29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 627076-2020

24/12/2020    S251

Niemcy-Fryburg Bryzgowisjki: Roboty budowlane

2020/S 251-627076

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 5, Referat 53.3
Adres pocztowy: Bissierstraße 7
Miejscowość: Freiburg
Kod NUTS: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald
Kod pocztowy: 79114
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Michael Drurmm
E-mail: michael.drumm@rpf.bwl.de
Tel.: +49 7612084326
Adresy internetowe:
Główny adres: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.vergabe24.de/vergabeunterlagen/54321-Tender-175daaeb520-6968d0bd33e82dcd
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.vergabe24.de
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.vergabe24.de
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ausführungsplanung, Fertigung und Montage von Schneckenpumpwerken samt Elektro- und Steuerungstechnik

Numer referencyjny: 53.3-8961.22/030/94.3-0-10
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Maschinentechnische Ausrüstung für Schneckenpumpwerke Messersgrün, Schlösslematt und Blauwasser:

— 3 Pumpwerke mit je 4 Schneckenpumpen,

— Schneckenpumpen als Schneckentrogpumpein Kompaktausführung,

— Ausführungs-, Fertigungs- und Montageplanung Maschinentechnik inkl. Schaltanlage,

— Fertigung und Lieferung der Schneckenpumpen,

— Fertigung und Lieferung der Elektrotechnischen Schalt- und Steueranlage,

— Montage und Inbetriebnahme der o. g. Komponenten in bauseits vorhandene Bauwerke.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
42121000 Silniki i generatory mocy hydrauliczne lub pneumatyczne
42122000 Pompy
45350000 Instalacje mechaniczne
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
45252110 Roboty budowlane w zakresie instalacji ruchomych
45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
42122220 Pompy ściekowe
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
31730000 Sprzęt elektrotechniczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

79206 Breisach am Rhein

79235 Vogtsburg-Burkheim

II.2.4)Opis zamówienia:

— Überarbeitung Entwurfsplanung von Ortbetonschnecke zu freitragender Trogschnecke,

— Ausführungsplanung für Schneckenpumpe inkl. aller Anlagenbestandteile,

— Lieferung von Lastangaben und Lasteinleitungspunkten an den Objektplaner Ingenieurbauwerk,

— Angaben zur Installierten Leistung für die bauseitige Bereitstellung des Trafos,

— Fertigung von 12 Schneckenpumpen für 3 Pumpwerke samt sonstiger Anlagenteile,

— Lieferung der besagten Anlagen zum Einbauort,

— Einbau und Inbetriebnahme.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2021
Koniec: 30/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/03/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/03/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Regierungspräsidium Freiburg >Elektronische Angebotsöffung<

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Drumm

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer im Regierungspräsidium Karlsruhe
Miejscowość: Karlsruhe
Państwo: Niemcy
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Vergabekammer im Regierungspräsidium Karlsruhe
Miejscowość: Karlsruhe
Państwo: Niemcy
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Vergabekammer im Regierungspräsidium Karlsruhe
Miejscowość: Karlsruhe
Państwo: Niemcy
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2020