Bunuri - 610476-2021

Submission deadline has been amended by:  66262-2022
30/11/2021    S232

România-Botoșani: Antiseptice şi dezinfectante

2021/S 232-610476

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani
Număr naţional de înregistrare: 4557951
Adresă: Strada: Marchian, arhimandrit, nr. 11
Localitate: Botosani
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Cod poștal: 710211
Țară: România
Persoană de contact: Temciuc Florin
E-mail: achizitii_mavromati@yahoo.com
Telefon: +40 231517150
Fax: +40 231517780/+40 231517150
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitjudbotosani.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100132404
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Dezinfectanti

Număr de referinţă: 4557951 / 20.04.04 / 2021
II.1.2)Cod CPV principal
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru de furnizare dezinfectanti. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Descrierea si cantitatile din acordul-cadru, respectiv din contractele subsecvente sunt specificate in Caietul de sarcini si in lista loturi din prezenta documentatie, deoarece acest camp nu permite inserarea tuturor informatiilor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 125 200.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Detergent – dezinfectant enzimatic de nivel mediu pentru dezinfecția prin imersie a instrumentarului medical

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati, Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime ale contractului subsecvent, pecum si valoarea minima si maxima a contractului subsecvent sunt precizate in Caietul de sarcini (Sectiunea 3 - Descrierea produselor solicitate, Estimare privind cantitatile minime si maxime contracte subsecvente).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 546 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant pentru dezinfecția la rece a aparaturii de hemodializă

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati, Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime ale contractului subsecvent, pecum si valoarea minima si maxima a contractului subsecvent sunt precizate in Caietul de sarcini (Sectiunea 3 - Descrierea produselor solicitate, Estimare privind cantitatile minime si maxime contracte subsecvente).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servetele si lavete dezinfectante

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati, Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime ale contractului subsecvent, pecum si valoarea minima si maxima a contractului subsecvent sunt precizate in Caietul de sarcini (Sectiunea 3 - Descrierea produselor solicitate, Estimare privind cantitatile minime si maxime contracte subsecvente).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 561 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

a) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016;

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantii situati pe primele trei (3) locuri in clasamentul intermediar. Aceste documente pot fi:

 Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (bugetul local, bugetul de stat) la momentul prezentarii;

 Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprazentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul contatator emis de ONRC / actul constitutiv;

 Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

 Alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti valabile la momentul prezentarii prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana

Daca este cazul, se vor depune, odata cu DUAE urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

b) Neincadrarea in situatiile prevazute de art. 60 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va depune Declaratia conforma prevederilor art. 60 din Legea Nr.98 / 2016; aceasta va fi completata de toti participantii si depusa odata cu depunerea DUAE (inclusiv eventualii terti si subcontractanti).

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Ec. Doina Caba- manager, ec.Ungureanu Iulia-Geanina -director financiar-contabil, , ec.Buchir Lucian - sef Serviciu Achizitii Publice, jr.Hutanu Dorel - sef Birou Juridic, ec. Mihaela Elena Ciritel - viza CFP, ec.Cristina Pohontu- inlocuitor viza CFP.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca op.economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a contituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatiile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantii situati pe primele trei (3) locuri in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3Cifra de afaceri anuala generalaMedia cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru anii 2018, 2019 si 2020, care trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului / contractului subsecvent (fara TVA) x 2, respectiv:Lot nr. 1 – 197,000.00 lei Lot nr. 2 – 42,000.00 lei Lot nr. 3 – 1,400.00 lei

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pentru anii 2017, 2018 si 2019, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantii clasati pe primele trei (3) locuri in clasamentul intermediar la finalizarea evaluari ofertelor. Aceste documente justificative pot fi: bilanturi contabile sau extrase din bilant sau alte documente emise de organisme de specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE, va fi completat de fiecare operator economic in parte, si va fi depus impreuna cu Acordul de asociere. Documentele justificative pot fi prezentate în oricare din formele: original/copie legalizata/copie certificata pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de catre reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic prin înscrierea pe fiecare pagina a mentiunii "conform cu originalul", însotita de semnatura persoanei respective. Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însotite de traduceri autorizate în limba româna.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul a livrat în ultimii 3 ani produse similare cu o valoare cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, respectiv:Lot nr. 1 – 98,500.00 lei Lot nr. 2 – 21,000.00 lei Lot nr. 3 – 700.00 lei

Loturile: 1,2,3Gestionarea lantului de aprovizionarePrezentarea documentelor care atesta masurile implementate de catre operatorul economic prin care se garanteaza trasabilitatea produselor, pe lantul de aprovizionare

Loturile: 1,2,3Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura. Operatorii economici participanti la procedura vor completa in DUAE informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante.Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantii clasati pe primele trei (3) locuri in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative sunt urmatoarele: procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/ valoarea corespunzatoare a produselor livrate in ultimii 3 ani.In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte si va fi depus impreuna cu Acordul de asociere. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii situati pe primele trei (3) locuri in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor - in cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere.

Operatorii economici participanti la procedura vor completa in DUAE informatiile ce descriu modul in care descriu trasabilitatea produselor, urmand sa probeze indeplinirea cerintei cu documente justificative. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantii situati pe primele trei (3) locuri in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzand punctele de control si criteriile de monitorizare a produselor si proceselor pe lantul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le considera relevante in indeplinirea cerintei.

se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantii clasati pe primele trei (3) locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul asocierii, aceasta conditie trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat, pentru partea (activitatea) din contract pe care o indeplineste.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/01/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 06/04/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/01/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Orice operator economic înregistrat în SICAP are dreptul de a transmite oferta. Atât elementele propunerii tehnice specifice produselor cât si elementele propunerii financiare sunt transmise în SICAP de catre operatorul economic. Oferta va fi depusa în SICAP. Nu se accepta oferte alternative. Neprezentarea propunerii tehnice sau/si financiare are ca efect descalificarea ofertantului Se vor respinge ofertele care au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decât SICAP. In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire, sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, departajarea se va realiza prin transmiterea online a unei solicitari de clarificari din partea autoritatii contractante privind o noua oferta de pret, la care ofertantii vor transmite raspunsul lor online(in SICAP) semnat cu semnatura electronica extinsa. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acodul cadru inainte de termen in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012 acorduri cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura. DUAE se va completa in SICAP. Operatorii interesati pot afla informatii suplimentare despre utilizarea DUAE accesand linkul http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice. Toate documentele se vor depune in SICAP semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art.60, alin.(4) din HG nr.395/2016. Orice solicitare de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire si pe tot parcursul derularii procedurii, se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la sectiunea "Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulata prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la sectiunea "Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului de participare semnate cu semnatura electronica extinsa, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.

Formularele la care se fac referiri in prezenta documentatie se regasesc in sectiunea "LISTA DE FISIERE CARE COMPUN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE - FORMULARE".

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr.101/2016

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/11/2021