Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Prekės - 61649-2020

07/02/2020    S27

Polska-Łódź: Meble

2020/S 027-061649

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 239-585968)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Adres pocztowy: pl. Wolności 14
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Knop
E-mail: muzeum@maie.lodz.pl
Tel.: +48 426328440
Faks: +48 426329714
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.maie.lodz.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu i wyposażenia dla budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Numer referencyjny: DZS.271.3.2019
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” zlokalizowanego w Łodzi pl. Wolności 14. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014–2020, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Kompleks budynków muzealnych A, B, C wpisany do rejestru zabytków (nr. rej. Zabytków A/373 z 1998-09-03). Wszystkie budynki (również D i E) polegają ochronie konserwatorskiej na mocy planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jako obszar stanowiący zabytek chroniony przez uznanie go za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 239-585968

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/02/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 12/02/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do
Zamiast:
Data: 04/04/2020
Powinno być:
Data: 11/04/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/02/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/02/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Sposób złożenia oraz miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.