Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 625530-2022

11/11/2022    S218

Polska-Warszawa: Usługi telefoniczne i przesyłu danych

2022/S 218-625530

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Najwyższa Izba Kontroli
Adres pocztowy: ul. Filtrowa 57
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-056
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wydział zamówień publicznych
E-mail: nik.zp@nik.gov.pl
Tel.: +48 224445714
Faks: +48 224445415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nik.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: naczelny organ kontroli państwowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku państwa, państwowych osób prawnych,innych państwowych jednostek organizacyjnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej, transmisji danych, telefonii stacjonarnej oraz serwisu tych usług wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do ich świadczenia

Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.015.2022
II.1.2)Główny kod CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Świadczenie usług telefonii komórkowej i transmisji danych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4 OPZ.

2) Świadczenie usług telefonii stacjonarnej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5 OPZ

3) Świadczenie usług sieci korporacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6 OPZ.

4) Świadczenie usług serwisowych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 7 OPZ.

5) Zapewnienie możliwości zarządzania usługami telekomunikacyjnymi zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8 OPZ.

6) Przeprowadzenie Warsztatu technicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 9 OPZ.

7) Wytworzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 10 OPZ.

8) Zapewnienie odpowiedniej jakości sygnału GSM we wskazanych lokalizacjach zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 11 OPZ.

9) Dostawa telefonów zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 12 OPZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 042 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Filtrowej 57 oraz siedziby jednostek terenowych NIK, zgodnie z wykazem zawartym w pkt 1.2 OPZ

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Świadczenie usług telefonii komórkowej i transmisji danych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4 OPZ.

2) Świadczenie usług telefonii stacjonarnej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5 OPZ

3) Świadczenie usług sieci korporacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6 OPZ.

4) Świadczenie usług serwisowych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 7 OPZ.

5) Zapewnienie możliwości zarządzania usługami telekomunikacyjnymi zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8 OPZ.

6) Przeprowadzenie Warsztatu technicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 9 OPZ.

7) Wytworzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 10 OPZ.

8) Zapewnienie odpowiedniej jakości sygnału GSM we wskazanych lokalizacjach zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 11 OPZ.

9) Dostawa telefonów zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 12 OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Cena opcji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapewnienia łącza SIP wykonanego w technologii światłowodowej o którym mowa w pkt 5.3 OPZ / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: System bezpieczeństwa Zgodny z wymaganiami określonymi w pkt 17. 1 OPZ / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Podgląd statusu (wolna/trwająca rozmowa) komórek na telefonach stacjonarnych pod ustalonym przyciskiem Zgodny z wymaganiami określonymi w pkt 17.2 OPZ / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Domyślny rozmiar pakietu transmisji danych w UE na karcie SIM głosowej oraz SIM do transmisji danych w okresie rozliczeniowym (pkt 4.5.9 OPZ) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Domyślny rozmiar pakietu transmisji danych w UE na karcie SIM do transmisji danych w okresie rozliczeniowym (pkt 4.5.9 OPZ) / Waga: 5
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Opcja obejmuje wykonanie następujących usług:

a. Przedłużenie świadczenia nast. usług telekomunikacyjnych:

- Świadczenie usług telefonii komórkowej i transmisji danych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4 OPZ.

- Świadczenie usług telefonii stacjonarnej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5 OPZ

- Świadczenie usług sieci korporacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6 OPZ.

- Świadczenie usług serwisowych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 7 OPZ.

- Zapewnienie możliwości zarządzania usługami telekomunikacyjnymi zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8 OPZ.

b. Świadczenie usługi prywatnego APN.

c. Podłączenie nowych numerów analogowych.

d. Przeniesienie numerów analogowych do Wykonawcy od innego operatora.

e. Świadczenie usług bramki SMS.

2 Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z Opcji w całości lub w części i w przypadku nieskorzystania z Opcji nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności w związku z niewykonaniem Opcji.

3. Realizacja Opcji, zostanie uruchomiona przez Zamawiającego o ile będzie posiadał środki finansowe i zaistnieją następujące okoliczności:

a) Przedłużenie świadczenia usług

Zamawiający skorzysta z Opcji w przypadku konieczności przedłużenia świadczenia usług telekomunikacyjnych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku gdy wystąpi zagrożenie braku ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych w wyniku realizacji nowego postępowania przetargowego na usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia.

b) Prywatny APN:

Zamawiający skorzysta z tej Opcji w przypadku konieczności zapewnienia dedykowanego łącza pomiędzy prywatnym APN zdefiniowanym w infrastrukturze operatora a siecią wewnętrzną Zamawiającego w celu podniesienia bezpieczeństwa urządzeń mobilnych (komputerów przenośnych) wyposażonych w karty SIM do transmisji danych.

c) Podłączenie nowych numerów analogowych:

Zamawiający skorzysta z tej Opcji w przypadku konieczności podłączenia nowych numerów analogowych.

d) Przeniesienie numerów analogowych:

Zamawiający skorzysta z Opcji w przypadku konieczności przeniesienia wskazanych numerów analogowych do sieci Wykonawcy od innego operatora.

e) Bramka SMS:

Zamawiający skorzysta z Opcji w przypadku konieczności zapewnienia funkcjonalności bramki SMS na potrzeby uwierzytelniania dwuskładnikowego i wysyłania dużych ilości komunikatów SMS do odbiorców wewnętrznych (pracownicy NIK) praz zewnętrznych (pracownicy firm zewnętrznych, dziennikarze itp.)

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 123-350036
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/11/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 220 491.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2022