Dostawy - 612954-2019

24/12/2019    S248

Polska-Szamotuły: Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

2019/S 248-612954

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP-381-51/2019
Adres pocztowy: ul. Sukiennicza 13
Miejscowość: Szamotuły
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 64-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Stróżyk
E-mail: przetargi@szamotuly.med.pl
Tel.: +48 612927118
Faks: +48 616425996
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szamotuly.med.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia na potrzeby nowego sprzętu

Numer referencyjny: ZP-381-51/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33150000 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Demontaż istniejącego tomografu i złożenie go w miejscu wskazanym przez zamawiającego w celu dalszej odsprzedaży,

2. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie projektu osłon stałych (zgodnie z załącznikiem nr 16 – zasady adaptacji pomieszczeń) – jeżeli jest wymagane.

3. Transport i wniesienie sprzętu medycznego do miejsca przeznaczenia.

4. Adaptacja pomieszczeń zgodnie z opracowaną i uzgodnioną dokumentacją projektową i projektem osłon stałych – jeżeli jest wymagane.

6. Montaż i instalacja sprzętu.

7. Podłączenie dostarczonego sprzętu do posiadanego przez zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidłowej pracy z tym systemem (sprzęt ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS / RIS i odsyłać badania do systemu PACS; sprzęt wysyła komunikaty MPPS do systemu PACS / RIS). Zamawiający do podłączenie przeznaczy posiadane licencje.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 2 384 651.58 PLN / Najdroższa oferta: 2 384 651.58 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, Szamotuły, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcą sanitarno-epidemiologicznym oraz wykonanie projektu osłon stałych (zgodnie z załącznikiem nr 16 – zasady adaptacji pomieszczeń).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 199-483072
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia na potrzeby nowego sprzętu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GE Medical Systems Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod pocztowy: 02-583
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 118 337.86 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 384 651.58 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2019