W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 618051-2019

27/12/2019    S249    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Serwery

2019/S 249-618051

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665

Adresy internetowe:

Główny adres: www.czdsigb.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zakupy dla sądownictwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawę serwerów oraz pamięci masowych (RACK 19”) dla sądów powszechnych z obszaru Apelacji Krakowskiej.

Numer referencyjny: WZP-421-25/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48820000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów oraz pamięci masowych (RACK 19”) dla Sądu Apelacyjnego w Krakowie wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części:

Część 1: Serwer RACK – dostawa obejmuje ilość sztuk: 12,

Część 2: Pamięć masowa RACK – dostawa obejmuje ilość sztuk: 6.

Wymagany okres gwarancji dla oferowanego urządzenia w ramach każdej części postępowania wynosi co najmniej 5 lat.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 754 363.32 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwer RACK – dostawa obejmuje ilość sztuk: 12

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów RACK – dostawa obejmuje ilość sztuk: 12.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2.1.do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Znaczenie pojęć użytych w SIWZ jest tożsame z definicjami przyjętymi we Wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowa gwarancja 6 lat / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowa gwarancja 7 lat / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2019 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN, zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. V SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pamięć masowa RACK – dostawa obejmuje ilość sztuk: 6

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30234500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięć masowych RACK – dostawa obejmuje ilość sztuk: 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2.2.do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Znaczenie pojęć użytych w SIWZ jest tożsame z definicjami przyjętymi we Wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Obsługa dysków wykonanych w technologii SAS i NLSAS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość dynamicznego update firmware tj. aktualizacji oprogramowania macierzy w trybie on-line / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2019 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 PLN, zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. V SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 187-454006
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Serwer RACK – dostawa obejmuje ilość sztuk: 12

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Meran Point Sp. z o.o. sp. k
Adres pocztowy: ul. Kaczeńców 31
Miejscowość: Otwock
Kod NUTS: PL92
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
E-mail: biuro@meranpoint.pl
Tel.: +48 223782880
Faks: +48 223782886
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 353 780.52 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 333 840.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Pamięć masowa RACK – dostawa obejmuje ilość sztuk: 6

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Meran Point Sp. z o.o. sp. k.
Adres pocztowy: ul. Kaczeńców 31
Miejscowość: Otwock
Kod NUTS: PL92
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
E-mail: biuro@meranpoint.pl
Tel.: +48 223782880
Faks: +48 223782886
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 400 582.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 359 529.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZDSIGB, działa na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28.3.2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania Zamawiającego (Dz.Urz.MS.2017 r., poz. 122 z późn. zm.).

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń,w tym oświadczenia wstępnego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126), wskazanych:

4.1. w par. 5 pkt 1,

4.2. w par. 5 pkt 2,

4.3. w par. 5 pkt 3,

4.4. w par. 5 pkt 4,

4.5. w par. 5 pkt 5,

4.6. w par. 5 pkt 6,

4.7. w par. 5 pkt 9,

4.8. w par. 5 pkt 10 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1. – ppkt 4.7.

6. Ofertę stanowią wypełniony Formularz ofertowy –Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wypełniony Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. Dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w rozdz. X pkt 8.2 SIWZ.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4:

7.1. ppkt 4.1 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia,

7.2. ppkt 4.2 – ppkt 4.3 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 a Rozporządzenia,

7.3. ppkt 4.4 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 b Rozporządzenia.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par. 7 ust. 1 Rozporządzenia,zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów przedmiotowych wskazanych w rozdz. IX pkt 6 SIWZ.

11. Okres związania ofertą – 60 dni.

12. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

13. Zamawiający zastosuje procedurę przewidzianą w art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2019