Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 627000-2020

24/12/2020    S251

Włochy-Ispra: Konserwacja i kalibracja sprzętu VELA2 JRC

2020/S 251-627000

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, JRC — Joint Research Centre, JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 — Sustainable Transport
Adres pocztowy: Via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra (VA)
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: I-21027
Państwo: Włochy
E-mail: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwacja i kalibracja sprzętu VELA2 JRC

Numer referencyjny: JRC/IPR/2021/OP/0007
II.1.2)Główny kod CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Część 1: Systemy do pomiaru emisji HORIBA i PEMS (przenośny system do pomiaru emisji), przedni wentylator pojazdu

Szacunkowa wartość (4 lata): 680 000,00 EUR

Część 2: Stanowisko do testów AIP-MAHA

Szacunkowa wartość (4 lata): 140 000,00 EUR

Opis i powód zakupu:

Obecna umowa ramowa o konserwację zapobiegawczą i naprawczą sprzętu laboratoryjnego VELA2 osiągnie poziom cenowy, który miała osiągnąć szacunkowo dopiero w 2021 r. W celu zapewnienia ciągłości usług i pełnej realizacji zakresu usług konserwacji starego i nowego sprzętu istnieje potrzeba zawarcia nowej umowy.

Ponadto ze względu na konieczność uzyskania akredytacji ISO 17025 na konkretne badania niezbędne jest zawarcie w umowie przepisów dotyczących kalibracji przyrządów zgodnie z wymogami tej normy ISO.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 820 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System do pomiaru emisji i sprzęt PEMS

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
50433000 Usługi kalibracyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41 Varese
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), WŁOCHY.

II.2.4)Opis zamówienia:

Konserwacja systemów do pomiaru emisji HORIBA i PEMS (przenośny system do pomiaru emisji), przedniego wentylator pojazdu.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja stanowiska do testów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
50433000 Usługi kalibracyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41 Varese
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), WŁOCHY.

II.2.4)Opis zamówienia:

Konserwacja stanowiska do testów AIP-MAHA.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
29/01/2021

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Niniejsze wstępne ogłoszenie informacyjne jest publikowane wyłącznie w celach informacyjnych.

Uprasza się podmioty gospodarcze o korzystanie z Wniosku o udzielenie informacji pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VELA2 i o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Respondenci zostaną poinformowani o (ewentualnej) publikacji ogłoszenia o zamówieniu i rozpoczęciu procedury zaproszenia do składania ofert.

Należy pamiętać, że rejestracja nie jest warunkiem wstępnym złożenia oferty w przypadku opublikowania zaproszenia do składania ofert. Uczestnictwo jest otwarte na równych warunkach dla wszystkich osób fizycznych i prawnych z obszaru objętego traktatami oraz dla wszystkich osób fizycznych lub prawnych pochodzących z państwa trzeciego, które zawarło z Unią Europejską szczególne porozumienie w dziedzinie zamówień publicznych, na warunkach przewidzianych w tym porozumieniu.

Wpisanie do rejestru nie powoduje powstania jakichkolwiek praw ani uzasadnionych oczekiwań co do udzielenia zamówienia. Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do niewszczynania planowanego postępowania oraz unieważnienia lub zaniechania bez odszkodowania postępowania wszczętego na podstawie niniejszego ogłoszenia.

Instytucja zamawiająca może zdecydować o niewszczynaniu procedury przetargowej. Przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie udziela się żadnych dalszych informacji.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2020