Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 622648-2019

31/12/2019    S251    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 251-622648

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Nałęczowska 14
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 20-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Siwy-Pachulska
E-mail: ksiwy@ztm.lublin.eu
Tel.: +48 814662900
Faks: +48 814662901

Adresy internetowe:

Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/ztm

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport publiczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z usługą wsparcia przez okres 48 miesięcy

Numer referencyjny: DZ.381.UE-1/19
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Przeprowadzenie prac analitycznych, zaprojektowanie, budowa, wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie i konfiguracja zintegrowanego systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej (systemu) wraz z infrastrukturą.

1.2. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu.

1.3. Pełna dokumentacja.

1.4. Montaż infrastruktury (w tym roboty budowlane związane z instalacją podłączenie do sieci dystrybucyjnej i uruchomieniem stacjonarnych automatów biletowych oraz instalacja urządzeń w pojazdach).

1.5. Przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu.

1.6. Obsługa gwarancyjna obejmująca utrzymanie w sprawności systemu przez okres minimum 48 miesięcy od daty odbioru końcowego bez uwag.

1.7. Udzielanie bieżącego wsparcia w utrzymaniu Systemu w łącznym maksymalnym wymiarze nie przekraczającym 4 000 roboczogodzin dla dewelopera świadczonych przez specjalistów IT w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 12 458 800.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000
48611000
30210000
30211200
48800000
72240000
72212900
45315100
45315600
30231100
30213500
45310000
66133000
42933000
66151100
30232100
72263000
30237131
30214000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Przeprowadzenie prac analitycznych, zaprojektowanie, budowa, wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie i konfiguracja zintegrowanego systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej (systemu) wraz z infrastrukturą.

1.2. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu.

1.3. Pełna dokumentacja.

1.4. Montaż infrastruktury (w tym roboty budowlane związane z instalacją podłączenie do sieci dystrybucyjnej i uruchomieniem stacjonarnych automatów biletowych oraz instalacja urządzeń w pojazdach).

1.5. Przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu.

1.6. Obsługa gwarancyjna obejmująca utrzymanie w sprawności systemu przez okres minimum 48 miesięcy od daty odbioru końcowego bez uwag.

1.7. Udzielanie bieżącego wsparcia w utrzymaniu systemu w łącznym maksymalnym wymiarze nie przekraczającym 4 000 roboczogodzin dla dewelopera świadczonych przez specjalistów IT w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji.

2. W skład zamawianego system biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wchodzą następujące elementy:

2.1. system centralny;

2.2. 55 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów papierowych oraz sprzedaży i doładowania biletów elektronicznych;

2.3. 50 sztuk mobilnych automatów montowanych wewnątrz pojazdów do sprzedaży biletów papierowych jednorazowych i czasowych;

2.4. wyposażenie 21 stanowisk obsługi klienta w tym 8 stanowisk sprzedaży i personalizacji we własnych punktach zamawiającego (komputery i peryferia niezbędne do sprawnej i autonomicznej obsługi zadań);

2.5. 50 sztuk terminali doładowań biletów elektronicznych;

2.6. 35 czytników kontrolerskich;

2.7. 450 kasowników do obsługi zbliżeniowych kart płatniczych (EMV);

2.8. 20 000 kart elektronicznych bezkontaktowych Mifare Clasic (nośniki biletów elektronicznych);

2.9. oprogramowanie aplikacyjne wraz z niezbędnymi licencjami;

2.10. portal internetowy z funkcją sklepu www;

2.11. aplikacja mobilna z funkcją „karta w komórce”;

2.12. interfejs wymiany danych pomiędzy innymi systemami.

3. Dostarczony w ramach zamówienia system centralny winien umożliwiać kompletne zarządzanie wszystkimi funkcjonalnościami i aplikacjami systemu oraz urządzeniami dostarczonymi w ramach zamówienia a także pozwalać na dodawanie kolejnych urządzeń dołączanych przez zamawiającego w dowolnym, późniejszym terminie (również po zakończeniu etapu wdrożenia systemu) – w tym dostarczone przez inne podmioty niż wykonawca, dopuszczone na podstawie odrębnych zleceń bądź umów. Obsługa poszczególnych procesów przez operatorów systemu musi odbywać się intuicyjnie i musi posiadać system podpowiedzi (z danych słownikowych) oraz ma być zaprojektowana tak by realizować poszczególne operacje przy jak najmniejszej ilości kroków.

3.1. Poprzez zarządzanie rozumie się:

3.3.1. ewidencję urządzeń i aplikacji;

3.3.2. pobieranie (z zewnętrznych systemów zarządzanych przez zamawiającego poprzez udokumentowane API lub pliki bazodanowe, których struktura jest mu znana), generowanie i wgrywanie do urządzeń m.in.: taryf, numerów inwentarzowych pojazdów, przebiegu tras komunikacyjnych, numerów linii, numerów i nazw przystanków, listy kart do doładowania, listy zablokowanych nośników (kart / aplikacji mobilnych);

3.3.3. projektowanie ekranów urządzeń;

3.3.4. projektowanie wyglądu (szaty graficznej) biletów;

3.3.5. diagnostykę (monitorowanie stanu) urządzeń i alerty;

3.3.6. zdalne zarządzanie urządzeniami w systemie;

3.3.7. ewidencję zdarzeń transakcyjnych;

3.3.8. definiowanie raportów;

3.3.9. ustawianie automatycznego generowania wybranych raportów;

3.3.10. nadawanie uprawnień dostępu do systemu operatorom systemu;

3.3.11. konfiguracja okien systemowych; dodawanie i odejmowanie pól edycji danych, nakładanie masek na pola, zarządzanie słownikami;

3.3.12. definiowanie schematów wymiany danych z zewnętrznymi systemami;

3.3.13. definiowanie okresów przechowywania danych, ich zakresu, momentu usunięcia i anonimizacji.

4. Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ wraz z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość wymagań serwerowych dla VCPU i VRAM / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość zasobów serwerowych przestrzeni dyskowej / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszoną usterkę niską / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na dostarczone urządzenia / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i opieki serwisowej na oprogramowanie / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa nr POPW.02.01.00-06-002/16-00, Projekt: „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna struktura transportowa Działania 2.1. Zrównoważony transport miejski.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 047-108844
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z usługą wsparcia przez okres 48 miesięcy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Mera Systemy Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. M. Langiewicza 16
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 05-825
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: R&G Plus Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Traugutta 7
Miejscowość: Mielec
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 39-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 18 377 400.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 458 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

1. Wykonanie fundamentów i przyłączy elektrycznych;

2. Zaprojektowanie, wykonanie i udostępnienie do użytkowania aplikacji mobilnej, bieżąca obsługa i utrzymanie gotowości funkcjonalnej;

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

1.2. Odwołanie.

1.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

1.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.2.4. i 1.2.5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.3. Skarga do sądu.

1.3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

1.3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

1.3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

1.3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

1.3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2019