W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 614787-2021

01/12/2021    S233

Rumunia-Bacău: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

2021/S 233-614787

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 27429315
Adres pocztowy: Strada: Henri Coanda, nr. 2
Miejscowość: Bacau
Kod NUTS: RO211 Bacău
Kod pocztowy: 600302
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Nina Chiper In atentia: Daniela Costras/Claudia Calin
E-mail: achizitii@apabacau.ro
Tel.: +40 0234550023/+40 0234208801-19
Faks: +40 0234551175/+40 0234550023
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apabacau.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100132553
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

BC CL -04 – Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Buhusi, Blagesti si Racova

Numer referencyjny: 27429315_2021_PAAPD1169772
II.1.2)Główny kod CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Executie lucrari aferente contractului „BC CL 04 – Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Buhusi, Blagesti si Racova”.

NOTE:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19.

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare: 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 102 657 529.00 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO211 Bacău
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

UAT Buhusi, UAT Blagesti, UAT Racova

II.2.4)Opis zamówienia:

Executie lucrari aferente contractului „BC CL 04 – Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Buhusi, Blagesti si Racova”, incluzând:

• Sistemul de alimentare cu apa Buhusi:

 Conducta de aductiune ce pleaca din gospodaria de apa si alimenteaza rezervorul de 1.000 mc din zona inalta a orasului, PEID De 315 mm,PN 6, L=1240 m

 Reabilitarea retelei de distributie, L=3110 m, 205 bransamente, 39 hidranti

 Extinderea retelei de distributie, L=1625 m, 64 bransamente, 20 hidranti

• Sistemul de alimentare cu apa Blagesti:

 Retea de distributie, L=42.037 m, 2423 bransamente, 103 hidranti

 5 statii noi de pompare apa tip booster

• Sistemul de alimentare cu apa Racova

 Retea de distributie, L=19.649 m, 917 bransamente, 42 hidranti

• Sistemul de canalizare Buhusi

 Extindere retea de canalizare in lungime totala de L=636 m, 47 racorduri, 21 de camine de vizitare

 Reabilitarea retea de canalizare in lungime totala de L=791 m, 127 racorduri, 33 de camine de vizitare

• Sistemul de canalizare Blagesti:

 Retea de canalizare in lungime totala de de L=38.294 m, 2340 racorduri, 1053 de camine de vizitare

 21 staţii de pompare ape uzate noi si conductele de refulare aferente cu o lungime totala de 12.370 m

• Sistemul de canalizare Racova:

 Retea de canalizare in lungime totala de L=17.796 m, 917 racorduri, 521 de camine de vizitare

 13 staţii de pompare ape uzate noi si conductele de refulare aferente cu o lungime totala de 7.276 m

Pentru derularea contractului de lucrari au fost definite urmatoarele sectoare de lucru:

Sector 1. UAT Buhusi

- Reabilitare conducta de aductiune ce pleaca din gospodaria de apa existenta si alimenteaza rezervorul de 1.000 mc din zona inalta a orasului

Sector 2. UAT Buhusi

- Reabilitare reţea de distribuţie apă, inclusiv bransamente si hidranti

- Extindere reţea de distribuţie apă, inclusiv bransamente si hidranti

- Reabilitare rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare

- Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare

Sector 3. UAT Blagesti

- Infiintare reţea de distribuţie apă, inclusiv bransamente si hidranti

- Construire statii de pompare apa potabila pe reteaua de distributie

- Infiintare rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare

- Construire staţii de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente

Sector 4. UAT Racova

- Infiintare reţea de distribuţie apă, inclusiv bransamente si hidranti

- Infiintare rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare

- Construire staţii de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente

Contractul include:

a) Lucrari de constructie;

b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

c) Testare si punere in functiune;

d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.

Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor – 18 luni.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica – Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice, resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 54
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz) -

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Cerinţa nr. 1: Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 177 din Legea nr. 99/2016

Condiţie de calificare: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea de indeplinire:

- se va completa si prezenta DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale"

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

- Cazierul judiciar al operatorului economic

- Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

- alte documente edificatoare, după caz.

Cerinţa nr. 2: Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 178 din Legea nr. 99/2016

Condiţie de calificare:Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea de indeplinire:

- se va completa si prezenta DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale"

La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, prezinta documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

(a) Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată către bugetul local,din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora..

