Roboty budowlane - 611802-2019

24/12/2019    S248

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2019/S 248-611802

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Konarzewski, Beata Szymanowska – Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gov.pl/finanse

Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finase/zamowienia-publiczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w centralnym czworoboku budynku Ministerstwa Finansów.

Numer referencyjny: C/589/19/BL/B/458
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w skrzydłach bloków B, C1, C2, D (centralny czworobok budynku), na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej, z zapewnieniem kierownika budowy i kierowników robót w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12.

2. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania i odbioru robót określają:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

2) dokumentacja projektowa;

3) informacja o terenie wykonywania przedmiotu umowy, organizacji robót budowlanych, ochronie środowiska i zapleczu zapewnionym dla potrzeb Wykonawcy,

które łącznie stanowią Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Załącznik J do SIWZ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór umowy stanowiący Załącznik J do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210 Instalowanie wentylacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Finansów w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w skrzydłach bloków B, C1, C2, D (centralny czworobok budynku), na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej, z zapewnieniem kierownika budowy i kierowników robót w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12.

2. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania i odbioru robót określają:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

2) dokumentacja projektowa;

3) informacja o terenie wykonywania przedmiotu umowy, organizacji robót budowlanych, ochronie środowiska i zapleczu zapewnionym dla potrzeb Wykonawcy,

które łącznie stanowią Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (ZAłącznik J do SIWZ).

3. Realizacja zamówienia podzielona jest na cztery etapy:

— etap 1 – wykonanie wentylacji i klimatyzacji w skrzydle B budynku MF,

— etap 2 – wykonanie wentylacji i klimatyzacji w skrzydle C1 budynku MF,

— etap 3 – wykonanie wentylacji i klimatyzacji w skrzydle C2 budynku MF,

— etap 4 – wykonanie wentylacji i klimatyzacji w skrzydle D budynku MF.

Realizacja etapów może odbywać się równolegle i odbiór jednego etapu nie wpływa na odbiory pozostałych.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę (lub podwykonawcę gdy dotyczy), osób, które będą wykonywać czynności z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w Załączniku nr 7 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik J do SIWZ.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia, w pełnym wymiarze czasu pracy przy realizacji umowy, 1 osoby bezrobotnej, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), lub 1 osoby niepełnosprawnej, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone Ustawą z dnia 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór umowy stanowiący Załącznik J do SIWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń i systemu sterowania i nadzoru określone zostały w załączniku do formularza ofertowego „Specyfikacja parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzeń i systemu sterowania i nadzoru będących przedmiotem oferty”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Efektywność energetyczna jednostek zewnętrznych w zakresie chłodzenia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze Środków Europejskich oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 226-553121
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w centralnym czworoboku budynku Ministerstwa Finansów.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310).

3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

4. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów:

BGK Oddział w Warszawie 56 1130 1017 0020 0675 9990 0002.

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale, chyba, że złożenie kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie ogranicza Zamawiającemu możliwości zatrzymania wadium, a w przypadku wpłaty pieniężnej – kopii dowodu wykonanej operacji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2019