Dostawy - 613471-2019

24/12/2019    S248    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe

2019/S 248-613471

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Warszawie
Adres pocztowy: pl. Krasińskich 2/4/6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-207
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karina Borkowska
E-mail: zamowienia@waw.sa.gov.pl
Tel.: +48 222798528
Faks: +48 222798552

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.waw.sa.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd powszechny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiej

Numer referencyjny: ZP-765-10/19
II.1.2)Główny kod CPV
48822000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiej. 2) Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

a) część nr 1 – dostawa 25 serwerów rack typu 1, b) część nr 2 – dostawa 2 serwerów rack typu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 607 458.24 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa serwerów rack typu 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000
30230000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 sztuk serwerów rack typu 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zobowiązanie do wymiany Sprzętu na nowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwrarancji jakości / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć RAM serwera / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartych Umów, do maksymalnie 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7) Z prawa opcji w ramach zawartych umów mogą skorzystać wszystkie jednostki z obszaru apelacji warszawskiej.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium obejmujące okres związania ofertą w wysokości w zakresie części nr 1 - 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium należy załączyć wraz z ofertą. Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej wskazanej pod adresem: http://ezamowienia.ms.gov.pl

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa serwerów rack typu 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000
30230000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk serwerów rack typu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zobowiązanie do wymiany Sprzętu na nowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwrarancji jakości / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć RAM serwera / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartych Umów, do maksymalnie 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7) Z prawa opcji w ramach zawartych umów mogą skorzystać wszystkie jednostki z obszaru apelacji warszawskiej.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium obejmujące okres związania ofertą w wysokości w zakresie części nr 2 - 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium należy załączyć wraz z ofertą. Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej wskazanej pod adresem: http://ezamowienia.ms.gov.pl

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 193-468305
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa serwerów rack typu 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sprint S.A.
Adres pocztowy: ul. Jagiellończyka 26
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL62
Kod pocztowy: 10-062
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 428 164.43 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 125 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa serwerów rack typu 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: E-TECH S.C. Marcin Duda, Paweł Kapusta
Adres pocztowy: ul. Maratońska 67/69
Miejscowość: Łodź
Kod NUTS: PL71
Kod pocztowy: 94-102
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 179 293.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 145 540.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2019