Adres pocztowy: ul. Konrada Wallenroda 4c
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 20-607
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 768 040.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 768 040.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2019