29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 625530-2022

11/11/2022    S218

Polska-Warszawa: Usługi telefoniczne i przesyłu danych

2022/S 218-625530

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Najwyższa Izba Kontroli
Adres pocztowy: ul. Filtrowa 57
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-056
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wydział zamówień publicznych
E-mail: nik.zp@nik.gov.pl
Tel.: +48 224445714
Faks: +48 224445415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nik.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: naczelny organ kontroli państwowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku państwa, państwowych osób prawnych,innych państwowych jednostek organizacyjnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej, transmisji danych, telefonii stacjonarnej oraz serwisu tych usług wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do ich świadczenia

Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.015.2022
II.1.2)Główny kod CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Świadczenie usług telefonii komórkowej i transmisji danych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4 OPZ.

2) Świadczenie usług telefonii stacjonarnej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5 OPZ

3) Świadczenie usług sieci korporacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6 OPZ.

4) Świadczenie usług serwisowych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 7 OPZ.

5) Zapewnienie możliwości zarządzania usługami telekomunikacyjnymi zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8 OPZ.

6) Przeprowadzenie Warsztatu technicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 9 OPZ.

7) Wytworzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 10 OPZ.

8) Zapewnienie odpowiedniej jakości sygnału GSM we wskazanych lokalizacjach zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 11 OPZ.

9) Dostawa telefonów zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 12 OPZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 042 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Filtrowej 57 oraz siedziby jednostek terenowych NIK, zgodnie z wykazem zawartym w pkt 1.2 OPZ

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Świadczenie usług telefonii komórkowej i transmisji danych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4 OPZ.

2) Świadczenie usług telefonii stacjonarnej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5 OPZ

3) Świadczenie usług sieci korporacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6 OPZ.

4) Świadczenie usług serwisowych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 7 OPZ.

5) Zapewnienie możliwości zarządzania usługami telekomunikacyjnymi zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8 OPZ.

6) Przeprowadzenie Warsztatu technicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 9 OPZ.

7) Wytworzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 10 OPZ.

8) Zapewnienie odpowiedniej jakości sygnału GSM we wskazanych lokalizacjach zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 11 OPZ.

9) Dostawa telefonów zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 12 OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Cena opcji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapewnienia łącza SIP wykonanego w technologii światłowodowej o którym mowa w pkt 5.3 OPZ / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: System bezpieczeństwa Zgodny z wymaganiami określonymi w pkt 17. 1 OPZ / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Podgląd statusu (wolna/trwająca rozmowa) komórek na telefonach stacjonarnych pod ustalonym przyciskiem Zgodny z wymaganiami określonymi w pkt 17.2 OPZ / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Domyślny rozmiar pakietu transmisji danych w UE na karcie SIM głosowej oraz SIM do transmisji danych w okresie rozliczeniowym (pkt 4.5.9 OPZ) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Domyślny rozmiar pakietu transmisji danych w UE na karcie SIM do transmisji danych w okresie rozliczeniowym (pkt 4.5.9 OPZ) / Waga: 5
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Opcja obejmuje wykonanie następujących usług:

a. Przedłużenie świadczenia nast. usług telekomunikacyjnych:

- Świadczenie usług telefonii komórkowej i transmisji danych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4 OPZ.

- Świadczenie usług telefonii stacjonarnej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5 OPZ

- Świadczenie usług sieci korporacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6 OPZ.

- Świadczenie usług serwisowych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 7 OPZ.

- Zapewnienie możliwości zarządzania usługami telekomunikacyjnymi zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8 OPZ.

b. Świadczenie usługi prywatnego APN.

c. Podłączenie nowych numerów analogowych.

d. Przeniesienie numerów analogowych do Wykonawcy od innego operatora.

e. Świadczenie usług bramki SMS.

2 Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z Opcji w całości lub w części i w przypadku nieskorzystania z Opcji nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności w związku z niewykonaniem Opcji.

3. Realizacja Opcji, zostanie uruchomiona przez Zamawiającego o ile będzie posiadał środki finansowe i zaistnieją następujące okoliczności:

a) Przedłużenie świadczenia usług

Zamawiający skorzysta z Opcji w przypadku konieczności przedłużenia świadczenia usług telekomunikacyjnych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku gdy wystąpi zagrożenie braku ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych w wyniku realizacji nowego postępowania przetargowego na usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia.

b) Prywatny APN:

Zamawiający skorzysta z tej Opcji w przypadku konieczności zapewnienia dedykowanego łącza pomiędzy prywatnym APN zdefiniowanym w infrastrukturze operatora a siecią wewnętrzną Zamawiającego w celu podniesienia bezpieczeństwa urządzeń mobilnych (komputerów przenośnych) wyposażonych w karty SIM do transmisji danych.

c) Podłączenie nowych numerów analogowych:

Zamawiający skorzysta z tej Opcji w przypadku konieczności podłączenia nowych numerów analogowych.

d) Przeniesienie numerów analogowych:

Zamawiający skorzysta z Opcji w przypadku konieczności przeniesienia wskazanych numerów analogowych do sieci Wykonawcy od innego operatora.

e) Bramka SMS:

Zamawiający skorzysta z Opcji w przypadku konieczności zapewnienia funkcjonalności bramki SMS na potrzeby uwierzytelniania dwuskładnikowego i wysyłania dużych ilości komunikatów SMS do odbiorców wewnętrznych (pracownicy NIK) praz zewnętrznych (pracownicy firm zewnętrznych, dziennikarze itp.)

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 123-350036
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/11/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 220 491.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2022