29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 623515-2020

23/12/2020    S250

Niemcy-Pinzberg: Motopompy

2020/S 250-623515

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gemeinde Wiesenthau
Adres pocztowy: Reuther Str. 1
Miejscowość: Pinzberg
Kod NUTS: DE248 Forchheim
Kod pocztowy: 91361
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Hr. Bernd Drummer
E-mail: bernd.drummer@vg-gosberg.de
Tel.: +49 919179500
Faks: +49 91919798740
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wiesenthau.de
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.subreport.de/E77156797
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.subreport.de/E77156797
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 für die Gemeinde Wiesenthau, Freiwillige Feuerwehr Schlaifhausen

II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy - FB04
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Lieferung eines Fahrgestells, feuerwehrtechnischen Aufbaus und feuerwehrtechnischer Beladung für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Gemeinde Wiesenthau, Freiwillige Feuerwehr Schlaifhausen.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 340 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lieferung eines Fahrgestells für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Gemeinde Wiesenthau, Freiwillige Feuerwehr Schlaifhausen

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34139100 Podwozia z kabiną - FB04
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE248 Forchheim
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wiesenthau

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung eines Fahrgestells für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Gemeinde Wiesenthau, Freiwillige Feuerwehr Schlaifhausen.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: techn. Leistungskriterien / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kundendienst / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 90 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lieferung eines feuerwehrtechnischen Aufbaus für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Gemeinde Wiesenthau, Freiwillige Feuerwehr Schlaifhausen

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144213 Motopompy - FB04
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE248 Forchheim
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wiesenthau

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung eines feuerwehrtechnischen Aufbaus für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Gemeinde Wiesenthau, Freiwillige Feuerwehr Schlaifhausen.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: techn. Leistungskriterien / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kundendienst / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 210 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lieferung von feuerwehrtechnischen Beladung für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Gemeinde Wiesenthau, Freiwillige Feuerwehr Schlaifhausen

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa - FB04
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE248 Forchheim
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wiesenthau

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung von feuerwehrtechnischen Beladung für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Gemeinde Wiesenthau, Freiwillige Feuerwehr Schlaifhausen.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Nachweis über die Mitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Nachweis des Bieters über den Gesamtumsatz des Bieters, sowie den Umsatz des Bieters mit Leistungen im Tätigkeitsbereich des ausgeschriebenen Auftrags jeweils bezogen auf die letzten 3 Geschäftsjahre.

2. Es sind die jeweiligen Gesamtumsätze pro Geschäftsjahr zu addieren und die Summe ist je Geschäftsjahr unter Gesamtumsatz anzugeben.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Angabe von min. 3 geeigneten Referenzen über früher ausgeführte Leistungen des Bieters oder der in den letzten 3 Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen.

2. Eigenerklärung, dass für die Ausführung des Auftrags die erforderlichen qualifizierten Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

3. im Falle einer Einschaltung von Subunternehmen Formblatt L235.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/03/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Gemeinde Wiesenthau Reuther Str. 1, 91361 Pinzberg

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Bieter sind nicht zugelassen

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Angebotsabgabe elektronisch in Textform.

Die Vergabeunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei über das System Subreport zur Verfügung. Der Bieter hat die Vollständigkeit der Vergabeunterlagen zu prüfen. Enthalten die Vergabeunterlagen Unklarheiten oder Fehler, so ist die Vergabestelle zu informieren. Fragen zu den Vergabeunterlagen oder zur Ausschreibung können an die genannte Kontaktstelle gestellt werden.

Der Auftraggeber behält sich vor, Konkretisierungen der Vergabeunterlagen vorzunehmen und über das System einzustellen. Interessierte Bieter werden dadurch zeitgleich informiert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer Nordbayern
Adres pocztowy: Promenade 27
Miejscowość: Ansbach
Kod pocztowy: 91522
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Tel.: +49 981531277
Faks: +49 981531837
Adres internetowy: https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt2/abt3Sg2101.htm
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Vergabekammer Nordbayern
Adres pocztowy: Promenade 27
Miejscowość: Ansbach
Kod pocztowy: 91522
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Tel.: +49 981531277
Faks: +49 981531837
Adres internetowy: https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt2/abt3Sg2101.htm
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2020