W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 618082-2021

03/12/2021    S235

Polska-Rzeszów: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

2021/S 235-618082

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Adres pocztowy: ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-105
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Górak
E-mail: biuro@pzdw.pl
Tel.: +48 0178609490
Faks: +48 0178609480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pzdw.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Drogi i mosty

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji programowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 w m. Ostrów”

Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WDT/5/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- pomiary ruchu drogowego;

- oprac. sieciowej analizy i prognozy ruchu oraz analizy kosztów i korzyści;

- oprac. mapy do celów projektowych;

- uzyskania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach;

- uzyskania dec. zatw. dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną;

- opracowania dokumentacji dla wariantu wynikowego (preferowanego);

- opracowania kompletnej koncepcji programowej;

- uzyskanie uzgodn. każdego z niezbędnych opracowań (karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu o odziaływaniu na środowisko, opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji hydrogeologicznej, analiz ruchu, wstępnego projektu organizacji ruchu) z GDDKiA oraz wprowadzenia do dokumentacji poprawek i uzupełnień wynikających z przekazanych uwag;

- opracowanie PFU.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 3 lat.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
70000000 Usługi w zakresie nieruchomości
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71313400 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71332000 Geotechniczne usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 986

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- pomiary ruchu drogowego;

- opracowanie sieciowej analizy i prognozy ruchu oraz analizy kosztów i korzyści;

- opracowanie mapy do celów projektowych;

- uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną;

- opracowania dokumentacji dla wariantu wynikowego (preferowanego);

- opracowania kompletnej koncepcji programowej;

- uzyskanie uzgodnienia każdego z niezbędnych opracowań (karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu o odziaływaniu na środowisko, opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji hydrogeologicznej, analiz ruchu, wstępnego projektu organizacji ruchu) z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz wprowadzenia do dokumentacji poprawek i uzupełnień wynikających z przekazanych uwag;

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 3 lat.

Przedmiot i zakres opracowania oraz wymagania w odniesieniu do realizacji zamówienia zostały zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Rozdział III SWZ.

Sposób realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności:

- Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

- projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Tabelą Opracowań Projektowych (TOP)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/04/2022
Koniec: 26/05/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 12000,00 PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający stawia warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

a) Doświadczenie wykonawcy

Wykonanie min. jednej dokumentacji zawierającej w szczególności: koncepcję programową lub projekt budowlany dla zadania dotyczącego budowy i/lub rozbudowy autostrady (klasa A) lub drogi ekspresowej (klasa S) wraz z budową i/lub rozbudową węzła w ciągu autostrady lub drogi ekspresowej.

W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej: wykonanie min. jednej dokumentacji równoważnej ww. dokumentacji, o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych.

Powyższe doświadczenie musi zostać poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).

b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

Projektant - branża drogowa – 1 osoba – osoba wskazana w umowie, upoważniona w imieniu Wykonawcy do zarządzania realizacją umowy i do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym

a) Kwalifikacje - uprawnienia budowlane do projektowania dróg bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) Doświadczenie zawodowe - wykonanie min. jednej dokumentacji zawierającej w szczególności: koncepcję programową lub projekt budowlany dla zadania dotyczącego budowy i/lub rozbudowy autostrady (klasa A) lub drogi ekspresowej (klasa S) wraz z budową i/lub rozbudową węzła w ciągu autostrady lub drogi ekspresowej.

W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej: wykonanie min. jednej dokumentacji równoważnej ww. dokumentacji, o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych.

Zamawiający, określając wymogi dla ww. osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które pozwalać będą na pełnienie przedmiotowej funkcji w zakresie objętym umową.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 Pzp okoliczności i warunki zmiany umowy są zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/01/2022
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/01/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie komisji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

PIDP – podstawowe informacje dotyczące postępowania – SWZ (Pzp) – Prawo zamówień publicznych (JEDZ) – Jednolity europejski dokument zamówienia (IDW) – Instrukcja dla wykonawców – SWZ Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć:

a) tabelę opracowań projektowych

b) dowód wniesienia wadium

c) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy);

d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

e) oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy tj. Konsorcja, Spółki cywilne)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych. W zakresie podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt1 a, b; § 2 pkt 2, pkt 3, pkt 6, pkt 7a,b c, d, i rozp. Min. Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

W zakresie podmiotów zagranicznych zastosowanie ma § 4 ww. rozporządzenia. Informacja o środkach komunikacji oraz osobach uprawnionych określona w IDW Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym opis sposobu przygotowania ofert oraz sposób oraz termin składania ofert, informacje o formalnościach jakie należy dopełnić po wyborze ofert, Pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w IDW PIDP. Nie przewiduje się ofert wariantowych. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia podobnego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 tj. polegającego na wykonaniu koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub opracowania części składowych, stanowiących poszczególne elementy koncepcji programowej, do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego określonych w SWZ, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp.

Nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej.

Przewiduje się prowadzenie postępowania zgodnie z art. 139 Pzp (odwrócona kolejność oceny).

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej

Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Nie wymaga się zatrudnienia osób zgodnie z art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp.

Nie zastrzega się możliwości ubiegania o zamówienie wykonawcom o których mowa w art. 94 Pzp.

Nie przewiduje się obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

Nie przewiduje się możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, opracowań z zakresu ochrony środowiska, prac związanych z przygotowywaniem materiałów do decyzji administracyjnych oraz prac pomiarowych w zakresie sieci i urządzeń teletechnicznych, energetycznych, gazowniczych, wodociągowych i oświetlenia. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 Ustawy Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące w/w czynności w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Pozostałe informacje, w tym w zakresie RODO zawarte są w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2021