darbai - 616320-2019

Submission deadline has been amended by:  117103-2020
24/12/2019    S248

Lenkija-Elbląg: Jėgainių ir katilinių statybos darbai

2019/S 248-616320

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Energa Kogeneracja Sp. z o.o.
Adresas: ul. Elektryczna 20A
Miestas: Elbląg
NUTS kodas: PL621 Elbląski
Pašto kodas: 82-300
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Kamila Czechorowska
El. paštas: kamila.czechorowska@energa.pl
Telefonas: +48 785860861
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.energa-kogeneracja.pl/
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.pl/energa_wytwarzanie/aukcje
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://platformazakupowa.pl/energa_wytwarzanie/aukcje
I.6)Pagrindinė veikla
Elektros energija

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów gazowych wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz 1 kotła parowego gazowego o wydajności 19 t/h

Nuorodos numeris: ZP/EKO/133/2019/AK
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45251000 Jėgainių ir katilinių statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są w szczególności prace projektowe, prace budowlane, dostawa, montaż, rozruch, ruch regulacyjny i próbny, szkolenie personelu Zamawiającego, przekazanie do eksploatacji w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych oraz gwarancja i rękojmia, wykonanej w formule „pod klucz” kompletnej, nowoczesnej instalacji, tj. 3 kotłów gazowych rezerwowo-szczytowych wodnych o mocy 38 MWt każdy, zasilanych gazem ziemnym wysokometanowym typu E oraz 1 kotła gazowego parowego o wydajności 19 t/h zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym typu E, instalacji wyprowadzenia mocy cieplnej, instalacji elektrycznej i sterowania oraz całej niewymienionej infrastruktury towarzyszącej koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
42112210 Vandens ratai
45100000 Statybvietės parengimo darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL621 Elbląski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Miejscem realizacji zamówienia jest Energa Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Elektrycznej 20A, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są w szczególności prace projektowe, prace budowlane, dostawa, montaż, rozruch, ruch regulacyjny i próbny, szkolenie personelu Zamawiającego, przekazanie do eksploatacji w Energa Kogeneracja wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych oraz gwarancja i rękojmia, wykonanej w formule „pod klucz” kompletnej, nowoczesnej instalacji, tj. 3 kotłów gazowych rezerwowo-szczytowych wodnych o mocy 38 MWt każdy, zasilanych gazem ziemnym wysokometanowym typu E oraz 1 kotła gazowego parowego o wydajności 19 t/h zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym typu E, instalacji wyprowadzenia mocy cieplnej, instalacji elektrycznej i sterowania oraz całej niewymienionej infrastruktury towarzyszącej koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania Instalacji.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 20/04/2020
Pabaiga: 29/12/2021
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Początek terminu realizacji wskazany w sekcji II.2.7 ma charakter informacyjny, a rzeczywista data rozpoczęcia będzie zależała od przebiegu niniejszego postępowania. Termin zakończenia to 29.12.2021 r.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.2 i III.1.3 niniejszego ogłoszenia; oraz

b. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art, 24 ust. 1 Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, pkt 4 Pzp i pkt 8 Pzp.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XII SIWZ. Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej ocenioną, zostanie wezwany do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na zasadach i w zakresie wskazanym w rozdziale XII SIWZ.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

posiadają odpowiednie do wykonania przedmiotowego zamówienia środki finansowe lub zdolność kredytową, tj. co najmniej: 10 000 000,00 PLN.

W przypadku konsorcjum, dopuszcza się sumowanie zdolności kredytowej poszczególnych członków konsorcjum, przy czym przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi dysponować zdolnością kredytową w wysokości min. 5 000 000,00 PLN.

W przypadku, kiedy kwoty będą podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XII SIWZ. Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej ocenioną, zostanie wezwany do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na zasadach i w zakresie wskazanym w rozdziale XII SIWZ.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie kotłowni gazowej o mocy nie mniejszej niż 30 MWt. Formuła „pod klucz” oznacza: zaprojektowanie, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, osiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych i przekazanie do eksploatacji.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XII SIWZ. Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej ocenioną, zostanie wezwany do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na zasadach i w zakresie wskazanym w rozdziale XII SIWZ.

III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych i 00/100), w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 Pzp.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zawarte w SIWZ.

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Szczegółowe warunki finansowe zostały określone we wzorze umowy stanowiącym część III SIWZ.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych dokumentów;

3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

4) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać od tych Wykonawców umowy regulującej ich współpracę.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym część III SIWZ.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 13/02/2020
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 13/02/2020
Vietos laikas: 13:05
Vieta:

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg, POLSKA w Sali Konferencyjnej przy Kancelarii EKO

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

1. Postępowanie prowadzone będzie na platformie przetargowej Open Nexus dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/energa_wytwarzanie/aukcje

Szczegółowa instrukcja dotycząca obsługi platformy przetargowej, dostępna jest w Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, jakie można wprowadzić do niniejszego ogłoszenia Zamawiający wskazuje, iż wykaz oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia został szczegółowo określony w SIWZ. Wymagania dotyczące formy ofert i zasad ich składania zostały określone w SIWZ.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

4. Termin związania ofertą: 60 dni.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp (dział VI).

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/12/2019