(b) Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (de stat si local), in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

NOTE:

1. Certificatele se vor prezenta pentru sediul principal iar pentru sediile secundare/punctele de lucru operarorul economic va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul consolidat datorate, conform prevederilor alin.3, art.178 din Legea 99/2016, modificata si completata prin OUG 3/2021.

2. Entitatea contractanta va tine cont de prvederile Art. 178, alin (1), alin (2) si alin.(3) din Legea nr. 99/2016 modificata si completata de OUG 3/2021.

3. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.

Cerinţa nr. 3: Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 180 din Legea nr. 99/2016

Condiţie de calificare:Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea de indeplinire:

- se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale" .

Nota: In sensul dispozitiilor art. 73, alin. (2) din Legea 99/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

NOTE:

1: Entitatea contractanta va tine cont de prevederile art. 180 alin (2) si (3) din Legea 99/2016.

2: Entitatea contractanta va exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, având in vedere actiunile sau in actiunile savârsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 177,178,180 din Legea 99/2016, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.

Cerinţa nr. 4: Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016

Condiţie de calificare: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea de indeplinire:

- se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale"

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 alin (1) din Legea 99/2016". Formularul va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul Entităţii Contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Chiper Nina - Director General, Popescu Eduard Marian – Director Tehnic, Gherasim Gabriela-Luiza - Director economic, Raluca Popa – Director dezvoltare programe, Luca Monica-Elena- Sef Serviciu Juridic, Costras Daniela – Manager achizitii POIM, Ifrim Gabriela – Manager financiar POIM, Tomozei Ionel-responsabil contracte lucrari POIM, Florea Constantin-Mugurel – responsabil contracte lucrari POIM, Nechifor Gabriela- responsabil contracte lucrari POIM, Ichim Mihaela – responsabil achizitii POIM, Diaconu Mihaela -Crina - responsabil achizitii POIM, Ioana Mihaela Borcea – ofiter plati POIM, Rotaru Marilena - ofiter contabil POIM, Beta Izabela – viza CFP POIM, Nicoleta Morozan – responsabil achizitii POIM, Claudia Calin – responsabil achizitii POIM, Stanciu Anca-Elena – consilier juridic/Serviciul Juridic, Baciu Maria – consilier juridic/Serviciul Juridic.

NOTA - Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor privind neincadrarea Ofertantului ofertantului asociat/ subcontractantului/tertului sustinator in situatiile de excludere prevazute de dispozitiile art.177, art. 178, art. 180, art. 72 si art. 73 din Legea nr. 99/2016:

- Operatorii economici care participa in nume propriu vor depune un singur DUAE. Se va completa Formularul nr. 5 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016 si va fi prezentat odata cu depunerea DUAE

- Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori/subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

- Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului.

- La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, prezinta documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

- Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna.

- Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

- În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, şi va avea anexa... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCerinta – cifra de afaceriCifra de afaceri medie anuala calculata pe ultimii trei ani financiari (2018, 2019, 2020) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin 100.000.000,00 lei (sau echivalent).In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind "cifra de afaceri” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare.Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru exercițiul financiar respectiv.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Modalitatea de indeplinire Se va completa si prezenta DUAE - "Criterii de selectie"– Sectiunea B. Capacitatea economica si financiara, Subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala“. Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care sebazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, din care sa rezulte cifra de afaceri medie anuala, sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit) din care sa rezulte informatiile solicitate. Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prinprezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, completat conform Formularului nr. 6 - si Formularului 6A, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirmafaptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art.57 din HG 394/2016. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Odata cu depunerea DUAE operatorii economici vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, cat si documente edificatoare cu privire la resursele economico-financiare care urmează a fi efectiv puse la dispoziţie ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie sectoriala, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Nedepunerea odată cu oferta a documentelor depuse de tertul sustinator din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE. Prin angajamentul ferm (Formularului nr. 6 si Formularului 6A), terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea si prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta 1 – Experienta similara Ofertantul trebuie sa demonstreze ca în ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, a executat in conformitate cu normele profesionale in domeniu si a dus la bun sfarsit lucrari de infrastructura de apa / apa uzata similare celor care fac obiectul contractului, in valoare cumulata de minim 85.000.000 lei, la nivelul a maximum 3 contracte. Prin ”lucrari similare” se intelege: lucrări de construire / reabilitare / modernizare / extindere rețele de apă / canalizare si/sau aducțiuni de apă si/sau retele de fluide / lucrari de retele tehnice edilitare supraterane/subterane. Note: 1. Prin sintagma „dus la bun sfarsit” se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau - lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau - lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie finala. 2. Daca E.C. este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, termenului de raportare a experienţei similare (ultimii 5 ani, calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor) se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada ca lucrarile aferente contractelor de experienţă similară prezentate au fost duse la bun sfarsit în intervalul de timp nou rezultat.

