Dostawy - 619691-2019

27/12/2019    S249

Polska-Katowice: Części przenośników

2019/S 249-619691

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 244-601490)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Sitko
E-mail: ew.sitko@pgg.pl
Tel.: +48 327161487
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych – Patentus dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica – nr grupy 292-10-07.

Numer referencyjny: 411902193
II.1.2)Główny kod CPV
42419800 Części przenośników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych – Patentus dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 244-601490

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/01/2020
Czas lokalny: 08:45
Powinno być:
Data: 10/01/2020
Czas lokalny: 08:45
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 02/03/2020
Powinno być:
Data: 09/03/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/01/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 10/01/2020
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: