W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 615309-2019

24/12/2019    S248    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Opole: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

2019/S 248-615309

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Opolska
Adres pocztowy: ul. Prószkowska 76
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 45-758
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Piórkowska
E-mail: r.piorkowska@po.edu.pl
Tel.: +48 774498175
Faks: +48 774498180

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.po.edu.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych

Numer referencyjny: ZP/U/65/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72250000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych, w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ, przy czym zadania 1-4 obejmują zamówienie gwarantowane oraz zadania 5-6 stanowią zamówienie opcjonalne.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 980 600.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
72260000
72263000
72268000
72611000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Opolska

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych, w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ, przy czym zadania1-4 obejmują zamówienie gwarantowane oraz zadania 5-6 stanowią zamówienie opcjonalne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: skrócony czas naprawy awarii i błędów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: skrócony czas usunięcia usterek / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ, przy czym zadania 1-4 obejmują zamówienie gwarantowane oraz zadania 5-6 stanowią zamówienie opcjonalne.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.03.05.00-00-Z104/18-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 182-443676
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/U/65/2019
Nazwa:

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Opteam S.A.
Adres pocztowy: Jasionka
Miejscowość: Tajęcina 113
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 36-002
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 980 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 264 899.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwołwcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwołwcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2019