W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 614797-2021

Submission deadline has been amended by:  109988-2022
01/12/2021    S233

Litwa-Klaipėda: Przepompowywanie

2021/S 233-614797

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Krajowy numer identyfikacyjny: 240329870
Adres pocztowy: J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda
Miejscowość: Klaipėda
Kod NUTS: LT023 Klaipėdos apskritis
Kod pocztowy: 92251
Państwo: Litwa
Osoba do kontaktów: Martynas Kunigonis
E-mail: m.kunigonis@port.lt
Tel.: +370 46499627
Faks: +370 46499784
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.portofklaipeda.lt
Adres profilu nabywcy: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5679
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=600855
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=600855&B=PPO
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów wodnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo nuo PK(-22) iki PK(26) gilinimas (iki -16,00 m ir -15,50 m) ir platinimas“ gilinimo darbų pirkimas

II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Grunto kasimo darbai baruose 1–11. Į grunto kasimo kainą įeina: visos reikiamos kasimo technikos, skirtos atlikti Sutartyje nurodytus darbus, faktinės mobilizacijos ir demobilizacijos išlaidos, grunto kasimas, transportavimas į alternatyviąją giliavandenę (V) sąvartą iki 21 km atstumu ir išpylimas, laikino ir pastovaus informacinių stendų pagaminimas ir įrengimas Užsakovo nurodytoje vietoje pagal aktualius ES Sanglaudos fondo reikalavimus, prastovos, projekte numatyto supilamo gamtinio sėkliaus formavimas, riedulių iškėlimas ir išvežimas iš gilinamos akvatorijos, technogeninių šiukšlių (virvės, tinklai, metalo ir statybinis laužas, automobilinės padangos ir kt.) iškėlimas ir jų sutvarkymas, atliekamų darbų kontrolė (rangovo atliekami batimetriniai matavimai). Taip pat kitos tiesioginės ir netiesioginės Rangovo patirtos išlaidos, skirtos sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, neapsiribojant tuo, kas apibrėžta šioje dalyje.

Orientacinis gilinimo darbų kiekis - 1805893 kubiniai metrai.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT023 Klaipėdos apskritis
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Klaipėdos uostas

II.2.4)Opis zamówienia:

Grunto kasimo darbai baruose 1–11. Į grunto kasimo kainą įeina: visos reikiamos kasimo technikos, skirtos atlikti Sutartyje nurodytus darbus, faktinės mobilizacijos ir demobilizacijos išlaidos, grunto kasimas, transportavimas į alternatyviąją giliavandenę (V) sąvartą iki 21 km atstumu ir išpylimas, laikino ir pastovaus informacinių stendų pagaminimas ir įrengimas Užsakovo nurodytoje vietoje pagal aktualius ES Sanglaudos fondo reikalavimus, prastovos, projekte numatyto supilamo gamtinio sėkliaus formavimas, riedulių iškėlimas ir išvežimas iš gilinamos akvatorijos, technogeninių šiukšlių (virvės, tinklai, metalo ir statybinis laužas, automobilinės padangos ir kt.) iškėlimas ir jų sutvarkymas, atliekamų darbų kontrolė (rangovo atliekami batimetriniai matavimai). Taip pat kitos tiesioginės ir netiesioginės Rangovo patirtos išlaidos, skirtos sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, neapsiribojant tuo, kas apibrėžta šioje dalyje.Orientacinis gilinimo darbų kiekis - 1805893 kubiniai metrai.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 373
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Darbų vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms (nenumatytos aplinkybės negali priklausyti nuo rangovo). Šalių susitarimu Darbų baigimo laikas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 180 dienų laikotarpiui. Darbų baigimo laiko pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projektas bendrai finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemones „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“. Projekto numeris – 06.1.1-TID-V-505-01-0003.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi

atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas

pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą

(EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti

tik galimą laimėtoją.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Konkursą laimėjęs Rangovas privalo per 10 (dešimt) dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, 10 (dešimties) proc. nuo pradinės Sutarties vertės dydžio.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Numatyta pirkimo dokumentuose

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316. Mokėjimo sąlygos, terminai, netesybų dydžiai nurodyti sutarties projekte (pirkimo dokumentų 6 priede).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/01/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Litewski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/01/2022
Czas lokalny: 09:45
Miejsce:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos posėdžių salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėda.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. VĮ KVJUD neteiks informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Vykdant sutartį sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacine sistema "E.sąskaita".

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Klaipėdos apygardos teismas
Adres pocztowy: H. Manto g. 26
Miejscowość: Klaipėda
Kod pocztowy: 92131
Państwo: Litwa
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Numatyta pirkimo dokumentuose

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2021