Usługi - 625711-2020

23/12/2020    S250

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 250-625711

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Kmieć
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401
Adresy internetowe:
Główny adres: www.icm.edu.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup w latach 2020–2022 ogólnokrajowego dostępu akademickiego do elektronicznych książek wydawanych przez grupę wydawniczą Springer Nature

Numer referencyjny: ICM-361-10/2020/WR
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup w latach 2020-2022 ogólnokrajowego dostępu akademickiego do elektronicznych książek wydawanych przez grupę wydawniczą Springer Nature.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 41 445 673.20 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu akademickiego do e-ksiazek Springer z roczników archiwalnych oraz z lat 2020-2022

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest wyłącznie od Springer Nature Customer Service GmbH – firmy należącej do holdingu wydawniczego Springer Nature AG & Co. KGaA będącego wydawcą książek Springer oraz ich wyłącznym dostawcą on-line za pośrednictwem platformy SpringerLink. Ponadto nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a) i b) ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez wydawcę jako podmiot posiadający prawo wyłączności w zakresie produkcji i udostępniania swoich e-ksiązek, na co wydawca przedłożył stosowne oświadczenie. E-książki Springer są udostępniane on-line dla użytkowników w instytucjach objętych licencją oraz przekazywane na zasadzie kopii archiwizacyjnej na serwer w ICM z platformy SpringerLink należącej do wydawcy, w związku z tym wydawca jest faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tych zasobów.

Książki Springer stanowią unikalną i największą na świecie naukową książkową kolekcję wydawniczą, która nie może być zastąpiona zasobami innych wydawców. Rozwiązaniem alternatywnym do wnioskowanego zamówienia licencji krajowej jest zakup dostępu poszczególnych książek lub podkolekcji tematycznych w poszczególnych instytucjach, ale koszt takiego zakup przekraczałby wielokrotnie koszt zakupu licencji krajowej, dlatego rozwiązanie takie nie jest rozsądne. Zakres przedmiotu zamówienia wynika z dotychczasowych decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji i nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ICM-361-10/20207/WR
Nazwa:

Zakup krajowego dostępu akademickiego do e-książek Springer z roczników archiwalnych oraz z lat 2020-2022

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Springer Customer Service Center GmbH
Adres pocztowy: Tiergartenstrasse 15-17
Miejscowość: Heidelberg
Kod NUTS: DE125 Heidelberg, Stadtkreis
Kod pocztowy: 69121
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 393 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 184 787.50 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Polish Consortium Warsaw

Academy of Agrobusiness in Lomza Lomza

Academy of Art in Szczecin Szczecin

Academy of Business Administration and Health Sciences Lodz

Academy of Fine Arts in Katowice Katowice

Academy of Fine Arts in Warsaw Warszawa

Academy of Social Sciences Lodz

Academy of Tourism and Hotel Management in Gdansk Gdansk

Adam Mickiewicz University in Poznan Poznan

Agency for Health Technology Assessment and Tariff System Warszawa

AGH University of Science and Technology Krakow

Air Force Institute of Technology Warszawa

Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy in Jozefow Jozefow

Allerhand Institute Krakow

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Krakow

AST National Academy of Theatre Arts in Krakow Krakow

Ateneum - University in Gdansk Gdansk

Bialystok School of Economics Bialystok

Bialystok University of Technology Bialystok

Bielsko-Biala School of Finance and Law Bielsko-Biala

BioInfoBank Institute Poznan

Bogdan Janski Academy Warszawa

BOSMAL Automotive Research and development Institute Ltd Bielsko-Biala

Botanical Garden - Center for Biological Diversity Conservation PAS in Powsin Warszawa

Building Research Institute Warszawa

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw Warszawa

CASE - Center for Social and Economic Research Warszawa

Center for International Relations Warszawa

Center for Theoretical Physics PAS Warszawa

Central Agricultural Library Warszawa

Central Forensic Laboratory of the Police Warszawa

Central Institute for Labour Protection - National Research Institute Warszawa

Central Laboratory of Radiological Protection Warszawa

Central Library of Labour and Social Security Warszawa

Central Medical Library Warszawa

Central Military Library Warszawa

Central Mining Institute Katowice

Centre for Economic Analysis CenEA Szczecin

Centre for Pharmaceutical and Clinical Studies BIOFANA Sp. z o.o. Kutno

Centre of Molecular and Macromolecular Studies PAS Lodz

Centre of Oncology - Maria Sklodowska-Curie Memorial Institute Cracow Branch Krakow

Centre of Polymer and Carbon Materials PAS Zabrze

Centre of Postgraduate Medical Education Warszawa

Chancellery PAS Warszawa

Christian Theological Academy in Warsaw Warszawa

College of Cosmetology and Health Science in Lodz Lodz

College of Economics and Management Lodz

College of Education and Therapy Poznan

College of Europe Warszawa

College of Management "Edukacja" Wroclaw

College of Management and Enterprise in Walbrzych Walbrzych

College of Physiotherapy in Wroclaw Wroclaw

College of Public Administration in Szczecin Szczecin

College of Rehabilitation Warszawa

College of Social and Media Culture in Torun Torun

College of Social Studies based in Lublin Lublin

College of Uni-Terra Poznan

Collegium Bobolanum Pontifical Faculty of Theology in Warsaw Warszawa

Collegium Civitas Warszawa

Collegium Da Vinci Poznan

Collegium Masoviense - College of Health Sciences Zyrardow

Collegium Mazovia Innovative University in Siedlce Siedlce

Cracow School of Health Promotion Krakow

Cracow University of Economics Krakow

Cuiavian University in Wloclawek Wloclawek

Czestochowa University of Management Czestochowa

Czestochowa University of Technology Czestochowa

Dominican College of Philosophy and Theology of the Polish Province of the Order of Friars Preachers Krakow

East European State Higher School in Przemysl Przemysl

Educational Research Institute Warszawa

Eko-Styl Rental Sp. z oo Sp.K. Lezajsk

Elblag University of Humanities and Economy Elblag

European Regional Centre for Ecohydrology PAS Lodz

European Socio-Technical University in Radom Radom

European Solidarity Centre Gdansk

European University of Information Technology and Economics in Warsaw Warszawa

Evangelical School of Theology Wroclaw

Forest Research Institute Raszyn

Foundation for Research, Development and Innovation Wroclaw

Foundation of Admirers and Mavens of Economics Warszawa

Fryderyk Chopin Univeristy of Music Warszawa

Gdansk Health College Gdansk

Gdansk Higher School of Humanities Gdansk

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2020