Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 618082-2021

03/12/2021    S235

Polska-Rzeszów: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

2021/S 235-618082

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Adres pocztowy: ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-105
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Górak
E-mail: biuro@pzdw.pl
Tel.: +48 0178609490
Faks: +48 0178609480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pzdw.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Drogi i mosty

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji programowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 w m. Ostrów”

Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WDT/5/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- pomiary ruchu drogowego;

- oprac. sieciowej analizy i prognozy ruchu oraz analizy kosztów i korzyści;

- oprac. mapy do celów projektowych;

- uzyskania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach;

- uzyskania dec. zatw. dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną;

- opracowania dokumentacji dla wariantu wynikowego (preferowanego);

- opracowania kompletnej koncepcji programowej;

- uzyskanie uzgodn. każdego z niezbędnych opracowań (karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu o odziaływaniu na środowisko, opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji hydrogeologicznej, analiz ruchu, wstępnego projektu organizacji ruchu) z GDDKiA oraz wprowadzenia do dokumentacji poprawek i uzupełnień wynikających z przekazanych uwag;

- opracowanie PFU.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 3 lat.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
70000000 Usługi w zakresie nieruchomości
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71313400 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71332000 Geotechniczne usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 986

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- pomiary ruchu drogowego;

- opracowanie sieciowej analizy i prognozy ruchu oraz analizy kosztów i korzyści;

- opracowanie mapy do celów projektowych;

- uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną;

- opracowania dokumentacji dla wariantu wynikowego (preferowanego);

- opracowania kompletnej koncepcji programowej;

- uzyskanie uzgodnienia każdego z niezbędnych opracowań (karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu o odziaływaniu na środowisko, opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji hydrogeologicznej, analiz ruchu, wstępnego projektu organizacji ruchu) z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz wprowadzenia do dokumentacji poprawek i uzupełnień wynikających z przekazanych uwag;

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 3 lat.

Przedmiot i zakres opracowania oraz wymagania w odniesieniu do realizacji zamówienia zostały zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Rozdział III SWZ.

Sposób realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności:

- Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

- projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Tabelą Opracowań Projektowych (TOP)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/04/2022
Koniec: 26/05/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 12000,00 PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający stawia warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

a) Doświadczenie wykonawcy

Wykonanie min. jednej dokumentacji zawierającej w szczególności: koncepcję programową lub projekt budowlany dla zadania dotyczącego budowy i/lub rozbudowy autostrady (klasa A) lub drogi ekspresowej (klasa S) wraz z budową i/lub rozbudową węzła w ciągu autostrady lub drogi ekspresowej.

W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej: wykonanie min. jednej dokumentacji równoważnej ww. dokumentacji, o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych.

Powyższe doświadczenie musi zostać poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).

b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

Projektant - branża drogowa – 1 osoba – osoba wskazana w umowie, upoważniona w imieniu Wykonawcy do zarządzania realizacją umowy i do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym

a) Kwalifikacje - uprawnienia budowlane do projektowania dróg bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) Doświadczenie zawodowe - wykonanie min. jednej dokumentacji zawierającej w szczególności: koncepcję programową lub projekt budowlany dla zadania dotyczącego budowy i/lub rozbudowy autostrady (klasa A) lub drogi ekspresowej (klasa S) wraz z budową i/lub rozbudową węzła w ciągu autostrady lub drogi ekspresowej.

W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej: wykonanie min. jednej dokumentacji równoważnej ww. dokumentacji, o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych.

Zamawiający, określając wymogi dla ww. osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które pozwalać będą na pełnienie przedmiotowej funkcji w zakresie objętym umową.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 Pzp okoliczności i warunki zmiany umowy są zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/01/2022
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/01/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie komisji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

PIDP – podstawowe informacje dotyczące postępowania – SWZ (Pzp) – Prawo zamówień publicznych (JEDZ) – Jednolity europejski dokument zamówienia (IDW) – Instrukcja dla wykonawców – SWZ Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć:

a) tabelę opracowań projektowych

b) dowód wniesienia wadium

c) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy);

d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

e) oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy tj. Konsorcja, Spółki cywilne)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych. W zakresie podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt1 a, b; § 2 pkt 2, pkt 3, pkt 6, pkt 7a,b c, d, i rozp. Min. Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

W zakresie podmiotów zagranicznych zastosowanie ma § 4 ww. rozporządzenia. Informacja o środkach komunikacji oraz osobach uprawnionych określona w IDW Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym opis sposobu przygotowania ofert oraz sposób oraz termin składania ofert, informacje o formalnościach jakie należy dopełnić po wyborze ofert, Pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w IDW PIDP. Nie przewiduje się ofert wariantowych. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia podobnego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 tj. polegającego na wykonaniu koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub opracowania części składowych, stanowiących poszczególne elementy koncepcji programowej, do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego określonych w SWZ, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp.

Nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej.

Przewiduje się prowadzenie postępowania zgodnie z art. 139 Pzp (odwrócona kolejność oceny).

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej

Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Nie wymaga się zatrudnienia osób zgodnie z art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp.

Nie zastrzega się możliwości ubiegania o zamówienie wykonawcom o których mowa w art. 94 Pzp.

Nie przewiduje się obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

Nie przewiduje się możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, opracowań z zakresu ochrony środowiska, prac związanych z przygotowywaniem materiałów do decyzji administracyjnych oraz prac pomiarowych w zakresie sieci i urządzeń teletechnicznych, energetycznych, gazowniczych, wodociągowych i oświetlenia. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 Ustawy Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące w/w czynności w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Pozostałe informacje, w tym w zakresie RODO zawarte są w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2021