Dostawy - 613536-2019

24/12/2019    S248    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 248-613536

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Kolska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-045
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wiąckiewicz
E-mail: zamowienia.publiczne@nask.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nask.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: telekomunikacja/IT

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji na oprogramowanie oraz przedłużenie licencji na Oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego, w podziale na 2 części. II

Numer referencyjny: ZZ.2111.455.2019.MWI [EZD RP] [OSE2019] [mDok2019] [KSC2019] [AFIQ] [BioMOBI]
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego, w podziale na 2 części.

Część nr 1. zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania na narzędzia programistyczne na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”.

Część nr 2. zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) przedłużenie licencji na posiadane przez Zamawiającego Oprogramowanie JetBrains: All Products Pack, IntelliJ IDEA Ultimate, PyCharm,

2) zakup w ramach zamówienia podstawowego nowych licencji na oprogramowanie,

3) zakup w ramach prawa opcji przysługującego do końca 2019 roku dodatkowych licencji na oprogramowanie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określa tom II SIWZ-SOPZ.

3. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pełne informacje zawarto w SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 364 885.66 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 – Dostawa oprogramowania specjalistycznego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania na narzędzia programistyczne na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, szczegółowe określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarto w tom II SIWZ – SOPZ dla części 1, dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie platformy zakupowej: https://besmartpzp.pl/nask

3. Przedmiot zamówienia wskazany w § 2 pkt 1 wzoru umowy (stanowiącej tom III SIWZ dla części nr 1. zamówienia) musi zostać dostarczony Zamawiającemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie wsparcia i gwarancji dla oprogramowania wskazanym w § 2 pkt 3 wzoru Umowy rozpoczyna się z dniem aktywacji licencji na oprogramowanie przez Wykonawcę w postaci elektronicznej i trwa nieprzerwanie przez okres wskazany w § 2 pkt 1 wzoru umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest przewidziany do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „Cyfrowa E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej".

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Szczegółowy informacje dotyczące terminu realizacji zamówienia zostały zawarte w § 3 tomu III SIWZ – wzorze umowy dla części nr 1. zamówienia.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zostały zawarte w pkt XII tom I SIWZ – IDW.

3. Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 – Dostawa oprogramowania specjalistycznego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) przedłużenie licencji na posiadane przez Zamawiającego Oprogramowanie JetBrains: All Products Pack, IntelliJ IDEA Ultimate, PyCharm,

2) zakup w ramach zamówienia podstawowego nowych licencji na oprogramowanie,

3) zakup w ramach prawa opcji przysługującego do końca 2019 roku dodatkowych licencji na oprogramowanie.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, szczegółowe określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarto w tom II SIWZ – SOPZ dla części 2, dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie platformy zakupowej: https://besmartpzp.pl/nask

3. Przedmiot zamówienia wskazany w § 2 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy (stanowiącej tom III SIWZ dla części nr 2. zamówienia), w zakresie zamówienia podstawowego, musi zostać dostarczony Zamawiającemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Przedmiot zamówienia wskazany w § 2 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy,w zakresie zamówienia w ramach prawa opcji, musi zostać dostarczony Zamawiającemu do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy rozpoczyna się z dniem aktywacji licencji na oprogramowanie przez Wykonawcę w postaci elektronicznej i trwa nieprzerwanie przez okres kolejnych 12 miesięcy. Natomiast w przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego, w rozumieniu ustalonym w załączniku nr 2 do wzoru umowy, realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy rozpoczyna się z dniem o którym mowa w § 3 ust. 5 wzoru umowy i trwa nieprzerwanie przez okres kolejnych 12 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach części nr 2. zamówienia Zamawiający przewiduje jednorazową możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji będzie polegało na zamówieniu 10 dodatkowych licencji na oprogramowanie wskazane w pkt 1.3.3 tomu II SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i przy zachowaniu pozostałych warunków umowy, tj. zgodnie z tomem III SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2. zamówienia. Wskazana liczba objęta prawem opcji stanowi limit prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta, bądź skorzysta w niepełnym zakresie (poniżej przewidzianego limitu). Zamawiający ma możliwość skorzystania z prawa opcji do końca 2019 roku. Szczegółowe regulacje dotyczące warunków skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia w ramach prawa opcji znajdują się w tomie II SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz tomie III SIWZ – wzorze umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Szczegółowy informacje dotyczące terminu realizacji zamówienia zostały zawarte w § 3 tomu III SIWZ – wzorze umowy dla części nr 2. zamówienia.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zostały zawarte w pkt XII tom I SIWZ – IDW.

3. Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 172-419098
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Część nr 1 – Dostawa oprogramowania specjalistycznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Tadeusza Rejtana 20
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 35-310
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 189 071.66 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część nr 2 – Dostawa oprogramowania specjalistycznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Restor P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz Sp. j.
Adres pocztowy: ul. Dworkowa 2/107A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-784
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 175 814.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

— Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

— Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

— Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,

— Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,

— Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

— Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp dotyczących zatrudnienia osób,

— Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp dotyczących zatrudnienia osób,

— Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,

— Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty,

— Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem niniejszego postępowania,

— Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,

— Zamawiający w ramach każdej części zamówienia, działając na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

— o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 1–3 i 8 ustawy Pzp,

— na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp,

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

3) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445,1588,1669).

— W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tj. platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

— termin związania ofertą wynosi 60 dni,

— ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz „Oferta” sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do tomu I SIWZ – IDW wraz z:

— Formularzem cenowym (odpowiednio dla części zamówienia) sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do tomu I SIWZ-IDW.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ oraz pozostałe oświadczenia lub dokumenty o których mowa w SIWZ.

— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia pozostałe informacje są w SIWZ dostępnej pod adresem https://besmartpzp.pl/nask

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

a. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

b. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

c. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

d. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

e. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej,

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2019