Usługi - 623056-2021

07/12/2021    S237

Włochy-Parma: Opracowanie planów działania na potrzeby działań dotyczących: a) ulepszenia oceny ryzyka środowiskowego związanego z chemikaliami dla owadów zapylających; b) zastosowania metod omicznych i bioinformatycznych

2021/S 237-623056

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 198-515279)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Adres pocztowy: Via Carlo Magno 1A
Miejscowość: Parma
Kod NUTS: ITH52 Parma
Kod pocztowy: 43126
Państwo: Włochy
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
Adres profilu nabywcy: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie planów działania na potrzeby działań dotyczących: a) ulepszenia oceny ryzyka środowiskowego związanego z chemikaliami dla owadów zapylających; b) zastosowania metod omicznych i bioinformatycznych

Numer referencyjny: OC/EFSA/ED/2021/01
II.1.2)Główny kod CPV
73110000 Usługi badawcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej procedury jest udzielenie dwóch bezpośrednich zamówień na wykonanie konkretnych zadań w ściśle wyznaczonym czasie, jak określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu:

a) opracowanie oceny ryzyka środowiskowego substancji chemicznych odnośnie do owadów zapylających; oraz

b) stosowanie metod omicznych i bioinformatycznych: w kierunku oceny ryzyka nowej generacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 198-515279

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7)
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Zamiast:

Okres w miesiącach: 8

Powinno być:

Okres w miesiącach: 10

Numer sekcji: II.2.7)
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Zamiast:

Okres w miesiącach: 8

Powinno być:

Okres w miesiącach: 10

VII.2)Inne dodatkowe informacje: