Dostawy - 61482-2016

Wyświetl widok skrócony

24/02/2016    S38

Litwa-Wilno: Dywaniki

2016/S 038-061482

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Viešoji įstaiga CPO LT
Krajowy numer identyfikacyjny: 302913276
Adres pocztowy: Kęstučio g. 45
Miejscowość: Vilnius
Kod pocztowy: LT-08124
Państwo: Litwa
Osoba do kontaktów: Rasa Prieskienė
E-mail: r.prieskiene@cpo.lt
Tel.: +370 52000837

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.cpo.lt

Adres profilu nabywcy: http://www.cvpp.lt/index.php

Dostęp elektroniczny do informacji: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Najem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lietuvos Respublika.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dinaminės pirkimo sistemos (DPS) pagalba siekiama esant poreikiui per DPS galiojimo laikotarpį su pirkimo laimėtojais sudaryti preliminariąsias sutartis dėl kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugų užsakymų per viešosios įstaigos CPO LT elektroninį katalogą. Į DPS priimami visi tiekėjai, kurie atitinka kvalifikacijos reikalavimus ir yra pateikę orientacinį pasiūlymą. Esant poreikiui sudaryti preliminariąją sutartį, perkančioji organizacija kvies priimtus į DPS tiekėjus pateikti konkrečius pasiūlymus. Tiekėjai sudarę preliminariąsias sutartis dalyvaus atnaujintuose varžymuose CPO LT elektroniniame kataloge dėl pagrindinių sutarčių sudarymo.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39533000 Dywaniki

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Prekių kiekiai priklausys nuo perkančiųjų organizacijų poreikio įsigyti siūlomas prekes. Dinamimės pirkimų sistemos galiojimo metu planuojama pirkimų vertė 200 000 EUR (be PVM).
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
Liczba możliwych wznowień: Zakres: między 1 i 42
W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:
w miesiącach: 42 (od udzielenia zamówienia)
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Sintetinio pluošto kilimėliai
1)Krótki opis
Kilimėlių nuoma ir keitimas (85 x 120 cm, 85 x 150 cm, 85 x 300 cm, 115 x 200 cm, 115 x 240 cm, 115 x 300 cm, 150 x 300 cm dydžių).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39533000 Dywaniki

3)Wielkość lub zakres
Konkretūs kiekiai priklausys nuo perkančiųjų organizacijų poreikio įsigyti prekes.
Szacunkowa wartość bez VAT: 120 000 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Natūralaus pluošto kilimėliai
1)Krótki opis
Kilimėlių nuoma ir keitimas (85 x 150 cm, 115 x 200 cm, 115 x 240 cm dydžių).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39533000 Dywaniki

3)Wielkość lub zakres
Konkretūs kiekiai priklausys nuo perkančiųjų organizacijų poreikio įsigyti prekes.
Szacunkowa wartość bez VAT: 70 000 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Guminio pluošto kilimėliai
1)Krótki opis
Kilimėlių nuoma ir keitimas (85 x 150 cm, 115 x 180 cm dydžių).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39533000 Dywaniki

3)Wielkość lub zakres
Konkretūs kiekiai priklausys nuo perkančiųjų organizacijų poreikio įsigyti prekes.
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 000 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Preliminariosios sutarties įvykdymas yra užtikrinamas netesybomis (1 500 EUR bauda). Tiekėjui atsisakius sudaryti Pagrindinę sutartį su Užsakovu, CPO LT pareikalavus, Tiekėjas įsipareigoja CPO LT sumokėti baudą lygią 150 EUR.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Už tinkamai ir faktiškai suteiktas Prekes Užsakovas su Tiekėju atsiskaito vieną kartą per mėnesį mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Tiekėjo Pagrindinėje sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo apmokėjimui dienos.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Netaikoma.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Tiekėjas (reikalavimas taikomas ir subtiekėjams), kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 kalendorinių dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiama:
1) Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 kalendorinių dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
2) Jei tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvio susirinkime, yra juridinis asmuo arba jei absoliučios balsų daugumos (t.y. 50 proc.+1 balsas) neturi nei vienas akcininkas, pateikiama valstybės įmonės Registrų centro išduoto juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija arba akcininkų sąrašas, patvirtinantis, kad absoliučią balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo arba kad absoliučios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas.
3. Tiekėjas neturi būti bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama:
1) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Tikrinami paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, viešuosiuose registruose neatlygintinai prieinami duomenys.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 90 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
2) Tiekėjo deklaracija (pirkimo dokumentų A dalies 2 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
4. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 kalendorinių dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
5. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
1) Pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
2) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių socialinio draudimo įmokų mokėjimo reikalavimą įrodančių dokumentų.
CPO LT neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, fiksuoja tai viešojo pirkimo protokole ir prideda patvirtinančius atitikimą šiam reikalavimui dokumentus.
3) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 (trys) metai.
Pateikiama Tiekėjo deklaracija (pirkimo dokumentų A dalies 2 priedas).
7. Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra neįvykdęs pirkimo sutarties ar netinkamai ją įvykdęs, jei tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Pateikiama Tiekėjo laisvos formos deklaracija, patvirtinanti atitikimą šiam reikalavimui.
8. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (kilimėlių nuoma ir keitimas).
Pateikiama Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (kilimėlių nuoma ir keitimas), arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Nereikalaujama.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Nereikalaujama.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Pateikiama: 1) Su pirkimo objektu susijusių sutarčių sąrašas (jame nurodomas tinkamai ir laiku įvykdytos ar vykdomos sutarties pavadinimas (objektas), sutarties (ir jos įvykdytos dalies) kaina, EUR be PVM, sutarties įsigaliojimo ir pabaigos datos, prekių gavėjo pavadinimas ir kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos ir tel. Nr.) (pirkimo dokumentų B dalies 2 lapas).
2) Prekių gavėjo, kuriam suteikta kilimėlių nuoma ir keitimas, pasirašyta pažyma, patvirtinanti, kad sutartis buvo vykdoma tinkamai, pažymoje nurodant suteiktų prekių kainą, sutarties datą ir vietą.
2. Tiekėjo laisvos formos deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas turi galimybę teikti paslaugas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Tiekėjas per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė trumpiau nei 3 (trejus) metus) tinkamai įvykdė (ir) ar vykdo vieną, kelias, tačiau ne daugiau kaip 5 (penkias) kilimėlių nuomos ir keitimo sutartį (-is), kurios (-ių) bendra įvykdyta vertė yra ne mažesnė kaip 10 000 EUR be PVM.
2. Tiekėjas turi turėti galimybę teikti prekes visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.2.2020 - 15:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
litewski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 20.2.2020
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.2.2020 - 15:00

Miejscowość:

VšĮ CPO LT, Kęstučio g. 45, Vilnius, III aukštas.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Orientacinis ir konkretūs pasiūlymai turi būti teikiami tik elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti dalyviai (registracija nemokama). Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymą privaloma pateikti pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Skundų pateikimo terminai pateikiami LR Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.2.2016