29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 624039-2020

23/12/2020    S250

Austria-Rohr im Kremstal: Motopompy

2020/S 250-624039

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gemeinde Rohr im Kremstal
Krajowy numer identyfikacyjny: 9110006384606
Adres pocztowy: Ortsplatz 1
Miejscowość: Rohr im Kremstal
Kod NUTS: AT31 Oberösterreich
Kod pocztowy: 4532
Państwo: Austria
Osoba do kontaktów: Herr Ing. Ernst Riedl
E-mail: gemeinde@rohr.ooe.gv.at
Tel.: +43 72582207
Faks: +43 7258220717
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.rohr.ooe.gv.at/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ankauf eines Löschfahrzeuges LFA für die FF Rohr im Kremstal

Numer referencyjny: TED96/2020-094140
II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Ankauf eines Löschfahrzeuges LFA für die FF Rohr im Kremstal.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 351 691.12 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: AT314 Steyr-Kirchdorf
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Freiwillige Feuerwehr Rohr im Kremstal

Bad Haller Straße 2

4532 Rohr im Kremstal

II.2.4)Opis zamówienia:

Ankauf eines neuen Löschfahrzeuges LFA für die Freiwillige Feuerwehr Rohr im Kremstal.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Preis / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Funktionalität, techn. Daten / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Fertigungsqualität, Qualitätssicherung / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Kundendienst, Ersatzteilversorgung / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Siehe am Ende der Ausschreibungsunterlage.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 182-436877
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Ankauf eines neuen Löschfahrzeuges LFA für die FF Rohr im Kremstal

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fa. Rosenbauer Österreich GmbH
Krajowy numer identyfikacyjny: 9110015504996
Adres pocztowy: Paschinger Straße 90
Miejscowość: Leonding
Kod NUTS: AT ÖSTERREICH
Kod pocztowy: 4060
Państwo: Austria
E-mail: office@rosenbauer.com
Tel.: +43 73267940
Faks: +43 732679484
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 350 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 351 691.12 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Adres pocztowy: Volksgartenstraße 14
Miejscowość: Linz
Kod pocztowy: 4021
Państwo: Austria
E-mail: post@lvwg-ooe.gv.at
Tel.: +43 732707518004
Faks: +43 7327075218018
Adres internetowy: https://www.lvwg-ooe.gv.at/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2020