Usługi - 613743-2020

18/12/2020    S247

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2020/S 247-613743

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Informatycznych
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Wieczorek
E-mail: e.wieczorek@ron.mil.pl
Tel.: +48 261848024
Faks: +48 261847145
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czi.wp.mil.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Serwis 3DC – umowa serwisowa na Data Center w 3 lokalizacjach

Numer referencyjny: 1612.3.2019.ZW
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie wsparcia serwisowego sprzętu i oprogramowania trójośrodkowego klastra niezawodnościowego (dalej 3DC) zbudowanego w głównej mierze z macierzy dyskowych producenta Hitachi Vantara wraz z oprogramowaniem zarządzającym oraz sieci SAN zbudowanej w oparciu o urządzenia producenta Cisco.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 19 736 060.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar RP.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający przewiduje realizację serwisu w dwóch etapach:

Etap I – wykonanie przeglądu zerowego sprzętu i oprogramowania środowiska 3DC oraz audytu konfiguracji sprzętu i oprogramowania w celu zweryfikowania:

— sprawności technicznej sprzętu IT będącego składowymi 3DC,

— wersji sprzętu i oprogramowania zapewniającego możliwość objęcia rozwiązania trzyletnim serwisem w oparciu o świadczenia producentów,

— konfiguracji rozwiązania 3DC w zakresie jego poprawnego i efektywnego funkcjonowania.

Wykonanie raportu przeglądu zerowego zawierającego wykaz wszystkich czynności koniecznych i zalecanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonanie niezbędnych czynności usprawnienia sprzętu, wersjonowania sprzętu i oprogramowania oraz konfiguracji środowiska 3DC zgodnie z Raportem przeglądu zerowego.

Dostarczenie dokumentu potwierdzającego wykupienie wsparcia serwisowego u producentów sprzętu i oprogramowania tworzącego rozwiązania 3DC na okres 3 lat od momentu zakończenia realizacji prac przewidzianych w etapie I.

Etap II – realizacja usługi wsparcia serwisowego przez okres 36 miesięcy od daty zakończenia etapu I. Wsparcie serwisowe oznacza pozyskanie ochrony pogwarancyjnej na posiadane i użytkowane przez zamawiającego rozwiązanie 3DC o następującej charakterystyce:

Rozwiązanie 3DC pracuje w trzech lokalizacjach zamawiającego na terenie Polski, w których rozwiązanie zbudowane jest z:

— macierzy dyskowych Hitachi Virtual Storage Platform,

— przełączników sieci: MDS 9513,

— oprogramowania umożliwiającego pracę w trybie trójośrodkowego klastra niezawodnościowego (zarządzanie, monitorowanie, replikacja).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: reakcja serwisu / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 099-240112
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Serwis 3DC – umowa serwisowa na Data Center w 3 lokalizacjach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jutrzenki 116
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Comp S.A.
Adres pocztowy: ul. Jutrzenki 116
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 20 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 736 060.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2020