W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 618035-2019

27/12/2019    S249    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe

2019/S 249-618035

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Wiślna 7
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Korsuń, Małgorzata Put
E-mail: przetargi.ias.krakow@mf.gov.pl
Tel.: +48 126290200
Faks: +48 124216757

Adresy internetowe:

Główny adres: https://malopolskie.kas.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

Numer referencyjny: 1201-ILL-5.260.86.2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

2. Zamówienie podzielono na trzy części wskazane poniżej:

1) Część nr 1 zamówienia:

Dostawa macierzowo-serwerowego środowiska-wirtualizacji,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku A do SIWZ.

2) Część nr 2 zamówienia:

Dostawa serwerów w ilości 28 sztuk wraz z oprogramowaniem,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku B do SIWZ.

3) Część nr 3 zamówienia:

Dostawa switchy w ilości 56 sztuk,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku C do SIWZ.

3. W szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia (załączniki A, B i C) określono minimalne wymagane parametry techniczne. Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wyższych parametrach.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 098 536.59 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa macierzowo-serwerowego środowiska-wirtualizacji

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48600000
48820000
30200000
30233141
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku A do SIWZ.

W szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia (załączniki) określono minimalne wymagane parametry techniczne. Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wyższych parametrach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tychkryteriów i sposobu oceny ofert został określony w rozdziale XIII SIWZ.

2) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 12 000 PLN. Pozostałe informacje dotyczące wadiumzostały określone w rozdziale VIII SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa serwerów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48600000
48820000
30200000
30233141
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa serwerów w ilości 28 sztuk wraz z oprogramowaniem,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku B do SIWZ

W szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia (załączniki B) określono minimalne wymagane parametry techniczne. Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wyższych parametrach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Prawo opcji przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia podstawowego do 20 % całkowitej wartościzamówienia.

2) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert został określony w rozdziale XIII SIWZ.

2) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 15 000 PLN. Pozostałe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale VIII SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa switchy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa switchy w ilości 56 sztuk

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku C do SIWZ

W szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia (załączniki C) określono minimalne wymagane parametry techniczne. Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wyższych parametrach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Prawo opcji przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia podstawowego do 20 % całkowitej wartości zamówienia.

2) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert został określony w rozdziale XIII SIWZ.

2) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 3 500 PLN. Pozostałe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale VIII SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Część I - Zapewnienie ciągłości działania 4 500 pracowników Izby Administracji Skarbowej w Krakowie wraz z podległymi jednostkami poprzez dostęp do regionalnych systemów informatycznych.

Część II - Serwery niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy urzędów skarbowych.

Część III - Zakup switchy niezbędny ze względu na wprowadzenie nowych polityk bezpieczeństwa przez Ministerstwo Finansów.

Szczegółowe uzasadnienie stanowi załącznik do dokumentacji.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 219-537067
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1201-ILL-5.260.86.2019
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa macierzowo-serwerowego środowiska-wirtualizacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Redicreo S.C. Piotr Chmiela Mieszko Sylwestrzak Piotr Majda
Adres pocztowy: ul. Mogilska 97
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 31-545
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 406 504.07 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 434 190.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1201-ILL-5.260.86.2019
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa serwerów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Redicreo S.C. Piotr Chmiela Mieszko Sylwestrzak Piotr Majda
Adres pocztowy: ul. Mogilska 97
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 31-545
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 569 105.69 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 764 568.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1201-ILL-5.260.86.2019
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa switchy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia publicznego oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu) i winno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, a także zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania – art. 180 ust. 3 i ust. 4 Pzp.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu

Na wniesienie odwołania w taki sposób, aby mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu dojego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – art. 180 ust. 5 Pzp.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Uczestnikami postępowania odwoławczego stają się także Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym,aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do odwołania w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, o której mowa w ust. 5.

11. Nie później niż do czasu otwarcia rozprawy Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu jw. innego Wykonawcy.

12. Zgodnie z art. 185 ust. 6 Pzp Odwołujący oraz Wykonawca, który stał się uczestnikiem postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i ust. 3 Pzp.

13. Odwołanie podlega rozpoznaniu przez Izbę, która orzeka w wyroku o oddaleniu lub uwzględnieniu odwołania; w pozostałych przypadkach wydaje postanowienie – art. 192 Pzp.

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoław...

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2019