29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 611144-2020

18/12/2020    S247

Austria-Wiedeń: Pompy próżniowe

2020/S 247-611144

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Medizinische Universität Wien
Adres pocztowy: Spitalgasse 23
Miejscowość: Wien
Kod NUTS: AT ÖSTERREICH
Kod pocztowy: 1090
Państwo: Austria
Osoba do kontaktów: Iryna Carhaun
E-mail: rrm.ausschreibungen@univie.ac.at
Tel.: +43 1427712727
Faks: +43 14277812727
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.univie.ac.at/
Adres profilu nabywcy: http://univie.vemap.com
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Einstreu Ver- und Entsorgung MED UNI

Numer referencyjny: 20-006.405
II.1.2)Główny kod CPV
42122450 Pompy próżniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Am neuen Standort Himberg der Med Uni Wien sind H2O2 Schleusenanlagen zu errichten.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 546 997.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: AT13 Wien
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Standort ALG – Neubau Laborgebäude mit Tierhaltung

Brauhausgasse 34

2325 Himberg

II.2.4)Opis zamówienia:

Am neuen Standort Himberg der Med Uni Wien sind H2O2 Schleusenanlagen zu errichten.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ex-Schutz / Waga: 20.00
Cena - Waga: 80.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 183-441408
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HEAB Absaugtechnik GmbH
Adres pocztowy: Quarzring 2
Miejscowość: Altenburg
Kod NUTS: DEG0M Altenburger Land
Kod pocztowy: 04600
Państwo: Niemcy
E-mail: jheilmann@heab-absaugtechnik.com
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 546 997.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Bundesverwaltungsgericht
Adres pocztowy: Erdbergstraße 192-196
Miejscowość: Wien
Kod pocztowy: 1030
Państwo: Austria
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Tel.: +43 1601490
Faks: +43 1711238891541
Adres internetowy: http://www.bvwg.gv.at
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2020