Dostawy - 61696-2020

07/02/2020    S27

Polska-Ustroń: Elektroniczne tablice informacyjne

2020/S 027-061696

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 005-006266)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Ustroń
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Ustroń
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Józef Kuczera
E-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Tel.: +48 338579300
Faks: +48 338579330
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ustron.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Dział...

Numer referencyjny: ZP.271.1.04.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48813100 Elektroniczne tablice informacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) dostawę i zainstalowanie 10 kpl. tablic elektronicznych (zwanych dalej e-Tablica), których celem jest wizualizacja plakatów, informacji i komunikatów (powiadomień i ostrzeżeń Centrum Zarządzania Kryzysowego) dla mieszkańców i turystów w wersji elektronicznej,

2) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód (w zakresie montażu tablic – podłączenia do prądu tablic, udostępnienia podlicznika prądu),

3) zapewnienie dostępu do Internetu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 005-006266

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 zamówienia związane z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalne.

Uwaga: Jako zamówienia potwierdzające spełnienie ww. warunku Zamawiający rozumie zamówienia polegające na dostawie i montażu e-Tablic lub totemów lub wyświetlaczy informacji turystycznych wraz z ich wdrożeniem i serwisem o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie.

Uwagi:

1) Pod pojęciem wdrożenie Zamawiający rozumie usługę polegającą na instalacji i dostosowaniu oprogramowania do wymagań użytkownika, a także migracji danych oraz testowaniu i uruchomieniu systemu informatycznego.

2) Jeżeli zakres dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie dostaw podać zakres dostaw odpowiadających zakresowi warunku.

3) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

Powinno być:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 zamówienia związane z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalne.

Uwaga: Jako zamówienia potwierdzające spełnienie ww. warunku Zamawiający rozumie zamówienia polegające na dostawie i montażu e-Tablic lub totemów lub wyświetlaczy, których celem test wizualizacja plakatów, informacji i komunikatów wraz z ich wdrożeniem i serwisem o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie.

Uwagi:

1) Pod pojęciem wdrożenie Zamawiający rozumie usługę polegającą na instalacji i dostosowaniu oprogramowania do wymagań użytkownika, a także testowaniu i uruchomieniu systemu informatycznego.

2) Jeżeli zakres dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie dostaw podać zakres dostaw odpowiadających zakresowi warunku.

3) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

5) Pod pojęciem serwis Zamawiający rozumie usługę polegającą na sukcesywnym usuwaniu nieprawidłowego działania sprzętu lub oprogramowania (wad, błędów, itp.) świadczoną przez okres co najmniej 1,5 roku.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona powyższego warunku, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

1. wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy- wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Numer sekcji: II.2.13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:

nie

Powinno być:

024G/17 „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowany z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 400 000,00 PLN.

Powinno być:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 400.000,00 zł

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona powyższych warunków, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

Ad 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.2.2. SIWZ.

Ad 2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/02/2020
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 24/02/2020
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/02/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik nr 8,

3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 9.

2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni, zaświadczeń niezależnych podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że dostarczane produkty (tablice LED) odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub parametrom tj.:

— wyniki badań odporności na udar mechaniczny ekranów LED wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze,

— wyniki badań odporności na opady atmosferyczne, wilgoć, zbieranie się pary wodnej wewnątrz i zapylenie, ekranów LED wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze.