Roboty budowlane - 619626-2020

22/12/2020    S249

Rumunia-Bukareszt: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2020/S 249-619626

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 231-568532)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Municipiul București
Krajowy numer identyfikacyjny: 4267117
Adres pocztowy: Str. Regina Elisabeta nr. 47
Miejscowość: Bucureşti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 050013
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Eugen Davidoiu
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Tel.: +40 213055530
Faks: +40 213055587
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pmb.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Contract de lucrări „CL6 – Reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)”

Numer referencyjny: 4267117/2020/4
II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„CL6 – Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)”. Contractul trateaza masurile care sunt necesare pentru reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului si realizarea sistemului unitar de drenare de la partea dreapta a casetei compus dintr-un sistem de drenaj in zona limitrofa colectorului principal de canalizare A0 si un sistem de drenuri secundare aferente unor colectoare de canalizare supuse reabilitarii/inlocuirii.

In scopul reducerii cantitatii de apa infiltrata in sistemul de canalizare, se vor proiecta si executa:

— reabilitare/inlocuire retea de canalizare: aprox. L = 32 479 m, prin relining si sapatura deschisa din care:

—— in cartierul Cotroceni, aprox. L = 16 424 m;

—— in cartierul Regina Maria, aprox. L = 11 995 m;

—— in cartierul Tineretului, aprox. L = 4 060 m;

— construirea unui sistem unitar de drenare de la partea dreapta a casetei aprox. L = 15 025 m ce cuprinde:

—— executarea unor drenuri secundare prin sapatura deschisa si foraj orizontal aprox. L = 6 325 m, amplasate adiacent radierului colectoarelor de canalizare deservite;

—— construirea unui sistem de drenaj (foraj orizontal dirijat si fronturi de puturi de depresionare) la partea dreapta a casetei, in zona limitrofa colectorului de canalizare A0, in scopul mentinerii nivelului panzei freatice lungime totala de aproximativ L tot. = 8 700 m;

— construirea unor statii de pompare apa drenata aferente sistemului unitar de drenare de la partea dreapta a casetei.

Contractul de proiectare si executie lucrari pentru „CL6 – Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului)” include urmatoarele activitati;

(a) efectuarea studiilor de teren topografice, geologice, hidrogeologice si geotehnice necesare proiectarii lucrarilor;

(b) elaborarea documentatiilor necesare obtinerii certificatului de urbanism, a autorizatiilor si avizelor necesare executiei (inclusiv cele aferente proiectarii si executiei racordurilor si bransamentelor electrice);

(c) activitatile de proiectare fac referire la proiectele tehnice si detaliile de executie pentru puturile piezometrice si pentru reabilitarea/inlocuirea/executarea lucrarilor precizate mai sus. Proiectele vor include printre altele, toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule, liste cu cantitati de lucrari etc.) pentru elaborarea unui proiect tehnic si a detaliilor de executie in conformitate cu legislatia nationala;

(d) lucrari de constructii, instalatii, procurare si montaj utilaje, inclusiv racorduri si bransamente electrice;

(e) monitorizarea functionarii lucrarilor executate pe parcursul perioadei de notificare a defectelor;

(f) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor.

Nr. de zile pana la care se pot sol. clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este 45 de zile pentru prima sesiune și 28 de zile pentru a doua sesiune. AC răspunde solicitărilor de clarificari, cu 33 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor în prima sesiune și cu 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, pentru a doua sesiune.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 231-568532

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Zamiast:
Data: 21/01/2021
Powinno być:
Data: 01/02/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condiții de deschidere a ofertelor
Zamiast:
Data: 21/01/2021
Powinno być:
Data: 01/02/2021
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Zamiast:
Data: 21/07/2021
Powinno być:
Data: 01/08/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: