Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lucrări - 612505-2022

04/11/2022    S213

România-Sibiu: Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

2022/S 213-612505

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: APA CANAL SIBIU SA
Număr naţional de înregistrare: RO 2684940
Adresă: Strada: Eschile, nr. 6
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550096
Țară: România
Persoană de contact: UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE
E-mail: achizitii@apacansb.ro
Telefon: +40 269222916
Fax: +40 269227457
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.apacansb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

CL2-Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din Municipiul Sibiu - Zona 1, inclusiv camine pentru imbunatatirea procesului de contorizare si facturare

Număr de referinţă: Cl 2
II.1.2)Cod CPV principal
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acestui contract constă în extinderea și reabilitarea reșelelor de apă și canalizare la nivelul Municipiului Sibiu.

Prin acest contract se vor realiza următoarele lucrări:

• Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție apă potabilă pe raza Municipiului Sibiu : 19.240 m

• Reabilitarea rețelelor de transport apă potabilă (reabilitare interioară a conductelor) pe raza Municipiului Sibiu prin: 2761 m

• Extinderea rețelelor de transport și distribuție apă potabilă pe raza Municipiului Sibiu : 7.423 m

• Reabilitarea rețelelor de canalizare menajeră pe raza Municipiului Sibiu: 1.510 m

Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de

atribuire este: 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Entiatea Contractantă stabilește două termene în care va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, după

cum urmează:

- primul termen: în a 28-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractantă va raspunde solicitărilor transmise

până în a 38-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- al doilea/ultimul termen: în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractantă raspunde solicitărilor

transmise până în a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limita stabilit,

respectiv 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
45233140 Lucrări de drumuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Lucrările se vor desfășura pe raza Municipiului Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrarile cuprind urmatoarele:

EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

 Reabilitarea artere de transport apa potabila cu conducte din POLIESTER DN 1000, SN10000, PN10 cu fir de detectie, L=1191 m;

 Reabilitarea artere de transport apa potabila cu conducte din POLIESTER DN 800, SN10000, PN10 cu fir de detectie, L=285 m;

 Reabilitarea artere de transport apa potabila cu conducte din POLIESTER DN 600, SN10000, PN10 cu fir de detectie, L=5620 m;

 Reabilitarea artere de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 800 mm, Ltot= 1179 m;

 Reabilitarea artere de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 630 mm, Ltot= 5490 m;

 Reabilitarea artere de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 400 mm, Ltot= 4546 m;

 Reabilitarea artere de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 315 mm, Ltot= 645 m;

 Reabilitarea legaturi la conductele de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 250 mm, Ltot= 10 m;

 Reabilitarea legaturi la conductele de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 200 mm, Ltot= 143 m;

 Reabilitarea legaturi la conductele de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 160 mm, Ltot= 101 m;

 Reabilitarea legaturi la conductele de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 110 mm, Ltot= 30 m;

 Reabilitarea artere de transport apa potabila DN600 prin camasuire cu furtun flexibil impregnat cu rasini epoxidice, Ltot= 2365 m;

 Reabilitarea artere de transport apa potabila DN400 prin metoda CIPP pentru rețele de apă cu un strat pe bază de polietilenă sau TPU și un strat pâslă cu fibră de sticlă, Ltot= 396 m;

 Camine cu vana de sectionare, golire si aerisire : 58 buc;

 Camine by-pass:2 buc.

 Reechipare tehnologica camine de vane existente: 2 buc.

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

 Extindere retea de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 400 mm, Ltot= 24m;

 Extindere retea de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 315 mm, Ltot= 5575m;

 Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 110 mm, Ltot= 1824 m;

 Camine cu vana de sectionare, golire si aerisire : 25 buc;

IMBUNATATIREA PROCESULUI DE CONTORIZARE SI FACTURARE

 Echipare camine noi de presiune si monitorizare debit : 4 buc;

 Reechipare camine existente 3 buc;

 Camin reducere a presiunii 1buc;

REABILITARE RETA DE CANALIZARE MENAJERA

 Reabilitare retea de canalizare menajera cu conducte din PVC KG SN 8, De 400mm,

Ltot= 137m;

 Reabilitare retea de canalizare menajera cu conducte din PVC KG SN 8, De 500mm,

Ltot= 370m;

 Reabilitare retea de canalizare menajera cu conducte din PAFSIN SN 10000, De 600mm,

Ltot= 260m;

 Reabilitare retea de canalizare menajera cu conducte din PAFSIN SN 10000, De 800mm,

Ltot= 634m;

 Reabilitare retea de canalizare menajera cu conducte din PAFSIN SN 10000, De 1000mm,

Ltot= 109m;

 Camine de vizitare canalizare menajera: 52 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția suplimentara acordata lucrărilor / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢELE SIBIU ŞI BRASOV, ÎN PERIOADA 2014-2020”

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 127-362809
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

--Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se va constitui conform art. 46 alin 1 din

Hotărârea nr. 394/2016, printr-un instrument de garantare (scrisoare de garantie) emis de o instituţie de credit din România sau din alt

stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie

a contractului cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Garanția de bună execuție se poate constitui și

conform OUG 19/2022 prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, (10% din fiecare factură până la lmita de 10%

prevăzută în contract) sau prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute de lege (de exemplu, prin

virament bancar pentru o parte din sumă, rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale pentru o altă parte din sumă și,

respectiv, instrument de garantare emis de o societate de asigurări pentru cea de-a treia parte din sumă) Garantia trebuie sa fie

irevocabila. Daca garantia de buna executie se constituie prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din

alt stat sau de o societate de asigurari, aceasta devine anexa la contract si trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa

neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In situatia

executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza, raportat la restul ramas

de executat. Garantia de buna executie se restituie de catre entitatea contractanta conf. art. 48 alin. 4 din HG 394/2016.(Model orientativ

Formular nr.2)

- Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie.

- Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.

- Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP.

- Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

- Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.

- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

- Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro .

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 21.

Entiatea Contractantă stabilește două termene în care va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, după

cum urmează:

- primul termen: în a 28-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractantă va raspunde solicitărilor transmise

până în a 38-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- al doilea/ultimul termen: în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractantă raspunde solicitărilor

transmise până în a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limita stabilit,

respectiv 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

- Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

- Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuliala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta.

- Potentialii ofertanti care intentioneaza sa participe la vizitarea amplasamentelor vor anunta autoritatea contractanta asupra acestui lucru cu cel putin 48 ore inaintea datei stabilite. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.

- În cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însotite de traducere autorizata a acestora în limba româna.

Oferta câștigătoare este cea clasată pe primul loc (punctajul cel mai mare).

In cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor admisibile.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Apa-Canal Sibiu S.A.-BIROU jURIDIC
Adresă: Eschile nr. 6
Localitate: Sibiu
Cod poștal: 550096
Țară: România
E-mail: office@apacansb.ro
Telefon: +40 269222916
Fax: +40 269223468
Adresă internet: www.apacansb.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/11/2022