Dostawy - 61482-2016

Wyświetl widok skrócony

24/02/2016    S38    Dostawy - Dynamicznego Systemu Zakupów - Procedura otwarta 

Litwa-Wilno: Dywaniki

2016/S 038-061482

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Viešoji įstaiga CPO LT
Krajowy numer identyfikacyjny: 302913276
Adres pocztowy: Kęstučio g. 45
Miejscowość: Vilnius
Kod pocztowy: LT-08124
Państwo: Litwa
Osoba do kontaktów: Rasa Prieskienė
E-mail: r.prieskiene@cpo.lt
Tel.: +370 52000837

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.cpo.lt

Adres profilu nabywcy: http://www.cvpp.lt/index.php

Dostęp elektroniczny do informacji: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39533000

Opis
Dywaniki.

Sekcja IV: Procedura

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.2.2020 - 15:00
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
litewski.