Usługi - 61685-2015

20/02/2015    S36    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi sprzątania i zamiatania ulic

2015/S 036-061685

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Prokuratura Okręgowa w Łodzi
ul. Kilińskiego nr 152
Osoba do kontaktów: Przemysław Pospiszył
90-322 Łódź
Polska
Tel.: +48 426768691
E-mail: bud.adm@lodz.po.gov.pl
Faks: +48 426768693

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lodz.po.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług porządkowo – czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zasięg usług porządkowych obejmuje teren działania Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych, a w szczególności Prokuratur Rejonowych w dzielnicach miasta Łodzi: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew oraz Prokuratur Rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łowiczu, Łęczycy, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu.

Kod NUTS PL1,PL113,PL114,PL117

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowo – czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków prokuratur oraz na wskazanych terenach zewnętrznych, przyległych do budynków prokuratur.
Zasięg usług porządkowych obejmuje teren działania Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych, a w szczególności Prokuratur Rejonowych w dzielnicach miasta Łodzi: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew oraz Prokuratur Rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łowiczu, Łęczycy, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem rodzajów obiektów, powierzchni wewnętrznej, terenów zewnętrznych, powierzchni okien, liczby toalet i inne.
Wskazane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu przyszłej realizacji zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90610000, 90910000, 90911200, 90911300, 90630000, 90000000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 372 141,57 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
VIIZp2300/9/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 201-355366 z dnia 18.10.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: VIIZp2300/9/14 Część nr: 1 - Nazwa: Świadczenie usług porządkowo – czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz podległych jej jednostek organizacyjnych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.2.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum — Lider: DGPClean Partner Sp. z o.o.
ul. Najświętszej Marii Panny 5e
59-220 Legnica
Polska
E-mail: k.staszewski@dozorbud.pl
Tel.: +48 604081233
Faks: +48 226373008

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 863 058,33 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 372 141,57 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 3
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
18.2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp. albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
18.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.18.2. i 18.3. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
18.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
18.6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.
18.7.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.2.2015