Proportia de subcontractare 1.Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze În cazul în care o parte din contract va fi subcontractata, ofertantul va furniza informatii privind categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi precum si informatii privind denumirea si specializarea subcontractantilor. 2.Informatii privind asociatii In cazul depunerii unei oferte de catre un grup de operatori economici, se vor furniza informatii privind asocierea.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Cerinta nr. 1 Dovada certificării sistemului de management al calităţii pentru activităţi in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala (e) ce fac obiectul contractului, in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atestă că acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calităţii pentru activităţi in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala (e) ce fac obiectul contractului, ce urmează a fi atribuit. Certificatul trebuie să fie valabil la data prezentării. Certificatele/documentele edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintei vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.Persoanele juridice straine vor prezenta documentele care confirma indeplinirea cerintei in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite de traducere autorizată în limba română. In cazul unei asocieri, cerinta va fi indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Cerinta nr. 2 Dovada certificării sistemuluide management de mediu pentru activităţi in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala (e) ce fac obiectul contractului, în conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atestă că acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activităţi in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala (e) ce fac obiectul contractului, ce urmează a fi atribuit. Certificatul trebuie să fie valabil la data prezentării. Certificatele/documentele edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintei vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.Persoanele juridice straine vor prezenta documentele care confirma indeplinirea cerintei in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite de traducere autorizată în limba română. In cazul unei asocieri, cerinta va fi îndeplinită de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Se va completa si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori, subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si câte unDUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - copii ale unor părti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit / recomandari / procese-verbale de receptie finala / certificari de buna executie / certificate constatatoare / orice tip de certificat sau document de buna executie datate, semnate şi parafate de către beneficiar (o autoritate contractantă sau un beneficiar privat), care sa ateste faptul ca lucrarile similare au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit, si din care sa reiasă: beneficiarul, perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrărilor (inclusiv tipul lucrarilor similare executate. Aceste documente enumerate mai sus, nu sunt nici limitative, nici cumulative. Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. In cazul contractelor semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in considerare cursul de referinta comunicat de Banca Centrala Europeana pentru ziua semnarii contractului. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind"experienta similara” sedemonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturormembrilor grupului.În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat conform Formularului nr. 8 si Formularului 8A, din care tr...

1. Privind subcontractarea. Ofertantul va include în DUAE informatiile cu privire la subcontractantii propusi. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare (Formular nr. 3A) Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire. Acordul de subcontractare va contine procentul sau valoarea aferenta activitatilor indicate in oferta la care se ridica partea/partile subcontractate, iar acest procent/valoare va fi in concordanta cu procentul/valoarea de subcontractare declarat in DUAE, si va fi in concordanta cu Oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Fiecare subcontractant va completa propriul formular DUAE, in conformitate cu ceea ce implica participarea lor la indeplinirea contractului. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 73, 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. Subcontractantul trebuie sa completeze Formularul 10 - Declaratie privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă . Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. Subcontractantul va completa DUAE "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, cu informatiile solicitate, in conformitate cu ceea ce implica participarea lor la indeplinirea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi, respectiv, a existenţei resurselor/capacităţilor corespunzător părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 2.Privind asocierea: 1. Se va prezenta Acordul de asociere (model - Formular nr. 3); 2. Se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare membru al grupului de operatori economici.. NOTA: Acordul de asociere nu poate sa prevada clauze contrare contractului de achizitie sectoriala. Acordul de asociere trebuie sa mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea con...

Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea D. Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu, urmand ca documentele justificative (certificat SR EN ISO 9001 sau echivalent) sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentul justificativ este Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii, emis de un organism independent. În cazul în care operatorul economic poate demonstra că nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat sau nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat de entitatea contractantă. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu conditiile prevazute pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001. Documentele prezentate trebuie sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard,trebuie sa dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. NOTE: -in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici in raport cu activitatea desfasurata inviitorul contract -documentele de confirmare trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora.

Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea D. Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu, urmand ca documentele justificative (certificat SR EN ISO 14001 sau echivalent) sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentul justificativ este Documentul de certificare a sistemului de management de mediu, emis de un organism independent. În cazul în care operatorul economic poate demonstra ca nu a avut acces la un certificat de calitate, astfel cum este solicitat, sau ca nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, se accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu conditiile prevazute pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001. NOTE: -in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici. -documentele de confirmare trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Ofertantul va constitui in fav. entit. contr. o garantie de participare în cuantum de 1.026.575 lei. Garantia de particip. se constit. in conf. cu preved. art. 42 din HG nr. 394/2016, prin instrum. de garantare emis de o instit. de credit din România sau din alt stat sau de o soc. de asigurări, în condiţiile legii - Form. nr. 2. In cazul in care ofertantul opteaza pt. constit. gar. de particip. prin virament bancar, suma aferenta trebuie virata in contul S.C. CRAB S.A., nr. RO66 RNCB 0026 1182 2767 0001, deschis la B.C.R. Suc. Bacau, cod fiscal RO 27429315.

Valab. a gar. pentru particip.: 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor.

Instrum. de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata gar. de particip. se va exec. neconditionat, respectiv la prima cerere a benef., pe baza decl. acestuia cu privire la culpa pers. garantate.

Instrumentul de garantare trebuie:

- sa contina in clar denumirea entit. contr. in favoarea careia s-a constituit;

- sa faca referire expresa la procedura organizata de entit. contr.;

- sa fie constit. in cuantumul preciz. mai sus;

- sa aiba inscrisa perioada de valab. pt. care a fost constit., care trebuie sa coresp. cu cea inscrisa mai sus;

- sa contina parafa lizibila a instit. emitente si/sau semnatura autoriz.;

In cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de particip. trebuie constit.in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Garantia de participare emisa in alta limba decat româna va fi insotita de traducerea autoriz. in limba româna.

Dovada constituirii gar. de particip. va fi transmisă în format electronic, scanata în format .jpg sau .pdf, rezolutie minim 200 dpi), in SEAP, sect. „Documente de calificare”, pâna la data si ora-limita de dep. a ofertelor.

Pt. o eval. si raportare unitare ale cuant. garant. de particip., echivalenta pentru o garantie de particip. dep. in alta moneda se va face la cursul BNR din... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Asociere in conformitate cu art. 66 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/02/2022
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/02/2022
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

-Ofertantii au obligatia sa pregateasca oferta conform instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie.

-Ofertantii pot sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta.

- Entitatea contractanta poate organiza o sedinta de informare si vizita la amplasamentele contractului . Operatorii economici interesati sa participe la vizitarea amplasamentelor vor informa, în scris Entitatea contractanta, asupra intentiei de a participa, cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Pentru vizitarea amplasamentelor, Entitatea contractanta va stabili data exacta, care va fi facuta publica in sectiunea “Lista clarificari,notificari, decizii” a anuntului de participare.

-Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

-Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.

-Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

-Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.

-Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari”. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro .

-Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia/ mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei.

-În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute Entitatea contractanta poate solicita direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute si poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative;

-Ofertanţii (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, vor transmite documentele în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română.

- In cazul in care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

-Deoarece incepand cu 08.04.2019 in SEAP a fost integrat Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti vor completa individual DUAE in SEAP, conform instructiunilor ANAP si a Ghidului de utilizare; Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE”–Ghid de completare DUAE”. In vederea respectarii prevederilor legale cu privire la semnatura electronica, dupa completarea acestuia in SEAP, formularul DUAE va fi printat in format PDF, va fi semnat cu semnatura electronica si incarcat in SEAP, alaturi de documentele ... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: SC Compania Regionala de Apa Bacau SA - Serviciul Juridic
Adres pocztowy: Str. Henri Coanda nr. 2
Miejscowość: Bacau
Kod pocztowy: 600302
Państwo: Rumunia
E-mail: poimcrab@gmail.com
Tel.: +40 372401301
Faks: +40 234551175
Adres internetowy: www.apabacau.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2021