Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 624564-2020

23/12/2020    S250

Polska-Kobylin Borzymy: Przyrządy pomiarowe

2020/S 250-624564

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 242-596462)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narwiański Park Narodowy
Krajowy numer identyfikacyjny: PL841
Adres pocztowy: Kurowo 10
Miejscowość: Kobylin Borzymy
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 18-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Pruszyńska
E-mail: tele@npn.pl
Tel.: +48 857181417
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.npn.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.npn.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja automatycznej sieci monitoringowej Narwiańskiego Parku Narodowego

Numer referencyjny: NPN-ZOP-UE-271/4/4/2020
II.1.2)Główny kod CPV
38410000 Przyrządy pomiarowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

System (sieć) monitoringu wód powierzchniowych w Narwiańskim Parku Narodowym ma za zadanie pozyskiwać, przechowywać, analizować i udostępniać dane pomiarowe.

Modernizacja obejmie istniejący automatyczny system monitoringu wód powierzchniowych w skład którego wchodzi osiem stacji terenowych zamontowanych bezpośrednio przy korycie, które wymagają wymiany.

System (sieć) monitoringu wód powierzchniowych w Narwiańskim Parku Narodowym ma za zadanie pozyskiwać, przechowywać, analizować i udostępniać dane pomiarowe.

Modernizacja obejmie istniejący automatyczny system monitoringu wód powierzchniowych w skład którego wchodzi osiem stacji terenowych zamontowanych bezpośrednio przy korycie, które wymagają wymiany.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 242-596462

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną usługę o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), polegającą na dostawie i uruchomieniu aparatury pomiarowej – sond lub boi mierzących minimum 4 parametry wody, w tym co najmniej temperatura, zasolenie, stężenie tlenu, pH. Dopuszczalne jest sumowanie wartości z kilku zamówień pod warunkiem, że łącznie w ramach wszystkich zamówień zostały dostarczone urządzenia mierzące min. 4 powyższe parametry i w każdym było dostarczone urządzenie mierzące co najmniej jeden z tych parametrów.

Powinno być:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną usługę o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), polegającą na dostawie i uruchomieniu aparatury pomiarowej – sond lub boi mierzących minimum 4 różne parametry fizykochemiczne wody. Dopuszczalne jest sumowanie wartości z kilku zamówień pod warunkiem, że łącznie w ramach wszystkich zamówień zostały dostarczone urządzenia mierzące min. 4 różne parametry fizykochemiczne wody i w każdym było dostarczone urządzenie mierzące co najmniej jeden z tych parametrów.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 21/01/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: