Paslaugos - 62327-2020

07/02/2020    S27

Polska-Bytom: Usługi medyczne

2020/S 027-062327

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
Adres pocztowy: ul. Chorzowska 25
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 41-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Czyż, Katarzyna Grudzień
E-mail: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl
Tel.: +48 32/3880427
Faks: +48 32/2822681
Adresy internetowe:
Główny adres: www.csrg.bytom.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: jednostka pomocnicza przemysłu węglowego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa zabezpieczenia medycznego w ramach realizacji obowiązku wynikającego z §39 ust. 3 i § 52 Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego z dnia 16.3.2017 r. (Dz.U. 2017 r....

Numer referencyjny: 8/1A/19
II.1.2)Główny kod CPV
85121000 Usługi medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa zabezpieczenia medycznego w ramach realizacji obowiązku wynikającego z §39 ust. 3 i § 52 Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego z dnia 16.3.2017 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 1052).

Zadanie 1. Świadczenie zabezpieczenia medycznego dla OSRG Bytom – Zabrze oraz OSRG Jaworzno.

Zadanie 2. Świadczenie zabezpieczenia medycznego dla OSRG Wodzisław Śl.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie zabezpieczenia medycznego dla OSRG Bytom–Zabrze oraz OSRG Jaworzno oraz zawodowych pogotowi specjalistycznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
85121000 Usługi medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie zabezpieczenia medycznego dla OSRG Bytom–Zabrze oraz OSRG Jaworzno oraz zawodowych pogotowi specjalistycznych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie zabezpieczenia medycznego dla OSRG Wodzisław Śl.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
85121000 Usługi medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie zabezpieczenia medycznego dla OSRG Wodzisław Śl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 223-547241
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Świadczenie zabezpieczenia medycznego dla OSRG Bytom–Zabrze oraz OSRG Jaworzno oraz zawodowych pogotowi specjalistycznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Świadczenie zabezpieczenia medycznego dla OSRG Wodzisław Śl.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1943)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2020