W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 619595-2021

03/12/2021    S235

Niderlandy-Utrecht: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2021/S 235-619595

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 206-538242)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gemeente Utrecht
Krajowy numer identyfikacyjny: 71663234
Adres pocztowy: Stadsplateau 1
Miejscowość: UTRECHT
Kod NUTS: NL Nederland
Kod pocztowy: 3521 AZ
Państwo: Niderlandy
Osoba do kontaktów: Kees Koopmans
E-mail: k.koopmans@utrecht.nl
Tel.: +31 302860000
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.utrecht.nl/inkoop
Adres profilu nabywcy: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/inkoopbeleid/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Onderhoud Rioolinstallaties

II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Onderhoud van rioolinstallaties

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 206-538242

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Zamiast:
Data: 07/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Zamiast:

Datum: 07-12-2021

Plaatselijke tijd: 10:05

Powinno być:

Datum: 10-12-2021

Plaatselijke tijd: 10:05

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

In de publicatie van de nota van inlichtingen is aangegeven dat een storingsoverzicht van de afgelopen twee jaren zo spoedig mogelijk gepubliceerd zou worden.

Dit heeft langer geduurd dan verwacht, maar is hierbij alsnog via Tenderned gepubliceerd.

Dit is relatief kort voor het uiterste moment van inschrijven plaatsvindt, waardoor de uiterste termijn wordt aangepast naar 10 december a.s. om 10:00u.