W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 613194-2019

24/12/2019    S248    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2019/S 248-613194

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Krucza 5/11D
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-548
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tryc
E-mail: zamowienia@ios.gov.pl
Tel.: +48 223750583
Faks: +48 223750501

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ios.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowy instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla IOŚ-PIB

Numer referencyjny: PZ/22/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego do siedziby IOŚ-PIB. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 153 428.50 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 4 węzłów klastra obliczeniowego wraz z infrastrukturą

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000
30233141
32421000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 węzłów klastra obliczeniowego wraz z infrastrukturą do siedziby IOŚ-PIB przy ul. Kolektorskiej 4 w Warszawie, tj.

— węzeł obliczeniowy – 4 szt.,

— moduł (półka) dyskowy– 1 sztuka,

— przełącznik LAN – 2 sztuki,

— zasilacz awaryjny UPS – 2 sztuki,

— szafa rack 42U – 1 sztuka,

— listwa rack PDU – 2 sztuki.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy okres gwarancji producenta (G) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie dodatkowe (W) / Waga: 15
Cena - Waga: 75
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń UTM na potrzeby zabezpieczenia klastra obliczeniowego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32413100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 urządzeń UTM na potrzeby zabezpieczenia klastra obliczeniowego do siedziby IOŚ-PIB przy ul. Kolektorskiej 4 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy okres gwarancji producenta (G) / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa kolorowej drukarki laserowej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa kolorowej drukarki laserowej do siedziby IOŚ-PIB przy ul. Chmielnej 132/134 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy okres gwarancji producenta (G) / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa stacji roboczej.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji roboczej do siedziby IOŚ-PIB przy ul. Chmielnej 132/134 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy okres gwarancji producenta (G) / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
30214000
30231310
30213100
30213300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do siedziby IOŚ-PIB przy ul. Kruczej 132/134 w Warszawie:

— komputer biurkowy – 2 sztuki,

— monitor typ 1 – 12 sztuk,

— komputer przenośny typ 1 – 3 sztuki,

— monitor typ 2 – 4 sztuki,

— komputer przenośny typ 2 – 2 sztuka.

2. Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest:

— komputer biurkowy – 20 sztuk,

— monitor typ 1 – 40 sztuk,

— komputer przenośny typ 1 – 5 sztuk,

— monitor typ 2 – 10 sztuk.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy okres gwarancji producenta (G) / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, możliwość skorzystania z prawa opcji. Minimalny zakres jaki zostanie zrealizowany w ramach umowy to dostawa następującego sprzętu:

1) komputer biurkowy – 2 sztuki;

2) monitor typ 1 – 12 sztuk;

3) komputer przenośny typ 1 – 3 sztuki;

4) monitor typ 2 – 4 sztuki;

5) komputer przenośny typ 2 – 2 sztuka.

2. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dostawy ponad wskazaną w pkt 1, maksymalnie:

1) komputer biurkowy – 20 sztuk;

2) monitor typ 1 – 40 sztuk;

3) komputer przenośny typ 1 – 5 sztuk;

4) monitor typ 2 – 10 sztuk.

3. Każdy sprzęt komputerowy w ramach prawa opcji będzie zgodny z OPZ.

4. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy w terminie do 21 dni kalendarzowych od przekazania zlecenia. Zlecenie może zostać przekazane Wykonawcy w okresie do 30.4.2020 r.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert do 15 dni dla części 1 i 2 wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniej mocy obliczeniowej do symulacji matematycznym modelem jakości powietrza w możliwie najkrótszym czasie. Ilość symulacji wstępnie planowana przez IOŚ-PIB w związku z modelowaniem na potrzeby art. 88 ust. 6–8 Ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska wzrosła w związku z zapotrzebowaniem na symulacje pilotażowe, ewaluacyjne, rozwojowe oraz związane z zapotrzebowaniem jednostek administracyjnych. Dodatkowo czas ich wykonania w związku z coraz krótszymi terminami realizacyjnymi musi się stanowczo skrócić, co wiąże się bezpośrednio z jak najszybszą realizacją zamówienia. Pozwoli to na jak najszybsze i jakościowo możliwie najlepsze wykonanie zarówno zobowiązań nałożonych na IOŚ-PIB przez ww. ustawę, jak i dodatkowych symulacji pozwalających na poszerzone analizy modelowe dla administracji rządowej.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 211-515367
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa 4 węzłów klastra obliczeniowego wraz z infrastrukturą

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Vecto Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Lotników 32/46
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 868 860.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 828 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa urządzeń UTM na potrzeby zabezpieczenia klastra obliczeniowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Point Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-366
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 23 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 30 670.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa kolorowej drukarki laserowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Dostawa stacji roboczej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Servers24.pl Rafał Brudnicki
Adres pocztowy: ul. Warszawska 164
Miejscowość: Stare Babice
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 05-082
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 27 301.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 720.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Servers24.pl Rafał Brudnicki
Adres pocztowy: ul. Warszawska 164
Miejscowość: Stare Babice
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 231 702.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 194 692.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2019