29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 623336-2021

07/12/2021    S237

Francja-Nîmes: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 237-623336

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 220-575885)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: brl
Krajowy numer identyfikacyjny: 55020066100019
Adres pocztowy: 1105 avenue Pierre Mendès France BP 94001
Miejscowość: Nimes
Kod NUTS: FRJ12 Gard
Kod pocztowy: 30001
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: M. Jean-Pierre DUMONT, Directeur
E-mail: Admin.DAP@brl.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_w64Ymq6mrG
Adres profilu nabywcy: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_w64Ymq6mrG

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

travaux D'Extension du reseau hydraulique regional sur le secteur des "Collines des costieres de Nimes"

Numer referencyjny: 22_21MF
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

les travaux concernent pour le lot 1 : la fourniture, le transport et la pose de conduites en fonte (solution de base) souterraines d'irrigation en milieu agricole (bornes, regards) de linéaire 19km de Dn90 à 500mm (Zone Générac-Beauvoisin) et de linéaire 6km de Dn90 à 250 mm (Zone Vauvert) avec forages horizontaux ainsi que des ouvrages associés annexes ; pour le lot : 2 la construction de deux stations de pompage (station de pompage sur Vauvert et surpresseur en ligne sur Beauvoisin)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 220-575885

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:

date : 15/12/2021 Heure locale : 12h00

Powinno być:

date : 22/12/2021 Heure locale : 12h00

Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

date : 15/12/2021heure Locale : 14h00

Powinno być:

date : 22/12/2021 Heure locale : 14h00

VII.2)Inne dodatkowe informacje: