29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 622380-2020

22/12/2020    S249

Rumunia-Cluj-Napoca: Motopompy

2020/S 249-622380

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj RA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO2882425
Adres pocztowy: Str. Traian Vuia nr. 149
Miejscowość: Cluj-Napoca
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 400397
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Gabriela Zanc
E-mail: achizitii.publice@airportcluj.ro
Tel.: +40 264307500
Faks: +40 264416712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.airportcluj.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dotare cu echipamente și facilități PSI și urgențe medicale

Numer referencyjny: 2
II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Achizitia constă în dotare cu echipamente si facilitati PSI si urgente medicale, in cadrul Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj RA conform caietului de sarcini, respectiv pentru următoarelor loturi:

— lot 2 – autospecială de intervenție rapidă și stingere incendii;

— lot 4 – poligon de pregătire pentru serviciul de urgență privat;

— lot 5 – defibrilatoare automate.

Descrierea produselor este disponibilă în secţiunea „Caietul de sarcini” din cadrul prezentei documentaţii de atribuire.

Termenul-limită până la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 17 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, solicitarile de clarificari vor fi transmise în SICAP. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Valoarea estimata totala a contractului este de 6 467 174,32 RON fara TVA care este formată din: cheltuieli eligibile 6 354 198,92 RON fara TVA+ cheltuieli neeligibile 112 975,40 RON fara TVA.

Valoarea estimată fara TVA pentru loturile 2, 4 si 5: 1 591 266,42 RON.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 17 400.00 RON
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 2 – Autospecială de intervenție rapidă și stingere incendii

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144213 Motopompy
50110000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO113 Cluj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj RA, Str. Traian Vuia nr. 149, cod postal 400397 Cluj-Napoca, jud. Cluj, ROMANIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Achizitie autospeciala de interventie rapida si stingere incendii, in cadrul Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj RA. Descrierea produsului este disponibilă în secţiunea „Caietul de sarcini” din cadrul prezentei documentaţii de atribuire.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Programul Operational Infrastructura Mare – POIM 2014-2020, fonduri europene, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient”, Obiectivul specific 2.3 „Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Contract de furnizare care consta in dotarea aeroportului cu autospeciala de interventie rapida si stingere incendii, in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 4 – Poligon de pregătire pentru Serviciul de urgență privat

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34740000 Urządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory i podobne części
34152000 Symulatory szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO113 Cluj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj RA, Str. Traian Vuia nr. 149, cod postal 400397 Cluj-Napoca, jud. Cluj, ROMANIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Achizitie poligon de pregatire pentru Serviciul de urgenta privat, in cadrul Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj RA. Descrierea produsului este disponibilă în secţiunea „Caietul de sarcini” din cadrul prezentei documentaţii de atribuire.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Programul Operational Infrastructura Mare – POIM 2014-2020, fonduri europene, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient”, Obiectivul specific 2.3 „Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Contract de furnizare care consta in dotarea aeroportului cu poligon de pregatire pentru Serviciul de urgenta privat, in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in „Caietul de sarcini” din cadrul prezentei documentatii de atribuire.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 5 – Defibrilatoare automate

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33182100 Defibrylatory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO113 Cluj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj RA, Str. Traian Vuia nr. 149, cod postal 400397 Cluj-Napoca, jud. Cluj, ROMANIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Achizitia de defibrilatoare automate, in cadrul Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj RA. Descrierea produsului este disponibilă în secţiunea „Caietul de sarcini” din cadrul prezentei documentaţii de atribuire.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Programul Operational Infrastructura Mare – POIM 2014-2020, fonduri europene, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient”, Obiectivul specific 2.3 „Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Contract de furnizare care consta in dotarea aeroportului cu 4 bucati defibrilatoare automate, in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 141-347845
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 149
Część nr: 5
Nazwa:

Lot 5 – Defibrilatoare automate

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Brokmed S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 24109723
Adres pocztowy: Str. Kos Karoly nr. 96
Miejscowość: Sfântu Gheorghe
Kod NUTS: RO123 Covasna
Kod pocztowy: 520055
Państwo: Rumunia
E-mail: vanzari@brokmed.ro
Tel.: +40 367407843
Faks: +40 367407844
Adres internetowy: www.brokmedshop.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 17 400.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 400.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie
Wartość bez VAT: 17 400.00 RON

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: București
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj R.A. – Biroul juridic
Adres pocztowy: Str. Traian Vuia nr. 149
Miejscowość: Cluj-Napoca
Kod pocztowy: 400397
Państwo: Rumunia
E-mail: office@airportcluj.ro
Tel.: +40 264416702
Faks: +40 264416712
Adres internetowy: www.airportcluj.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2020