W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 618025-2019

27/12/2019    S249    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Przyrządy do badania właściwości fizycznych

2019/S 249-618025

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 675-000-21-18
Adres pocztowy: al. Mickiewicza 21
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Krzek
E-mail: beata.krzek@urk.edu.pl
Tel.: +48 126624430
Faks: +48 126624410

Adresy internetowe:

Główny adres: www.urk.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Numer referencyjny: DZP-291-3163/2019
II.1.2)Główny kod CPV
38400000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę oraz instalację aparatury laboratoryjnej w jednostkach zamawiającego, w tym: chromatograf gazowy, goniometr oraz chromatograf gazowy z detektorem masowym.

3. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt w jednostkach zamawiającego, mieszczących się w budynkach zlokalizowanych w Krakowie przy: ul. Balickiej 122 oraz al. Adama Mickiewicza 21.

4. Przez instalację sprzętu rozumie się wszelkie czynności, które należy wykonać, aby oferowany sprzęt był podłączony, uruchomiony i poprawnie działający.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 363 823.76 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1: Chromatograf gazowy dla potrzeb Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38432210
30214000
30231300
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Chromatograf gazowy - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny oferty:

1. Cena: 60 %;

2. Okres gwarancji: 40 %

Wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 PLN;

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2: Goniometr dla potrzeb Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38400000
30213100
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Goniometr - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny oferty:

1. Cena: 60 %;

2. Okres gwarancji: 40 %

Wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN;

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3: Chromatograf gazowy z detektorem masowym dla potrzeb Instytutu Produkcji Roślinnej Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200
30214000
30231300
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Chromatograf gazowy z detektorem masowym - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny oferty:

1. Cena: 60 %;

2. Okres gwarancji: 40 %

Wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN.;

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 195-473510
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 1: Chromatograf gazowy dla potrzeb Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Shim-Pol A.M. Borzymowski" E Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna
Adres pocztowy: ul. Lubomirskiego 5
Miejscowość: Izabelin
Kod NUTS: PL9
Kod pocztowy: 05-080
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 98 266.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 81 300.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zadanie nr 2: Goniometr dla potrzeb Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Spectro-Lab Jan Borkowski
Adres pocztowy: al. 3 Maja 2/170
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9
Kod pocztowy: 00-391
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 83 395.76 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 78 700.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Zadanie nr 3: Chromatograf gazowy z detektorem masowym dla potrzeb Instytutu Produkcji Roślinnej Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Perlan Technologies Polska Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Puławska 303
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9
Kod pocztowy: 02-785
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 220 833.27 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 203 823.76 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

A. Nie podlegają wykluczeniu (zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).

B. Spełniają określone w SIWZ warunki udziału w postępowaniu.

II. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

1. Do upływu terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) Wypełniony druk „Oferta”.

b) Wypełniony druk „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia".

c) Wypełniony JEDZ (w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia).

d) Niezbędne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

e) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty.

f) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

g) Wadium - w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert (środki muszą zostać zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).

2. W terminie do 3 dni od upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp:

a) odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

e) wykaz dostaw wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

f) oryginalne foldery/katalogi/ karty/specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta oferowanego sprzętu, potwierdzające wszystkie informacje podane przez wykonawcę w tabeli „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia” w kolumnie 3 „Oferowane parametry, modele/typy”.

III. W niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ustawy Pzp, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

IV. Szczegółowe informacje zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona na stronie internetowej zamawiającego (https://dzp.urk.edu.pl/index/site/4291)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Miejscowość: Warszwa
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2019